13-07-2024

13-07-2024

13-07-2024

13-07-2024

13-07-2024

13-07-2024

13-07-2024

13-07-2024

13-07-2024

13-07-2024

13-07-2024

13-07-2024

13-07-2024

13-07-2024

13-07-2024

13-07-2024

13-07-2024

13-07-2024

13-07-2024

13-07-2024

13-07-2024

13-07-2024

13-07-2024

13-07-2024

úúO pß; ,efnkjd kï leu;shs ta;a ksrej;a o¾Ykj,g fmkS bkafka keye

wixls o is,ajd lshkafka ksrEmsldjla" rE /ckla jf.au olaI rx.k Ys,amskshla' rIa" hq.d;%d jeks iskud

Views: 1  Jul 13, 2024    Read More...

wdofrhs lsh,d udi ;=fkka wms újdy jqKd

orejkaf.a l,d yelshdj TmuÜgï lrkakg wo kï jevigyka ´kE;rïh' ta w;ßka ßhe,sá l,djg we;af;a iqúfYaIS

Views: 48  Jul 07, 2024    Read More...

2024 cQ,s ui 10 jk nodod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wOHdmk lghq;a;l

Views: 297  Jul 10, 2024    Read More...

weekly horoscope

ì,s÷ kug wl=re

cQ,s 14 bßod 22'06 isg cQ,s 15 i÷od uq¿ oji mqrd id kele; hs' iqÿiq wl=re re" fr" frd" ;

Views: 6  Jul 13, 2024    Read More...

hq.Èúh id¾:l lrk ksß; ÈYdfõ ksok ldurh

fï i|yd n,mdk m%Odk fya;=jla jkafka wkshï in|;dh' ta i|yd n,mdk fya;= b;d ixlS¾K jk w;r ksjfia

Views: 6  Jul 13, 2024    Read More...

kug wxl my 7 jdrhla fyda Bg jeä kï Tn olaI l:slfhla

l úoHd fcHda;sIhg wkqj mqoa.,fhl=f.a kfï wl=rej,g wkqj fndfyda ldrKdjka ms<sn| y÷kd .ekSug

Views: 8  Jul 13, 2024    Read More...

.=re .%yhd Ndj fodf<dfia§ ,nd fok iqn m,

.=re WÉpj" ijlafIa;%j" uq, ;%sfldaKj ñ;=re rdYs.;j Tn Wm; ,nd we;akï Tn;a n,jka; f.!rjkSh ñksfils

Views: 10  Jul 13, 2024    Read More...

i;sfha l,oji cQ,s 8 i÷od isg 14 bßod olajd

i÷ .uka .kafka 4" 5" 6" 7 hk Ndjhka yrydh' .Dy wdY%s;j ÈhqKqj msKsi hï jev lghq;a;lg uq,

Views: 800  Jul 07, 2024    Read More...

Recent Model

foreign
lalai lilai lai
MindBlast Creations
Oceane Planchenault

Sinhala News

uy fikÛl=;a odf.k udrl .ukla .sh nia v%hsj¾g jqKq foa''' fïjd yefudagu fyd| mdvï

fld<U ) r;akmqr m%Odk ud¾.fha mqjlamsáh m%foaYfha§ wk;=reodhl f,i ÿïßh ud¾.fha nia

Views: 51  Jun 04, 2024    Read More...

úksiqre iu. weúÆKq yirx.g fï jf.a o?qjula ,efnhso

we*a.ksia:dkh iy Y%S ,xldj iu. mej;s wjika 20)20 ;r.fha§ úksiqre ,skavd,a yeksn,a iy Y%S ,xld kdhl

Views: 6673  Feb 22, 2024    Read More...

Bollywood and Hollywood News

fnd,sjqâ ks<s fidkdla‍Is isxy iyS¾ bland,a iuÛ hq. Èúhg

fnd,sjqâ iskudfõ ckm%sh ks<shl jk fidkdla‍Is isxy miq.sh 23 jeks Èk hq. Èúhg t<eUqKd' wehf.a

Views: 37  Jun 29, 2024    Read More...

Discovery and Ancient

fkdfïrE orefjl= f,iska urKh oel f,dalfha jhia.; ldka;dj f,iska jd¾;d ;nd weh kslau .shdh…

fkdfïrE orefjl= f,i fkdfïrE orefjl= f,i 1902 jif¾ foieïn¾ ui 26 jeks Èk cmdkfha lshqIq ¥mf;a “mðfrda ”

Views: 6658  May 08, 2022    Read More...

Sport News

jks÷ fgiaÜ l%slÜ msáhg iuq fohs

Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï ;=ka bßhõ l%Svl jks÷ yirx. fgiaÜ l%slÜ msáfhka iuq .ekSug ;SrKh lr ;sfnkjd'

Views: 6701  Aug 15, 2023    Read More...

Cinema News

wdiq oeka ;srfha

YHdï m%kdkaÿ" Wodß j¾Kl=,iQßh" äkdrd mqxÑfyajd" wdpd¾h fidaur;ak Èidkdhl" pdkaokS fifkúr;ak"

Views: 6660  Oct 12, 2023    Read More...

Views: 6675  Jun 16, 2023    Read More...

Short Story

Views: 6688  Jan 28, 2023    Read More...

Views: 6704  Jan 25, 2023    Read More...

Views: 6673  Jan 07, 2023    Read More...

Magazine Cover

dilki
sudhika samdi
pamudi
nayomi
sujani
senali

Sinhala Films

Maha Meeru (Hiru Tele Films)

Maha Meeru (Hiru Tele Films)
Mar 03, 2024

murli 800 Full Movies

murli 800 Full Movies
Nov 10, 2023

Samunoganna Sugandika

Samunoganna Sugandika
Oct 03, 2023

Randenigala Sinhaya Sinhala Full Movie

Randenigala Sinhaya Sinhala Full Movie
Oct 03, 2023

Video Songs

WINGS

WINGS

Panata Namak (Female Version)

Panata Namak (Female Version)

Thawthisa Lowen

Thawthisa Lowen

Yohani - Numba Langa

Yohani - Numba Langa

DJ JNK x @Moniyo

DJ JNK x @Moniyo

Atharaman Wela

Atharaman Wela

Live Shows

Back To Back Live Show Live in Bokkawala 2024

Back To Back Live Show Live in Bokkawala 2024
May 11, 2024

Embilipitiya Delighted Live in Aludeniya 2024

Embilipitiya Delighted Live in Aludeniya 2024
May 11, 2024

Medirigiriya Ashawari Live in Akuressa Xpert 2024

Medirigiriya Ashawari Live in Akuressa Xpert 2024
May 11, 2024

SHAA FM SINDU KAMARE WITH CIAO

SHAA FM SINDU KAMARE WITH CIAO
Mar 01, 2024

Cartoons

Ben 10: Alien Force - Season 1 ( EP 01 )

Ben 10: Alien Force - Season 1 ( EP 01 )
Feb 27, 2024

Tashi Episode -11

Tashi Episode -11
Feb 27, 2024

Tashi Episode -10

Tashi Episode -10
Feb 27, 2024

Tashi Episode -09

Tashi Episode -09
Feb 27, 2024

Ladies

facial, face

Views: 313  Nov 30, 2023    Read More...

malu jadi

l=ïn,d ud¿ cdä

Views: 306  Nov 10, 2023    Read More...

mango jadi

wuq wU cdä f;ïmrdÿj

Views: 351  Nov 10, 2023    Read More...

Rice Omlet

Views: 234  Nov 02, 2023    Read More...

Entertainment

wmamÉÑ wka;su yqiau .;af;a wms frday,g ÿka ueIsfuka

t;=udkkaf.a wjux.,H iNdfõ ia;+;s l;dj lf,a Tyqf.a nd, mq;= ið; weka;kS úiska'

Views: 6692  Oct 12, 2023    Read More...

ldka;s ug yuqjqfha ysrf.or§h fï ldka;sf.a l;djhs

“ug ÿfjla bkakjd' ta ÿjg oeka wjqreÿ myf<djla ú;r we;s'” “wehs tfyu lshkafka''' myf<djla ú;r

Views: 6666  Nov 15, 2022    Read More...

True Story

Sex study

Tima ld, iSudfj§;a Thdg ''''' tlafjkak wjYH kï  Thd fï ,smsh lshjkaku ´ks'

Tima ld, iSudfj§;a Thdg ''''' tlafjkak wjYH kï  Thd fï ,smsh lshjkaku ´ks'
yeÛSï oekSï we;s"

Views: 6632  Aug 25, 2023    Read More...

fl,a,kag iajhx úkaokh ;ykï keye' nh ke;=j iajhx úkaokfha fhfokak l<ska  fï .ek;a oekqj;a fjkak'

filaia lshkafka ñksiaiq wdi fohla jqkdg ta .ek l;d lrkak fyda ta .ek wOHhkhla lrkak wfma ñksiaiq

Views: 6682  Aug 14, 2023    Read More...

Fenshui

Dreams

Tfí ,.akh fy<s lrk Ôjk f;dr;=re

hï wfhl= l< l=i, fyda wl=i, l¾u úmdl fok wjia:djka t<U isá úg tajd fkdfhla wdldrfhka

Views: 6689  Nov 11, 2023    Read More...

i;=gqodhl wdrxÑ f.k tk wU fmdl=r

;ukaf.a mqxÑ wïu,d fyda kekao,d iïnkaO fyd| fyda krl f;dr;=rla wikakg ,efí' ;uka ÿgqfõ wvi| kï

Views: 6648  Sep 24, 2023    Read More...

Architecture

lmk <s| W;=rg fyda Bidkhg kï lsß W;=rkjd ksielhs

ñksidf.a muKla fkdj .iaje,aj,o meje;au i|yd c,h w;HjYH fõ' ñksidf.a meje;au r|d mj;skafka c,h u; ùu

Views: 6702  Apr 29, 2023    Read More...

Tfí ksfji;a jdia;= kd. ‍fodaIhg yiqfj,d o@

jdia;= úoHdfõ§ kj ksfjila bÈlsÍfï§ fyda ksjdi wdY%s; lghq;=j,§ fukau <sx lemSu fmdf<dfjka jia;=

Views: 6680  Mar 31, 2023    Read More...

yok f.a fmdâv jdia;=j wkqju yokak

f–‍hd;sI weiska  n,d  jdia;=  úoHdkql+,j ,iaik ksfjila Tng;a Wreuo hkak úuid nef,k ld,Sk ,smshls

Views: 6629  Mar 24, 2023    Read More...