23-01-2020

23-01-2020

23-01-2020

23-01-2020

23-01-2020

23-01-2020

23-01-2020

23-01-2020

23-01-2020

23-01-2020

23-01-2020

23-01-2020

23-01-2020

23-01-2020

23-01-2020

23-01-2020

23-01-2020

23-01-2020

23-01-2020

23-01-2020

23-01-2020

23-01-2020

23-01-2020

23-01-2020

uu b;du wdidfjka bkakjd .Ksldjlf.a pß;hla r.mdkak - ksrxckS iïuq.rcd

ksrxckS iïuq.rcd' ku lsõju flfkl=g ta ljqo lsh,d ysf;kak mq¿jka' kuq;a rEmh ÿgq .uka wehj fndfyda

Views: 5721  Jan 19, 2020    Read More...

ysf;a Wmkak ta wdorh wehg ljodj;a lshkak úÈyla ;snqfKa keye'' idrx. Èidfialr

iyc yelshdjka Tmakxjd .ksñka Y%S ,dxlsh fg,súIka l,dj ;=< mßmQ¾K olaI;d olajk Tyq lvjiï k¿fjls'

Views: 5720  Jan 18, 2020    Read More...

2020 ckjdß ui 23 jk n%yiam;skaod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
;r.ldÍ lghq;= iy

Views: 246  Jan 23, 2020    Read More...

nqO l=ïNhg hhs

nqO l=ïNhg hhs

Views: 253  Jan 23, 2020    Read More...

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

Views: 23  Jan 23, 2020    Read More...

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

Views: 6  Jan 23, 2020    Read More...

is¿ñK ,.ak m,dm,‍ ^ckjdß 19 bßod isg 25 fikiqrdod f;la&

,.akdêm;s l=c 8" i÷ 7" rdyq 3" rú" nqO 10" isl=re 11" .=re" Yks" fla;= 9 f.daprh fõ' tu .%y f.daprh

Views: 5798  Jan 19, 2020    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-01-16 isg 2020-01-23

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-01-16 isg 2020-01-23

Views: 5733  Jan 16, 2020    Read More...

Recent Model

narmada nude photos
shanudri priysad
nayanathara
sachini wickramasinghe

Sinhala News

ñ,dfkda k.rfha nxl=jla u; ksod iSá Y%S ,dxlslfhl= ñh hhs

ysxikhl lsisÿ i,l=Kla uD; YÍrh u; fkdfjk w;r fï Èkj, b;d,sh mqrd mj;sk wêl YS;, foaY.=Kh

Views: 17  Jan 23, 2020    Read More...

rdcH weu;s wud;HdxYfha lE,a,la .,jka hhs

lDIsl¾u rdcH wud;HxYh wo ^23& Èkfha n;a;ruq,af,a f.dúck ukaÈrh fj; f.khk nj rdcH wud;H úÿr

Views: 12  Jan 23, 2020    Read More...

Bollywood and Hollywood News

;ukaf.a wikSm ;;ajh .ek iudc udOHfha igykla ;enQ fmdma .dhl ciaáka în¾

ciaáka în¾ miq.shod ish bkaiag.%Eï .sKqfï igykla ;uìTka mjid ;snqfKa ;ud ,hsï frda.fhka fmf<k njhs'

Views: 5717  Jan 16, 2020    Read More...

Views: 5717  Dec 30, 2019    Read More...

Discovery and Ancient

je,s m‍%jdyk n,m;‍% bj;a lsÍfuka mdßißl w¾nqo W;aikak fjhs

m;,a yd LKsc o%jH mkf;a 28^1& Wm j.ka;sfha i|yka jk wdldrhg LKsc o%jH le”u" .fõIKh" m‍%jdykh"

Views: 5713  Dec 31, 2019    Read More...

Sport News

ue;sõia Y;lh wNshi

YS‍% ,xldj iy isïndífõ w;r yrdf¾ys meje;afjk fgiaÜ ls‍%lÜ ;r.fha wo ^22& 04 jk Èkhhs'

Views: 5714  Jan 22, 2020    Read More...

Politics

Views: 5718  Jan 22, 2020    Read More...

Views: 5714  Jan 02, 2020    Read More...

Miscellaneous

Cinema News

iqks,a tÈßisxyhkaf.a 70 jeks ckau Èkh od

m%úK .dhk Ys,amS iqks,a tÈßisxyhkaf.a 70 jeks ckau Èkh fjkqfjka mqIalr jkakswrÉÑ ,shQ iqks, isß; iy

Views: 5715  Jan 02, 2020    Read More...

Views: 5715  Dec 27, 2019    Read More...

Views: 5719  Dec 27, 2019    Read More...

Short Story

Views: 5712  Jan 12, 2020    Read More...

Views: 5717  Sep 26, 2019    Read More...

Magazine Cover

mano
samanthika
samanthika
nirosha
himali
pubudu

Video Songs

Non-Stop FeedBack

Non-Stop FeedBack

Abhinikmana

Abhinikmana

Mata Siduwana Samadee

Mata Siduwana Samadee

Awasaneda Me

Awasaneda Me

Ahasa Thramata

Ahasa Thramata

Samidhe

Samidhe

Live Shows

Perple Range Live in Kothmale 2019

Perple Range Live in Kothmale 2019
Jan 09, 2020

Hiru FM 31st Night Show 2019

Hiru FM 31st Night Show 2019
Jan 09, 2020

Arrowstar Live in Makadura 2019

Arrowstar Live in Makadura 2019
Jan 09, 2020

All Right Live in Meepawala 2019

All Right Live in Meepawala 2019
Dec 27, 2019

Cartoons

Sinhala Dubbed - The Boss Baby (2017)

Sinhala Dubbed - The Boss Baby (2017)
Dec 30, 2019

Soora Sando-38

Soora Sando-38
Dec 30, 2019

AVATAR-47

AVATAR-47
Dec 30, 2019

Saamaye Diyaniya-14

Saamaye Diyaniya-14
Dec 30, 2019

Ladies

Entertainment

OHdkhlg iu jeo ys¢ñka rejkaue,s iE ìu ;fmda .=Kfhka keyejQ iS,l=Üáfha ysñmdKka

úYajfha msysá n,j;au ia:dkhla f,i fn!oaOfhda wkqrdOmqr uyfujqkd mskaìfï msysá rejkaue,s uyd iEh i,l;s

Views: 5714  Jul 21, 2019    Read More...

t<sin;a fjk msßñfhla tlal f.or bkakjd yx.kak neß ryila jqKd

wms fldhs;rï ieye,aÆfjka úfkdaofhka Ôúf;a .;l<;a tla fudfyd;lska" tla isÿùulska ish,a, fjkia fjkak mq¿jka'

Views: 5713  Jul 17, 2019    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 5720  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

iajhx úkaokh msßñkag hym;a fjkafka wehs@

iajhx úkaokh .ek úúO u; m, fjkjd' iEu Èklu iajhx úkaokfha fhfok mqoa.,hkag mqriaÒ .%kaÒh wdY%s; ms<sld

Views: 5714  Jul 20, 2019    Read More...

ldka;djka iqrdka;fha§ Èhú§u we;a;lao@ iïmq¾K úia;rh ioyd ,smsh lshjkak'

Tn fndfyda fokd ,sx.sl;ajh .ek fndfyda lreKq okakd kuq;a tajd ksjerÈ oehs ieu ;=,u ielhla

Views: 5719  Jul 20, 2019    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 5716  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 5716  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 5715  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 5714  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 5715  Jan 01, 2019    Read More...