Latest Articles
cinema, Nayomi Thakshila
    Views: 4040   /   Nov 25, 2018 06:53 pm
È.gu r.mdkak neßfõú'''fldfyduyß È.gu lafIa;%fha bkak W;aidy .kakjd' - kfhdañ ;laIs,d
Shehani cinema
    Views: 4016   /   Nov 25, 2018 11:07 am
wdorh lrk whf.a fma%ucjksld olsoaÈ ug;a msßñ <ufhl=f.a w;lska w,a,kak wdidjla we;s jqKd - fYydks ly|j,
cinema dhanuka
    Views: 4011   /   Nov 24, 2018 06:12 pm
fl,a,kaj w,a,.kak fydr Okql .ymq f.au we;a; Okql w;gu udÜgq lr.;a yeá
Shehani Kahadavala
    Views: 4013   /   Nov 22, 2018 03:50 pm
ne£ï we;s lr.;a;du lror jeä ksid ;kslvj bkakjd'' - fIydks ly|j,
cinema chamathka
    Views: 4010   /   Nov 21, 2018 10:30 pm
uf.a fmïj;d uf.a YÍrh Èyd n,kafka Art tlla úÈyg uf.a Pose j,ska Art tlla tkafka ke;akï thd lshkjd
cinema, shanudri deweni inima
    Views: 4011   /   Nov 21, 2018 11:47 am
Ykqo%s fofjks bksu yer hhs ∙ fukak we;a;u l;dj
Thirasha Sewwandi
    Views: 4016   /   Nov 21, 2018 11:42 am
wu;l fjhso lsh,d kï okafka keye" tfyu bkakfldg w.h jevhs'' - ;srdId fiõjkaÈ
cinema, gayan gunawardhane
    Views: 4005   /   Nov 21, 2018 10:53 am
in|;d we;s fjkjd ke;s fjkjd weh oeka uf.a fyd|u fhfy<shla ú;rhs
Chamara Weerasinghe
    Views: 4008   /   Nov 20, 2018 01:06 pm
talg idOdrKhla l<d kï uu lKavdhu ;=< ;ju;a /£ isákjd, - pdur ùrisxyf.ka úfYaI fy<sorõjla
stylish marketing pageant
    Views: 4009   /   Nov 20, 2018 10:07 am
iqÿ pß; jf.au l¿ pß;;a wmsg lrkak fjkjd rx.k Ys,amsKshla jqKdu - .S;sld rdcmlaI
kavindya
    Views: 4013   /   Nov 19, 2018 12:31 pm
iïnkaO;d we;s fjkjd ke;s fjkjd ldúkaoHd wêldÍ iu.Û ;snQ fma%u iïnkaOh k;r l< .hdka yඬ wjÈ lrhs
cinema, Oshadi hewamaddu to politics
    Views: 4007   /   Nov 19, 2018 10:49 am
ckm%sh ks<s ´Ië fyajduoaÿu foaYmd,khg
cinama, nithyawani
    Views: 4011   /   Nov 17, 2018 10:42 pm
jir yhla weiqre lr,hs wm fofokd újdy jqfKa
Sumithra Piris
    Views: 4010   /   Nov 17, 2018 12:10 pm
fudlo f,iag¾;a l,ska msgrg cd;slfhla lido ne|,d" Èlalido fj,d ysáfha'' - iqñ;%d msßia w;S;h isys lrhs
Ridma Pilapitiya
    Views: 4011   /   Nov 17, 2018 11:32 am
ms,msáh mjq,ghs Èidkdhl mjq,ghs bÈßfha§ mqxÑ nnd,d lsysm fofklau tl;= fõú''
Mihiri Priyangika
    Views: 4008   /   Nov 16, 2018 12:35 pm
ux hkafka wÆ;a fydfrla ´kE lshk ;ekg
Shehani Kahadavala
    Views: 4015   /   Nov 15, 2018 09:36 am
ne£ï we;s lr.;a;du lror jeä ksid ;kslvj bkakjd
Harsha Thennakoon
    Views: 4011   /   Nov 14, 2018 03:05 pm
fkd.e,mSï u; ta wdorh wjika jqKdg miqjhs uu ;j;a fma%u iïnkaOhla mgka .;af;a'' - y¾I f;kakfldaka
ruwangi
    Views: 4011   /   Nov 14, 2018 11:49 am
újdy fjkak iqÿiq flfkla ;ju ug uqK.eys,d kE
Senali Fonseka
    Views: 4010   /   Nov 14, 2018 11:18 am
mqxÑ ;srfhka yuqjqKdg ;ju;a ys; ;sfhkafka iskudfõ
Thisuri Yuvanika
    Views: 4003   /   Nov 13, 2018 04:01 pm
uu f,dl=jg ySk ujka ySk tlal Ôj;a jqKq flfkla fkfjhs" ljodj;a tajd n,df.k r.md,d keye'' - ;siqß hqjksld
Nilanthi Dais
    Views: 4007   /   Nov 13, 2018 11:57 am
bmÿKq ojfia b|,du uf.a yqiau .ekSfï ßoaufha b|,d wïñ w÷rkjd" tod lshmq ta jpkh ug ;du;a wu;l fjkakE
bhuwani
    Views: 4021   /   Nov 12, 2018 12:53 pm
r.mEu w;ayeßh nqjks ksfõokh;a w;ayßkakhs iQodku
Nirosha Virajini
    Views: 4011   /   Nov 12, 2018 12:22 pm
f.daúkaod ksid uu wudrefõ jegqKd" Tyq tal f;areï wrf.k lsõjd'' - ksfrdaId úrdðkS
Ashika Mathasinghe
    Views: 4009   /   Nov 11, 2018 10:25 pm
fm!oa.,sl Ôúf;a f.dvla foaj,a lem lrkak jqKd fï ks¾udK fjkqfjka - wYsld u;isxy
Senali Fonseka
    Views: 4011   /   Nov 10, 2018 02:20 pm
tal jqfKa wyïnhlska" l;d lf<a wd.sh f;dr;=re l;d lrkak" kuq;a ta jf.a wdrdOkdjla ;uhs ,enqfKa'' - fikd,S f*dkafiald
meena kumari
    Views: 4013   /   Nov 09, 2018 03:57 pm
ta yuqùu f,dl= i¾m%hsia tlla
smadhi
    Views: 4010   /   Nov 08, 2018 01:51 pm
ál ld,hlg rx.kfhka wE;a fj,d bkak isoaO fjhs lrkakka jdf,a r.Ûmdkak uu leue;s keye
thumindu dodanthenna
    Views: 4008   /   Nov 07, 2018 02:05 pm
yefudagu f.aï .ymq fcydka f.or b|ka .yk f.au
Dusheni Miyurangi
    Views: 4014   /   Nov 07, 2018 01:02 pm
uu ljqo lsh,d f.daúkaod weyqjÆ' uf.a k¾;kh .ek Tyq i;=gq jqKd lsh,d oek .kak ,enqkd'