08-12-2023

08-12-2023

08-12-2023

08-12-2023

08-12-2023

08-12-2023

08-12-2023

08-12-2023

08-12-2023

08-12-2023

08-12-2023

08-12-2023

08-12-2023

08-12-2023

08-12-2023

08-12-2023

08-12-2023

08-12-2023

08-12-2023

08-12-2023

08-12-2023

08-12-2023

08-12-2023

08-12-2023

ux yereK;a thd okakjd

b;du ckm%sh fg,s ks¾udKhla jQ i÷ka rdclreKdf.a W;=ï me;=ï fg,s ks¾udKh yryd l,djg msúis

Views: 33  Dec 04, 2023    Read More...

uf.a Ôúf;a yuqjqKq fyd|u flkd thd

fma%laIlfhd ú;rla fkfjhs fï ojiaj, lafIa;%fha bkak iuyr wh;a uf.ka wyk m%Yakhla ´l' wfma täg¾ óg l,ska

Views: 30  Dec 04, 2023    Read More...

2023 foieïn¾ ui 09 jk fikiqrdod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wo ojfia Tng fi!LH

Views: 109  Dec 09, 2023    Read More...

weekly horoscope

weekly horoscope from 2023-12-03  to 2023-12-10

i;sfha l,o‍ji

Views: 818  Dec 02, 2023    Read More...

fïI ,.akdêm;s l=c Ndj fodf<dfia§ ckañhdg fok iqn ) wiqn

m%:ufhkau ,.ak fod<fyka m<uqjekak fïI ,.akh .ek ú.%y lsÍfï§ fïIhg wêm;s l=c .%yhdf.a

Views: 271  Dec 02, 2023    Read More...

jDYaÑl ,.ak ysñhkag 2024 ) 25 ld,h ;SrKd;aulhs

jDYaÑl ,.ak ysñhka idudkHfhka wdvïnr jk w;r lsisjl=gj;a ysi keóugj;a" hg;a ùugj;a wlue;sh' tkï

Views: 204  Dec 02, 2023    Read More...

foieïn¾ 08 jeksod n,.;= kel;la

2023 jif¾ w. fhfok isoaê" wuD; fhda. folla iys; Èkhla foieïn¾ ui 08 jeks isl=rdod Èkg fh§ we;'

Views: 263  Dec 02, 2023    Read More...

msßñkaf.a nyq újdyflakaofrka fmkajk yeá

lsishï mqoa.,hl= ish Ôú; ld,h we;=<;§ újdy Èúhg we;=<;a jk jdr .Kk ;SrKh jkafka i;ajeks rdYshg

Views: 118  Dec 02, 2023    Read More...

Tfí wkd.;h §ma;su;a lrk ó joh iy ó ueiafida

1' l=Uqrla ueÈka kshrla u;ska .uka lsÍu ) ;ukaf.a n,dfmdfrd;a;= id¾:l fõ' tfia ke;akï hdug kshñ;

Views: 127  Dec 02, 2023    Read More...

Recent Model

model
vidushi
Dushani Madushika
model

Sinhala News

ñ, l< fkdyels m<sÛq ueKslla wúiaidfõ,a, m;,lska yuqfjhs

fï lshkak hkafka tf;la fuf;la ueKsla l¾udka;h ;=< fmr,shla we;s l< ;j;a m<sÛq ueKslla .ek l;djla'''

Views: 6  Dec 06, 2023    Read More...

thd fï fnfy;a ì,d ;sfhkafka leïmia tl we;=f,È

le,Ksh úYajúoHd,fha úoHd úIh hgf;a Wmdêh yodrd óg udi follg muK by;§ bj;aj f.dia isá 27 yeúßÈ

Views: 16  Dec 04, 2023    Read More...

Bollywood and Hollywood News

ù¾ idrd Ñ;%mgfha  wOHlaIjrhd .ek wefyk wreu mqÿu l;kaorh

Veer Zaara Ñ;%máh wOHlaIkh lrmq Yash Chopra 2012 § ñh hklï wjqreÿ .Kla ;siafia ;ukaf.a f*daka

Views: 42  Nov 13, 2023    Read More...

Discovery and Ancient

fkdfïrE orefjl= f,iska urKh oel f,dalfha jhia.; ldka;dj f,iska jd¾;d ;nd weh kslau .shdh…

fkdfïrE orefjl= f,i fkdfïrE orefjl= f,i 1902 jif¾ foieïn¾ ui 26 jeks Èk cmdkfha lshqIq ¥mf;a “mðfrda ”

Views: 6596  May 08, 2022    Read More...

Sport News

jks÷ fgiaÜ l%slÜ msáhg iuq fohs

Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï ;=ka bßhõ l%Svl jks÷ yirx. fgiaÜ l%slÜ msáfhka iuq .ekSug ;SrKh lr ;sfnkjd'

Views: 6631  Aug 15, 2023    Read More...

Cinema News

wdiq oeka ;srfha

YHdï m%kdkaÿ" Wodß j¾Kl=,iQßh" äkdrd mqxÑfyajd" wdpd¾h fidaur;ak Èidkdhl" pdkaokS fifkúr;ak"

Views: 55  Oct 12, 2023    Read More...

Views: 6608  Jun 16, 2023    Read More...

Short Story

Views: 6635  Jan 28, 2023    Read More...

Views: 6655  Jan 25, 2023    Read More...

Views: 6601  Jan 07, 2023    Read More...

Magazine Cover

vindya
yehani
dilki
mashi
sonakshi
nimmi

Sinhala Films

murli 800 Full Movies

murli 800 Full Movies
Nov 10, 2023

Samunoganna Sugandika

Samunoganna Sugandika
Oct 03, 2023

Randenigala Sinhaya Sinhala Full Movie

Randenigala Sinhaya Sinhala Full Movie
Oct 03, 2023

Hoda hoda sellan Full Movie

Hoda hoda sellan Full Movie
Oct 03, 2023

Video Songs

Saada Rasa

Saada Rasa

Perum Pura

Perum Pura

Oba Innakal

Oba Innakal

Daiwa Saradama

Daiwa Saradama

Meedum Yaye

Meedum Yaye

Big Doggy ft. Costa & Shan Putha

Big Doggy ft. Costa & Shan Putha

Live Shows

Seeduwa Brave Live in Morapitiya 2023

Seeduwa Brave Live in Morapitiya 2023
Nov 20, 2023

D7th Live in Kottawa 2023

D7th Live in Kottawa 2023
Nov 20, 2023

Sahara Flash Dawamottawa RACING DAY 2023

Sahara Flash Dawamottawa RACING DAY 2023
Nov 20, 2023

Home Coming Function SAHARA FLASH at Wennappuwa 2023

Home Coming Function SAHARA FLASH at Wennappuwa 2023
Nov 20, 2023

Cartoons

Pink Panther EP 43

Pink Panther EP 43
Dec 07, 2023

Lassie - 39

Lassie - 39
Dec 07, 2023

Magic Lanthaya - 15

Magic Lanthaya - 15
Dec 07, 2023

Kolompurey - 34

Kolompurey - 34
Dec 07, 2023

Ladies

facial, face

Views: 28  Nov 30, 2023    Read More...

malu jadi

l=ïn,d ud¿ cdä

Views: 58  Nov 10, 2023    Read More...

mango jadi

wuq wU cdä f;ïmrdÿj

Views: 52  Nov 10, 2023    Read More...

Rice Omlet

Views: 49  Nov 02, 2023    Read More...

Entertainment

wmamÉÑ wka;su yqiau .;af;a wms frday,g ÿka ueIsfuka

t;=udkkaf.a wjux.,H iNdfõ ia;+;s l;dj lf,a Tyqf.a nd, mq;= ið; weka;kS úiska'

Views: 48  Oct 12, 2023    Read More...

ldka;s ug yuqjqfha ysrf.or§h fï ldka;sf.a l;djhs

“ug ÿfjla bkakjd' ta ÿjg oeka wjqreÿ myf<djla ú;r we;s'” “wehs tfyu lshkafka''' myf<djla ú;r

Views: 6597  Nov 15, 2022    Read More...

True Story

Sex study

Tima ld, iSudfj§;a Thdg ''''' tlafjkak wjYH kï  Thd fï ,smsh lshjkaku ´ks'

Tima ld, iSudfj§;a Thdg ''''' tlafjkak wjYH kï  Thd fï ,smsh lshjkaku ´ks'
yeÛSï oekSï we;s"

Views: 6562  Aug 25, 2023    Read More...

fl,a,kag iajhx úkaokh ;ykï keye' nh ke;=j iajhx úkaokfha fhfokak l<ska  fï .ek;a oekqj;a fjkak'

filaia lshkafka ñksiaiq wdi fohla jqkdg ta .ek l;d lrkak fyda ta .ek wOHhkhla lrkak wfma ñksiaiq

Views: 6568  Aug 14, 2023    Read More...

Fenshui

Dreams

Tfí ,.akh fy<s lrk Ôjk f;dr;=re

hï wfhl= l< l=i, fyda wl=i, l¾u úmdl fok wjia:djka t<U isá úg tajd fkdfhla wdldrfhka

Views: 23  Nov 11, 2023    Read More...

i;=gqodhl wdrxÑ f.k tk wU fmdl=r

;ukaf.a mqxÑ wïu,d fyda kekao,d iïnkaO fyd| fyda krl f;dr;=rla wikakg ,efí' ;uka ÿgqfõ wvi| kï

Views: 57  Sep 24, 2023    Read More...

Architecture

lmk <s| W;=rg fyda Bidkhg kï lsß W;=rkjd ksielhs

ñksidf.a muKla fkdj .iaje,aj,o meje;au i|yd c,h w;HjYH fõ' ñksidf.a meje;au r|d mj;skafka c,h u; ùu

Views: 6557  Apr 29, 2023    Read More...

Tfí ksfji;a jdia;= kd. ‍fodaIhg yiqfj,d o@

jdia;= úoHdfõ§ kj ksfjila bÈlsÍfï§ fyda ksjdi wdY%s; lghq;=j,§ fukau <sx lemSu fmdf<dfjka jia;=

Views: 6559  Mar 31, 2023    Read More...

yok f.a fmdâv jdia;=j wkqju yokak

f–‍hd;sI weiska  n,d  jdia;=  úoHdkql+,j ,iaik ksfjila Tng;a Wreuo hkak úuid nef,k ld,Sk ,smshls

Views: 6562  Mar 24, 2023    Read More...