Latest Articles
damith asanka
    Views: 4008   /   Dec 11, 2018 10:49 am
ojia 14la l+vqfõ b|,d f.or .shdg miafia oñ;a wixl lshmq l;dj
dhanuka dilshan
    Views: 4010   /   Dec 10, 2018 08:27 pm
ug ldf.j;a wdorhla uf.a lr.kak lsisu wjYH;djla keye'' yeufoagu uqyqK fokak uu iQodkï
dhananjaya
    Views: 4009   /   Dec 10, 2018 08:20 pm
fmïj;sh ìß| lr.;a;d tal ;uhs thdg ÿkak WmkaÈk ;E.a. <.È neka| Okxch újdyh .ek lsõj foa
sangeetha
    Views: 4006   /   Dec 10, 2018 10:41 am
ckm%sh ks<s ix.S;d ùrr;akf.a wÆ;au Ôú; l;dj fukak
harshana bethmage
    Views: 4011   /   Dec 09, 2018 09:36 pm
miq;eùula keye''uu .;a; ;SrKh jerÈhs lsh,d ysf;kjd kï ta je/oao yodf.k Ôj;a fjkjd' - y¾IK fn;auf.a
Ashanthi
    Views: 4015   /   Dec 09, 2018 06:15 pm
Ôúf;a uqK.eyqKq yßu iqúfYaIS flfkla yeáhg uu rka§¾j olskjd" thd ,eîu ug jdikdjla''' - wYdka;s o w,aúia
cinema, Oshadi hewamaddu
    Views: 4011   /   Dec 09, 2018 12:08 am
uy;a;hd lsõjd fï mqoa.,hd fjkqfjka fmkS isákak ´fka lsh,d
bimsara premarathne
    Views: 4012   /   Dec 06, 2018 03:44 pm
uf.a yelshdj wmf;a hkjo ukaod
cinema, himali saurangi
    Views: 4012   /   Dec 06, 2018 03:38 pm
ckm%sh;ajh r|jd .ekSu wmyiqhs
cinema, thikshana anuradha
    Views: 4013   /   Dec 06, 2018 09:50 am
le; jev lrkak tmd lsh,d ug nekakd' fmï inkaO;djhla we;sfj,d ckm%sh .dhk Ys,amS ;SlaIKg uqyqKqfmdf;ka megÆkq wdor wkaorhla ksid fjÉp foa
cinema, nithyawani kandasami
    Views: 4021   /   Dec 06, 2018 09:00 am
m%shYdka;ka wdorKSh ieñfhla
harshika
    Views: 4015   /   Dec 05, 2018 08:20 pm
il+f.a kekaod m‍%shxlr f.a fkdakd lsh,d okakjdo@
cinema, sanka dineth
    Views: 4004   /   Dec 04, 2018 03:13 pm
Ôú;fha tlu tl ojil§ uf.a bjiSfï iSudj ke;s jqKd
cinema, sahan life
    Views: 4008   /   Dec 04, 2018 03:05 pm
foúfhda wmsg yeu fohlau §,d ;sfhkjd ta;a tl fohla §,d keye
cinema, giwantha
    Views: 4009   /   Dec 04, 2018 02:57 pm
NslaIqjla lshkafka ysi uqvqlr isjqrla ord.;a flfkla muKla fkdfjhs'
Jagath Chamila
    Views: 4011   /   Dec 04, 2018 10:47 am
irej ms;a;, foaj,a b,a,,d iajdñhdg jofok ìßkaoEjre w;f¾ uf.a ìßo ug foúfhla' - c.;a pñ,
cinema, aruni
    Views: 4014   /   Dec 03, 2018 10:46 am
fojeks bksfï Okqlg wdorh lrk wreKsf.a ienE fmïj;d ljqo''@ wreKs fy<s l< ryi fukak
Rashipaba
    Views: 4011   /   Dec 02, 2018 10:16 pm
tal yß iqkaor fohla' ta foa yenehs yß flkd yïn fj,d yß úÈyg ,efnhs lsh,d uu úYajdi lrkjd - rISmnd ix§mkS
cinema, dilmin
    Views: 4011   /   Dec 02, 2018 08:56 pm
È,añka ,xldjg wdfõ ldf.a wdrdOkdjlgo@ mq;dg ;ks .ukla hkak lsõjd - ms‍%hxlr fmf¾rd
cinema, Sulochana Weerasinghe
    Views: 4025   /   Dec 01, 2018 09:27 pm
uu uu jf.a bkak W;aidy lrkjd
cinema, ishani vijethunga
    Views: 4011   /   Dec 01, 2018 08:06 pm
wreKsg wdorh lrkak f.dvla wh bkakjd
Gayathri Dais
    Views: 4017   /   Dec 01, 2018 02:13 pm
uu ux .ek ys;kak ta fjkqfjka ld,h fhdokak fldhsfj‍f,aj;a wdmiaig hkafk keye''' - .h;%S vhia
aponsu love
    Views: 4007   /   Nov 30, 2018 11:29 pm
jhi wxlhla ú;rhs u,a,s wfmdkaiq - iqcd;d 67 - 25 wdor l;dj
teena
    Views: 4013   /   Nov 29, 2018 10:27 am
lsisfjl=g;a fkdlshd fydr ryfiau i.jdf.k isá fmïj;d .ek àkd Ifk,a yඬ wjÈ lrhs
cinema sajith
    Views: 4019   /   Nov 28, 2018 01:19 pm
wmsg we;a;gu wdof¾ lrk wh fydhd.kak yßu wudrehs <.È n¢kak bkak ið; fmïj;sh .ek lshmq foa
cinema Yureni Noshika
    Views: 4007   /   Nov 28, 2018 11:50 am
ud<s.dj yefokak ys; .sh ;ekfk' fudk fya;=jla o ukao ug ;ju tfyu ys; .syska keye''
cinema, Nadeeshani Nirukshika
    Views: 4023   /   Nov 26, 2018 01:06 pm
ug thdj uqK.eyqfKa ´iag%ේ,shdfõ§" wms wdof¾ lr,d ;uhs újdy jqfKa'' - k§Idks ksrelaIsld
cinema, Rayini Gunathilaka
    Views: 4014   /   Nov 26, 2018 11:55 am
. ðúf;a .;a; ;SrK .ek f,dl= l,lsÍï keye" fmdä fmdä l,lsÍï ;sfhkjd'' - rhsks pdreld
cinema, Aish Athukorala
    Views: 4016   /   Nov 26, 2018 11:49 am
bÈßfha§ ;ksfhka jqK;a Ôj;a fjkak mq¿jka úÈfha Yla;shla wd¾:slh me;af;ka ;sfhkak ´k
cinema, samalka deweni inima
    Views: 4013   /   Nov 25, 2018 11:27 pm
iu,ald ke;sj pQá ueKsfla ÿflka'''` biair,du uu Fashion Designer flfkla fjkak ;uhs leue;s``