18-07-2019

18-07-2019

18-07-2019

18-07-2019

18-07-2019

18-07-2019

18-07-2019

18-07-2019

18-07-2019

18-07-2019

18-07-2019

18-07-2019

18-07-2019

18-07-2019

18-07-2019

18-07-2019

18-07-2019

18-07-2019

18-07-2019

18-07-2019

18-07-2019

18-07-2019

18-07-2019

18-07-2019

amanda jayarathne

udj Iqj¾ kï .egÆjla kE

Views: 21  Jul 18, 2019    Read More...

uu ys;kafka kE ksIdks àp¾ ug újdy fhdackdjla f.fkhs lsh,d

,xldfõ wxl tfla fg,s is;a;ula ;uhs ix.Sf;a fg,s kdgH lshkafka' fï fg,s is;a;fï ldf.;a wjOdkh fhduqjqKq risl wdorh fkdwvqj ,nk

Views: 49  Jul 17, 2019    Read More...

>l,a,sjdofhka fï l¾udka;h yeuodu <s| we;=f<a

miq.sh ojiaj, ,xldfõ ysáfha keye' we;a;gu ,xldfõ ysáfha ke;af;a wehs' fudkjo lf<a' ta .ek oek.kak wms iqf¾Iag l;d l<yu l,dj .ek iqf¾Ia lsõj ier l;d ál wms fï úÈyg

Views: 25  Jul 17, 2019    Read More...

2019 cQ,s ui 18 jk n%yiam;skaod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wo ojfia Tnf.a wÆ;a n,dfmdfrd;a;=

Views: 267  Jul 18, 2019    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2018-07-14 isg 2018-07-21<

i;sfha ,.ak m,dm, 2018-07-14 isg 2018-07-21

Views: 616  Jul 16, 2019    Read More...

cQ,s 14 isg cQ,s 20 f;la Tng fldfyduo@

,.akdêm;s 4 f¾ jl% nqO iuÛhs' .=re 8 úu,fhda.h o pkao%hd iu.Û o isà' rú isl=re rdyq 3 fõ' fuu .%y f.daprhka ie

Views: 975  Jul 13, 2019    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2019-07-11 isg 2019-07-18

i;sfha ,.ak m,dm, 2019-07-11 isg 2019-07-18

Views: 4449  Jul 11, 2019    Read More...

rù udrejka w¾O pkaÞ.%yKh;a folu cq,s 17

rù udrejka w¾O pkaÞ.%yKh;a folu cq,s 17

Views: 4646  Jul 11, 2019    Read More...

leka;djkag n,mEï lrk l=c

leka;djkag n,mEï lrk l=c

Views: 4304  Jul 11, 2019    Read More...

Recent Model

Ishi Dilhani  , Talent: Ishi Dilhani
Maneesha Chanchala
Avish Umeshi
Tani Hamer

Sinhala News

mßiaiï fjkak fou< fyda uqia,sï ckm;s wfmalaIlfhla bÈßfha§ bÈßm;a fjhs

furg ishhg 30 la jQ iq¿ cd;Ska ksfhdackh lrñka fou< fyda uqia,sï ckm;s wfmalaIlfhla bÈßfha§ bÈßm;a úh

Views: 10  Jul 18, 2019    Read More...

ke.a. mdka h,s niaihs

Bfha ^17& uOHu rd;%Sfha isg remsh,a 5lska by< oeuq .%Eï 450 la jq mdka rd;a;,l ñ, wo ^18& rd;%sfha isg kej

Views: 7  Jul 18, 2019    Read More...

Bollywood and Hollywood News

mqj;a ujñka f,dju ji.hg .;a ird.S ksremK Ys,amsKsh ysgmq u,hdishdkq rcqf.ka Èlalido fjhs

ysgmq u,hdishdkq rcq jk Sultan Muhammad V ;u ðú;fha wkd.; iydhsldj f,i f,djla jiÛhg .;a iqrEmS ksremK Ys,amskshla j

Views: 15  Jul 18, 2019    Read More...

Discovery and Ancient

fi,a,ï ksß÷kaf.a l=Kavidf,a rcud<s.h

isxy,fha wjika isxy, rc;=ud jQfha C%s' j' 1707)1739 uehs 13 od olajd w;r ld,fha rclï l< Y‍%S ùrmrdC%u kf¾kao%isxy rc;=udh'

Views: 4120  Jul 12, 2019    Read More...

Views: 4121  Mar 10, 2019    Read More...

Sport News

kjiS,ka;hg f,dal l=i,dkh wysñ l< ,l=Kq y;r iafgdlaia tmd lsh,d" wjika uyd ;r.fha wÆ;au fy<sorõj

2019 l%slÜ f,dal l=i,dk ;r.dj,sfha wjika uyd ;r.h lsisfjl= fkdis;+ wkaoñka ;shqKq uqyqKqjrla .;a;d' tu

Views: 15  Jul 18, 2019    Read More...

Miscellaneous

Views: 16  Jul 17, 2019    Read More...

Cinema News

yqiau iu.Û iqfoaYa fjkia .ukl

;uka fuf;la ks¾udKh l< iskud ffY,sh fjkia lr .ksñka iqfoaYa jika; mSßia kjuq wdrl iskudmghla wOHlaIKh fldg

Views: 13  Jul 18, 2019    Read More...

Views: 10  Jul 18, 2019    Read More...

Short Story

Views: 4138  Jun 16, 2019    Read More...

Views: 4130  Jun 08, 2019    Read More...

Magazine Cover

kavindya
fonseka
neeta and nilmini
sriyanai
udari
aneesha

Video Songs

Mage Patiyo

Mage Patiyo

Lokayen Yamu

Lokayen Yamu

Jude Rogans

Jude Rogans

Sanuka

Sanuka

Mawa Maga Hariyata

Mawa Maga Hariyata

Sansara Sihine

Sansara Sihine

Live Shows

Siriyas  Live Musical Shows

Siriyas Live Musical Shows
Jul 17, 2019

Arrow Star Live

Arrow Star Live
Jul 17, 2019

FLASHBACK LIVE SHOW

FLASHBACK LIVE SHOW
Jul 17, 2019

Sathi Aga Sade

Sathi Aga Sade
Jul 09, 2019

Cartoons

Inspector Lucky-42

Inspector Lucky-42
Jul 18, 2019

Wishma Charika-38

Wishma Charika-38
Jul 18, 2019

Punchi katha-18

Punchi katha-18
Jul 18, 2019

Inspector Lucky-41

Inspector Lucky-41
Jul 18, 2019

Ladies

Crimes

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 4138  Nov 19, 2018    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 4137  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 4124  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 4126  Jan 01, 2019    Read More...

;=kaux ykaÈfha ksjdi iE§ug ìh fkdjkak

jdia‌;= Ys,amh hkq iEuúgu m%dfhda.sl úIhhla‌ ñi ñh.sh úIhhla‌ fkdjk nj ud iEu úgu Tng fmkajd § ;sfnkjd' kq;kfha§ jdia‌;= Ys,amh wjNdú;fha fhdojk msßia‌ úiska jdia‌;=

Views: 4123  May 23, 2017    Read More...