15-01-2021

15-01-2021

15-01-2021

15-01-2021

15-01-2021

15-01-2021

15-01-2021

15-01-2021

15-01-2021

15-01-2021

15-01-2021

15-01-2021

15-01-2021

15-01-2021

15-01-2021

15-01-2021

15-01-2021

15-01-2021

15-01-2021

15-01-2021

15-01-2021

15-01-2021

15-01-2021

15-01-2021

2021 ckjdß ui 15 jk isl=rdod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wo Tng flá .uka ìuka nyq,

Views: 186  Jan 15, 2021    Read More...

ueKsla lgqfõ f¾Ld iy .=ma; l;srh ;=<ska fy<s lrk ryia

ueKsla lgqfõ f¾Ld iy .=ma; l;srh ;=<ska fy<s lrk ryia

Views: 101  Jan 14, 2021    Read More...

nqO l=ïNhg hh

nqO l=ïNhg hh

Views: 238  Jan 14, 2021    Read More...

wo fldaám;sfhla fyg ÿ.shl= jkafka wehs@

wo fldaám;sfhla fyg ÿ.shl= jkafka wehs@

Views: 77  Jan 14, 2021    Read More...

wxl úoHdj wkqj 2021 j¾Ih m<sn`o úuiu

wxl úoHdj wkqj 2021 j¾Ih m<sn`o úuiu

Views: 407  Jan 12, 2021    Read More...

újdyh urKh iy ldka;d ckau m;%h

újdyh urKh iy ldka;d ckau m;%h

Views: 204  Jan 12, 2021    Read More...

Recent Model

Vinu Siriwardhana
Teena Shanele
rukshana dissanayake
Dinithi Walgamage

Sinhala News

bkaÿkSishdjg m‍%n, NQ lïmkhla ) frda.Ska /ila frday,la ;=< isrfjhs

bkaÿkSishdjg wo w¨hu m‍%n, NQ lïmkhl n,mEï t,a, jqKd' úfoia jd¾;d mejiqfõ trg iq,dfjis ÿmf;a isÿj we;s tu NQ lïmkh

Views: 0  Jan 15, 2021    Read More...

05 jir YsIH;aj lvbï ,l=Kq ksl=;a fjhs

5 jir YsIH;aj úNd.fha lvbï ,l=Kq m%ldYhg m;alr ;sfnkjd' ta wkqj isxy, udOH msßñ mdi,a w;=ßka fld<U rdclSh úoHd,hg

Views: 0  Jan 15, 2021    Read More...

Bollywood and Hollywood News

ta ksid lrk jefâ fjkqfjka idOdrK .dKla wh lrkjd'' wuq;= kegqï kgk bkaÈhdfõ fkdard

fnd,sjqâj,g wdorh lrk fnd,sjqâ isysk tlal Ôú;h .; lrk fndfyda fofkla leu;shs fjkia jk w¨;ajk fnd,sjqâ idïm%odhka tlal biairyg

Views: 5  Jan 14, 2021    Read More...

Discovery and Ancient

je,s m‍%jdyk n,m;‍% bj;a lsÍfuka mdßißl w¾nqo W;aikak fjhs

m;,a yd LKsc o%jH mkf;a 28^1& Wm j.ka;sfha i|yka jk wdldrhg LKsc o%jH le”u" .fõIKh" m‍%jdykh"

Views: 5954  Dec 31, 2019    Read More...

Sport News

.d,a, l%Svdx.Kfha § ÈhdrE jQ Y%S ,xld ms;slrKh

.d,a, cd;Hka;r ls‍%vdx.Kfha m<uq bksfï§ lKavdhula /qia l< wvqu ,l=Kq ixLHdj YS‍% ,xld lKavdhu wo jd¾;d l<d' ta" tx.,ka; lKavdhug

Views: 6  Jan 14, 2021    Read More...

Short Story

Views: 5960  Dec 10, 2020    Read More...

Views: 5970  Jan 12, 2020    Read More...

Magazine Cover

udari warnakula
karoline jur
lahiruni
kushani
yashodha
nethmi roshel

Sinhala Films

Ho Gaana Pokuna

Ho Gaana Pokuna
Jan 07, 2021

rash

rash
Jan 07, 2021

The newspaper sinhala full movie 2020

The newspaper sinhala full movie 2020
Jan 07, 2021

Sikka

Sikka
Dec 26, 2020

Video Songs

Irudeniyaya Teledrama Theme Song

Irudeniyaya Teledrama Theme Song

Nuba Gana Hithala

Nuba Gana Hithala

Nilla Madde

Nilla Madde

Iraj

Iraj

Irudeniyaya Teledrama Theme Song

Irudeniyaya Teledrama Theme Song

Yohani ft. Chanuka Mora

Yohani ft. Chanuka Mora

Live Shows

Uduwap Gee Miyasiya 2020

Uduwap Gee Miyasiya 2020
Jan 05, 2021

Seasonal Pops 96

Seasonal Pops 96
Jan 05, 2021

31 Rae ITN Live with Sunshine Band

31 Rae ITN Live with Sunshine Band
Jan 05, 2021

Rupavahini 2020 31st Night with Flash Back

Rupavahini 2020 31st Night with Flash Back
Jan 05, 2021

Cartoons

Scooby-Doo 243

Scooby-Doo 243
Jan 13, 2021

Maha Kaa Baa Sini Yaa Thuma 06

Maha Kaa Baa Sini Yaa Thuma 06
Jan 13, 2021

Scooby-Doo 242

Scooby-Doo 242
Jan 13, 2021

Maha Kaa Baa Sini Yaa Thuma 05

Maha Kaa Baa Sini Yaa Thuma 05
Jan 13, 2021

Ladies

Entertainment

bkaÈhdfjka yuqjQ ÿ¾,N >kfha  ly leianEjd

bkaÈhdfõ ngysr fnka.d,a m%dka;fhka wmQrE mqj;la jd¾;d fjkjd' ta"tu .ïudkfhka w;s ÿ¾,N >kfha ly

Views: 5952  Nov 04, 2020    Read More...

mqreIfhda ia;‍%S pß; YQr f,i r.;s

ia;‍%Ska idys;HlrKhg fhduq ùu b;d úr,j olakg ,enqKq iuhl ud;r hq.fha .cuka fkdakd ^1746-1814* iqúfYaI

Views: 5962  May 22, 2020    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 5958  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

,sx.sl wdndO kid isrer mDIaÀu;a lrk W÷ Tiqfõ úYañ; ryi

W÷ wdydrhla jYfhka fukau T!IOhla jYfhka b;d wE; w;S;fha isgu fï olajd Ndú;d fjkjd'

Views: 5959  May 06, 2020    Read More...

fouõmshka jqKdg miafia ,sx.sl Ôú;h lvd jefgkjo@

újdy Ôú;hg t<öu lshkafka udkislj iy ldhslj fofofkla ;ukaf.a Ôúf;a iqkaor;u w;aoelSula fjkqfjka

Views: 5957  May 06, 2020    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 5958  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 5958  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 5965  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 5956  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 5954  Jan 01, 2019    Read More...