22-10-2019

22-10-2019

22-10-2019

22-10-2019

22-10-2019

22-10-2019

22-10-2019

22-10-2019

22-10-2019

22-10-2019

22-10-2019

22-10-2019

22-10-2019

22-10-2019

22-10-2019

22-10-2019

22-10-2019

22-10-2019

22-10-2019

22-10-2019

22-10-2019

22-10-2019

22-10-2019

22-10-2019

mQcd jf.a bf¾Id kï wdorhl meg,s,d keye

ߧ ;srhg f.dv jqK w¨;au pß;h ;uhs mQcd uvq.,a, mQcd ߧ ;Srhg f.dv fjkafka rIa iskud mgh iu.

Views: 5435  Oct 20, 2019    Read More...

ksrej;a pß; ug tmd" uf.a fiùu fjkia

ñfp,a f*dkafialdf.a ksïysï iskud ks¾udKh yryd l,lg miq .x.= frdIkdg wjia:djla Wodfj,d ;sfhkjd' ta rdêld

Views: 5435  Oct 20, 2019    Read More...

2019 Tlaf;dan¾ ui 22 jk wÛyrejdod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
ÿr neyer wOHdmk lghq;=

Views: 5472  Oct 22, 2019    Read More...

isl=re jDYaÑlhg i÷ka kSp fõ

isl=re jDYaÑlhg i÷ka kSp fõ

Views: 16  Oct 22, 2019    Read More...

ksjdi yd újdy kele;a Wod lrñka rù ;=,djg

ksjdi yd újdy kele;a Wod lrñka rù ;=,djg

Views: 7  Oct 22, 2019    Read More...

is¿ñK ,.ak m,dm,‍ ^ Tla• 20 isg Tla• 26 f;la&

,.akdêm;s l=c yfha o" nqO" rú" isl=re 7 o" .=re 8 o Yks" fla;= 9 o" i÷" rdyq 3 o .uka lrhs' tu .%y

Views: 5488  Oct 21, 2019    Read More...

jir tfld<ylg miqj isÿjk w;s ÿ¾,N m‍%n, .‍%y udrejla''' n‍%yiam;s Okq rdYshg Tng iy rgg flfiao@

ls‍%'j' 2019 la jQ fkdjeïn¾ udfia miajk w.yrejdod Èk mQ¾j Nd. my miqù úkdä úismyg n‍%yiam;s fyj;a .=re .‍%yhdg YqN

Views: 5476  Oct 20, 2019    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2018-10-18 isg 2018-10-25

i;sfha ,.ak m,dm, 2018-10-18 isg 2018-10-25

Views: 5440  Oct 18, 2019    Read More...

Recent Model

Senali dilhari  Photos on Photo Gallery
manchana piris
Keshari Welikalage
Hasini samuwel

Sinhala News

,ika;f.a ÈhKsh f.daGdNhg tfrysj f.dkql< fpdaokd weußldkq wêlrKfhka bj;g

YS‍% ,xld fmdÿck fmruqfKa ckdêm;s Oqr wfmala‍Il f.daGdNh rdcmla‍Ig tfrysj udOHfõ§ ,ika; úC%u;=x.f.a ÈhKsh

Views: 0  Oct 22, 2019    Read More...

rdcH weÿre;=ud l;dj ksid Ydka;sl¾ufõ§kaf.a ixúOdkhla fmd,sis hhs

ish ,sms YS¾Ihla fhdod .ksñka ilia l< jHdc ,smshla iïnkaOfhka YS‍% ,xld fmdÿck Ydka;sl¾ufõ§kaf.a

Views: 0  Oct 22, 2019    Read More...

Bollywood and Hollywood News

idudc udOH cd, l,Uñka ird.S lsï 39 jeks WmkaÈkh iurhs

f,dalfhkau ks;ru l;dnyg ,la fjk Kim Kardashian ish mjqf,a idudðlhska tlaj Bfha Èk 39 jeks WmkaÈkh

Views: 2  Oct 22, 2019    Read More...

Discovery and Ancient

uy weÿre ldf,da .ek u;l igykla

1977 uy ue;sjrKhg we;af;a yßhgu Èk oywgls' tÈk ,xld iuiudc mlaIfha wfmalaIlhd f,i háhkaf;dg

Views: 5433  Oct 03, 2019    Read More...

Views: 5433  Sep 15, 2019    Read More...

Sport News

wdkafoda,khla we;s l< iqmsß mkaÿ jdrfha kS;s fjkia fjhs

2019 f,dal l=id,dk tlaÈk ls‍%lÜ ;r.dj,sfha wjika uyd ;r.fha§ wdkafoda,khla we;s l< iqmsß mkaÿ jdrfha

Views: 5433  Oct 15, 2019    Read More...

Cinema News

RUSH iïm‍%odhsl wdl,amj,ska ñ§ kQ;kjd§j is;d yomq Ñ;‍%máhla - ufyaIa uqKisxy

wms wo l;dlrkafka rIa .ek' ta ku wymq muKskau yefudagu we;sfjkafka l=;=y,hla' fudlo tal wfm

Views: 5436  Oct 18, 2019    Read More...

Views: 5434  Oct 10, 2019    Read More...

Short Story

Views: 5434  Sep 26, 2019    Read More...

Views: 5433  Jun 16, 2019    Read More...

Magazine Cover

himali
pubudu
chulakshi
udeshika
senali and hemamal
chamathka

Video Songs

Pawela Walakule

Pawela Walakule

Manussakama

Manussakama

Aatha Paawela

Aatha Paawela

Sithum Wasanthe

Sithum Wasanthe

Mawa Amathaka kalata

Mawa Amathaka kalata

Pem Madira Wehe

Pem Madira Wehe

Live Shows

Super Angels

Super Angels
Oct 03, 2019

Flashback Live in Mathugama

Flashback Live in Mathugama
Oct 03, 2019

Flashback 2019 italy Siracusa

Flashback 2019 italy Siracusa
Oct 03, 2019

Flashback Live in Agbowa 2019

Flashback Live in Agbowa 2019
Sep 30, 2019

Cartoons

Inspector Pretty - Mrs. Lucky-47

Inspector Pretty - Mrs. Lucky-47
Oct 10, 2019

Ballai Pooso Dennai-17

Ballai Pooso Dennai-17
Oct 10, 2019

Inspector Pretty - Mrs. Lucky-46

Inspector Pretty - Mrs. Lucky-46
Oct 10, 2019

Ballai Pooso Dennai-16

Ballai Pooso Dennai-16
Oct 10, 2019

Ladies

Entertainment

OHdkhlg iu jeo ys¢ñka rejkaue,s iE ìu ;fmda .=Kfhka keyejQ iS,l=Üáfha ysñmdKka

úYajfha msysá n,j;au ia:dkhla f,i fn!oaOfhda wkqrdOmqr uyfujqkd mskaìfï msysá rejkaue,s uyd iEh i,l;s

Views: 5433  Jul 21, 2019    Read More...

t<sin;a fjk msßñfhla tlal f.or bkakjd yx.kak neß ryila jqKd

wms fldhs;rï ieye,aÆfjka úfkdaofhka Ôúf;a .;l<;a tla fudfyd;lska" tla isÿùulska ish,a, fjkia fjkak mq¿jka'

Views: 5434  Jul 17, 2019    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 5433  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

iajhx úkaokh msßñkag hym;a fjkafka wehs@

iajhx úkaokh .ek úúO u; m, fjkjd' iEu Èklu iajhx úkaokfha fhfok mqoa.,hkag mqriaÒ .%kaÒh wdY%s; ms<sld

Views: 5433  Jul 20, 2019    Read More...

ldka;djka iqrdka;fha§ Èhú§u we;a;lao@ iïmq¾K úia;rh ioyd ,smsh lshjkak'

Tn fndfyda fokd ,sx.sl;ajh .ek fndfyda lreKq okakd kuq;a tajd ksjerÈ oehs ieu ;=,u ielhla

Views: 5433  Jul 20, 2019    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 5433  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 5433  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 5433  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 5433  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 5433  Jan 01, 2019    Read More...