24-07-2021

24-07-2021

24-07-2021

23-07-2021

23-07-2021

23-07-2021

23-07-2021

24-07-2021

23-07-2021

23-07-2021

23-07-2021

23-07-2021

23-07-2021

23-07-2021

23-07-2021

23-07-2021

23-07-2021

23-07-2021

23-07-2021

23-07-2021

23-07-2021

23-07-2021

23-07-2021

23-07-2021

;sínd .eyqjd l%uhg uu leu;s kE''' fïl ux wdidfjka lrk jD;a;Shla

weh jfrl ;;amr .Kkl fjf<| oekaùulska rggu wu;l fkdjk u;lhla b;sß l< mqxÑ iqr;,shls' ;j;a jfrl fmr<sldr" ks;r

Views: 102  Jul 17, 2021    Read More...

lel=,kaorf.a pß;hg fma‍%laIlfhda nkskjd''' rejka fmf¾rd

fï Èkj, mqxÑ ;srfha àp¾ wïud";dÈ "tkaljqkag¾"kdv.ïldrfhda fg,s kdgH yryd Tfí wd,skaohg meñfKk

Views: 99  Jul 16, 2021    Read More...

2021 cQ,s ui 24 jk fikiqrdod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wOHdmk lghq;a;l

Views: 89  Jul 24, 2021    Read More...

kanya lagna himiyo

lkHd ,.ak ysñfhda

Views: 177  Jul 21, 2021    Read More...

cq,s 20 jeksod l=c kSp p,s;fhka bj;g

cq,s 20 jeksod l=c kSp p,s;fhka bj;g

Views: 388  Jul 21, 2021    Read More...

w,af,a jefgk ilaú;s rc moú fmkajk f¾Ld

w,af,a jefgk ilaú;s rc moú fmkajk f¾Ld

Views: 116  Jul 21, 2021    Read More...

ckau m;%fhka fy<sjk jdyk Wreuh

ckau m;%fhka fy<sjk jdyk Wreuh

Views: 109  Jul 21, 2021    Read More...

oeä wd;au úYajdih ;=<ska cSú;h ire lr .akkd ffoj wxl 5 ysñfhda

oeä wd;au úYajdih ;=<ska cSú;h ire lr .akkd ffoj wxl 5 ysñfhda

Views: 113  Jul 21, 2021    Read More...

cQ,s udifha Wmka Tn .ekhs fï

cQ,s udifha Wmka Tn .ekhs fï

Views: 109  Jul 21, 2021    Read More...

Recent Model

Dinithi Walgamage
Oshadhi Himasha
Teena Shanell Fernando
Srimali Fonseka

Sinhala News

Y%S ,xldjg tfrysj bka§h l%slÜ msf,ka jd¾;djla

Y%S ,xld lKavdhu iu. meje;afjk 03 jk tlaÈk l%slÜ ;r.fha§ bka§h lKavdhu wo kj jd¾;djla ìysl<d' ta" jir 21

Views: 4  Jul 24, 2021    Read More...

fv,agd m%fNaofha wdidÈ;hska ;j;a m%foaY 14lska jd¾;d fjhs

Tiag%ේ,shdfõ isâks k.rfha fldúâ )19 jHdma;sh yÈis ;;a;ajhla f,i m%ldYhg m;alr ;sfí'

Views: 4  Jul 24, 2021    Read More...

Views: 12  Jul 23, 2021    Read More...

Bollywood and Hollywood News

Èlalido jQ Ñ;%mg ks<s ñkSId kej;;a fmïj;shla fjhs


ckm%sh fnd,sjqâ Ñ;%mg lsysmhlu rÛme ñkSId ,ïnd fï jif¾È ish újdyfhka ks;Sfhka Èlalido jqKd'

Views: 31  Jul 20, 2021    Read More...

Views: 42  Jul 16, 2021    Read More...

Views: 26  Jul 16, 2021    Read More...

Views: 38  Jul 15, 2021    Read More...

Discovery and Ancient

je,s m‍%jdyk n,m;‍% bj;a lsÍfuka mdßißl w¾nqo W;aikak fjhs

m;,a yd LKsc o%jH mkf;a 28^1& Wm j.ka;sfha i|yka jk wdldrhg LKsc o%jH le”u" .fõIKh" m‍%jdykh"

Views: 6158  Dec 31, 2019    Read More...

Sport News

ch fmks fmkS Y%S ,xldj fojk tlaÈk ;rÛh;a mrÈhs

Y%S ,xld lKavdhu iuÛ mej;s fojk tlaÈk l%slÜ ;rÛfhka lඬqÆ 03 l ;shqKq chla w;alr .ekSug ixpdrl bkaÈh lKavdhu

Views: 14  Jul 21, 2021    Read More...

Miscellaneous

Cinema News

pf,da i;H isÿùula mokï lr.;a l;djla''' wOHlaI yiqka iór

iïudkSh fg,s kdgH ks<s Y,ks ;dreld ‘‘pf,da’’ f,iska m‍%Odk NQñldj ksrEmkh lrk ‘pf,da’ fg,s is;a;u iaj¾KjdyskS

Views: 11  Jul 23, 2021    Read More...

Views: 27  Jul 16, 2021    Read More...

Views: 6187  Jun 18, 2021    Read More...

Short Story

Views: 6179  Dec 10, 2020    Read More...

Views: 6167  Jan 12, 2020    Read More...

Magazine Cover

madhumathi
nayanathara
vijaya
thathsarani
shukara munawvar
hirushi

Sinhala Films

Hansa vilak

Hansa vilak
Jul 01, 2021

joli Boys 2

joli Boys 2
Jul 01, 2021

Hogana pokuna

Hogana pokuna
Jun 11, 2021

Sakvithi Raja

Sakvithi Raja
Jun 11, 2021

Video Songs

Thama Numba Hinda

Thama Numba Hinda

Hithe Inne Obamai

Hithe Inne Obamai

Ko Oya (Rosa Mala)

Ko Oya (Rosa Mala)

Supipila Nil Vil Thalawe

Supipila Nil Vil Thalawe

As Waha Waduna Manika

As Waha Waduna Manika

Chanuka Mora ft. Chehara

Chanuka Mora ft. Chehara

Live Shows

Tharu Piri Reyak With Seeduwa Sakura

Tharu Piri Reyak With Seeduwa Sakura
May 24, 2021

Derana Full Blast with Polgahawela Horizon

Derana Full Blast with Polgahawela Horizon
May 24, 2021

Derana Full Blast with Seeduwa Sakura

Derana Full Blast with Seeduwa Sakura
May 17, 2021

Umaria Sinhawansa

Umaria Sinhawansa
May 15, 2021

Cartoons

Scooby-Doo 109

Scooby-Doo 109
Jul 23, 2021

PUTHANO SAHA KOTANO - 14

PUTHANO SAHA KOTANO - 14
Jul 23, 2021

Scooby-Doo 108

Scooby-Doo 108
Jul 23, 2021

PUTHANO SAHA KOTANO - 13

PUTHANO SAHA KOTANO - 13
Jul 23, 2021

Ladies

Entertainment

bkaÈhdfjka yuqjQ ÿ¾,N >kfha  ly leianEjd

bkaÈhdfõ ngysr fnka.d,a m%dka;fhka wmQrE mqj;la jd¾;d fjkjd' ta"tu .ïudkfhka w;s ÿ¾,N >kfha ly

Views: 6169  Nov 04, 2020    Read More...

mqreIfhda ia;‍%S pß; YQr f,i r.;s

ia;‍%Ska idys;HlrKhg fhduq ùu b;d úr,j olakg ,enqKq iuhl ud;r hq.fha .cuka fkdakd ^1746-1814* iqúfYaI

Views: 6164  May 22, 2020    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 6167  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

,sx.sl wdndO kid isrer mDIaÀu;a lrk W÷ Tiqfõ úYañ; ryi

W÷ wdydrhla jYfhka fukau T!IOhla jYfhka b;d wE; w;S;fha isgu fï olajd Ndú;d fjkjd'

Views: 6174  May 06, 2020    Read More...

fouõmshka jqKdg miafia ,sx.sl Ôú;h lvd jefgkjo@

újdy Ôú;hg t<öu lshkafka udkislj iy ldhslj fofofkla ;ukaf.a Ôúf;a iqkaor;u w;aoelSula fjkqfjka

Views: 6188  May 06, 2020    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 6162  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

isysk m,dm,

isysk m,dm,

Views: 6170  Jul 09, 2021    Read More...

isysk m,dm,

isysk m,dm,

Views: 6174  Jul 01, 2021    Read More...

Architecture

f.aÜgqj yrshg fkd;sífnd;a fjk foa okakjdo@

f.aÜgqj yrshg fkd;sífnd;a fjk foa okakjdo@

Views: 20  Jul 17, 2021    Read More...

n%yau mdoh yd .sks l;=r ksjerosj h÷kd .ksuq

n%yau mdoh yd .sks l;=r ksjerosj h÷kd .ksuq

Views: 6168  Jul 09, 2021    Read More...

jy,h yd iïnkaO ;on, wY+N fodaI

jy,h yd iïnkaO ;on, wY+N fodaI

Views: 6183  Jun 06, 2021    Read More...