Latest Articles
cinama, nithyawani
    Views: 3   /   Nov 17, 2018 10:42 pm
jir yhla weiqre lr,hs wm fofokd újdy jqfKa
Sumithra Piris
    Views: 15   /   Nov 17, 2018 12:10 pm
fudlo f,iag¾;a l,ska msgrg cd;slfhla lido ne|,d" Èlalido fj,d ysáfha'' - iqñ;%d msßia w;S;h isys lrhs
Ridma Pilapitiya
    Views: 22   /   Nov 17, 2018 11:32 am
ms,msáh mjq,ghs Èidkdhl mjq,ghs bÈßfha§ mqxÑ nnd,d lsysm fofklau tl;= fõú''
Mihiri Priyangika
    Views: 46   /   Nov 16, 2018 12:35 pm
ux hkafka wÆ;a fydfrla ´kE lshk ;ekg
Shehani Kahadavala
    Views: 61   /   Nov 15, 2018 09:36 am
ne£ï we;s lr.;a;du lror jeä ksid ;kslvj bkakjd
Harsha Thennakoon
    Views: 74   /   Nov 14, 2018 03:05 pm
fkd.e,mSï u; ta wdorh wjika jqKdg miqjhs uu ;j;a fma%u iïnkaOhla mgka .;af;a'' - y¾I f;kakfldaka
ruwangi
    Views: 76   /   Nov 14, 2018 11:49 am
újdy fjkak iqÿiq flfkla ;ju ug uqK.eys,d kE
Senali Fonseka
    Views: 54   /   Nov 14, 2018 11:18 am
mqxÑ ;srfhka yuqjqKdg ;ju;a ys; ;sfhkafka iskudfõ
Thisuri Yuvanika
    Views: 3740   /   Nov 13, 2018 04:01 pm
uu f,dl=jg ySk ujka ySk tlal Ôj;a jqKq flfkla fkfjhs" ljodj;a tajd n,df.k r.md,d keye'' - ;siqß hqjksld
Nilanthi Dais
    Views: 3730   /   Nov 13, 2018 11:57 am
bmÿKq ojfia b|,du uf.a yqiau .ekSfï ßoaufha b|,d wïñ w÷rkjd" tod lshmq ta jpkh ug ;du;a wu;l fjkakE
bhuwani
    Views: 3735   /   Nov 12, 2018 12:53 pm
r.mEu w;ayeßh nqjks ksfõokh;a w;ayßkakhs iQodku
Nirosha Virajini
    Views: 3732   /   Nov 12, 2018 12:22 pm
f.daúkaod ksid uu wudrefõ jegqKd" Tyq tal f;areï wrf.k lsõjd'' - ksfrdaId úrdðkS
Ashika Mathasinghe
    Views: 3727   /   Nov 11, 2018 10:25 pm
fm!oa.,sl Ôúf;a f.dvla foaj,a lem lrkak jqKd fï ks¾udK fjkqfjka - wYsld u;isxy
Senali Fonseka
    Views: 3729   /   Nov 10, 2018 02:20 pm
tal jqfKa wyïnhlska" l;d lf<a wd.sh f;dr;=re l;d lrkak" kuq;a ta jf.a wdrdOkdjla ;uhs ,enqfKa'' - fikd,S f*dkafiald
meena kumari
    Views: 3720   /   Nov 09, 2018 03:57 pm
ta yuqùu f,dl= i¾m%hsia tlla
smadhi
    Views: 3726   /   Nov 08, 2018 01:51 pm
ál ld,hlg rx.kfhka wE;a fj,d bkak isoaO fjhs lrkakka jdf,a r.Ûmdkak uu leue;s keye
thumindu dodanthenna
    Views: 3725   /   Nov 07, 2018 02:05 pm
yefudagu f.aï .ymq fcydka f.or b|ka .yk f.au
Dusheni Miyurangi
    Views: 3720   /   Nov 07, 2018 01:02 pm
uu ljqo lsh,d f.daúkaod weyqjÆ' uf.a k¾;kh .ek Tyq i;=gq jqKd lsh,d oek .kak ,enqkd'
Hiru golden film awards 2018 pooja umayashanker
    Views: 3720   /   Nov 06, 2018 11:37 am
iïudkh msgqmi fndfyda msßila isákjd
dharmapriya dias
    Views: 3716   /   Nov 06, 2018 11:17 am
ta ldf, fydfrka ;eô,s lv,d mdá oeïud - b,kaodß ldf,a ux'''
paboda
    Views: 3727   /   Nov 06, 2018 10:38 am
il+f.a wïud .ek mfndaOd l;d lrhs∙ wjqreÿ yhlg miafihs ÿr m<d;lg .sfha'''
dulani anuradha
    Views: 3722   /   Nov 05, 2018 12:32 pm
uu lrkafka ug ysf;k" uu ;Dma;su;a fjk fohla ú;rhs ÿ,dks wkqrdOd
Ruvangi Rathnayaka
    Views: 3724   /   Nov 04, 2018 07:38 am
iem iïm;a tlal Ôj;afj,d Ôú;fha wks;H nj jgydf.k idikhg we;=,;a jqKd'' - rejx.S r;akdhl
Geethma Shashini
    Views: 3719   /   Nov 02, 2018 12:24 pm
wjYH wdorh ug ,efnkjd" uf.a l,d Ôú;hg;a fyjke,a,la jf.a Woõ lrkjd'' - .S;aud YIsks
nadeeshani
    Views: 3719   /   Nov 01, 2018 11:31 am
ug uq,skau mKsjqvh lsõfõ iqika;sld ñia
Dusheni Miyurangi
    Views: 3717   /   Oct 31, 2018 03:37 pm
fld<Ug tkafk;a ta ksiduhs" kuq;a wyïfnka uf.a ffojh fjkia jqKd'
chandrika siriwardane
    Views: 3716   /   Oct 31, 2018 11:27 am
l,lg miq .S wUrg mdhk pkao%sld isßj¾Ok
ishak beg
    Views: 3716   /   Oct 29, 2018 03:21 pm
wms .S; lshkjdg ;d;a;d leue;s jqfKa keye
shihan mihiranga
    Views: 3718   /   Oct 29, 2018 10:41 am
uu wid¾:l újdy Ôú;hla f.jk nj;a ìß|f.a wdorh fkd,efnk nj;a lsh,d ;uhs fydr Ysydka ñysrx. fï <uhskag peÜ lr,d ;sfhkafka
Channa Perera
    Views: 3714   /   Oct 28, 2018 10:28 pm
uu yeuodu;a m;srdchkaf.a iskudjg m%sh lrkjd