21-10-2020

21-10-2020

21-10-2020

21-10-2020

21-10-2020

20-10-2020

20-10-2020

20-10-2020

20-10-2020

20-10-2020

20-10-2020

20-10-2020

20-10-2020

20-10-2020

20-10-2020

20-10-2020

20-10-2020

20-10-2020

20-10-2020

20-10-2020

20-10-2020

20-10-2020

20-10-2020

20-10-2020

2020 Tlaf;dan¾ ui 20 jk wÛyrejdod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
ÿr neyer wOHdmk lghq;= fyda

Views: 171  Oct 20, 2020    Read More...

Wodjk i;sfha Tfí ffojh

Wodjk i;sfha Tfí ffojh

Views: 538  Oct 18, 2020    Read More...

Tlaf;daïn¾ 23 isl=re lkHdjg hhs

Tlaf;daïn¾ 23 isl=re lkHdjg hhs

Views: 796  Oct 17, 2020    Read More...

Tlaf;dïn¾ 21 nqO olajd mxpdx.h

Tlaf;dïn¾ 21 nqO olajd mxpdx.h

Views: 453  Oct 17, 2020    Read More...

wkqkaf.a is;a y÷kd.; yels ufkda foaI f¾Ldj

wkqkaf.a is;a y÷kd.; yels ufkda foaI f¾Ldj

Views: 168  Oct 17, 2020    Read More...

2020 Wiia fm< úNd.hg msg;aùug iqn kele;a

2020 Wiia fm< úNd.hg msg;aùug iqn kele;a

Views: 52  Oct 17, 2020    Read More...

Recent Model

Dinithi Walgamage
Teena Shanele
Teenas Photos
Teena

Sinhala News

;j;a wdidÈ;hska 120la • uq¿ ixLHdj 2300 blaujhs

kj fldfrdakd ffjrih wdidokh jQ ;j;a frda.Ska 120 fofkl= jd¾;d ù we;s nj hqO yuqodm;s Æ;skka ckdrd,a

Views: 0  Oct 20, 2020    Read More...

cku; úpdrKhlg;a fYa%IaGdêlrKfhka ks¾foaY

20 jk wdKavqC%u jHjia:d ixfYdaOk mk;a flgqïmf;a wvx.= we;eï j.ka;sj,g tfrysj bÈßm;a flreKq

Views: 1  Oct 20, 2020    Read More...

Discovery and Ancient

je,s m‍%jdyk n,m;‍% bj;a lsÍfuka mdßißl w¾nqo W;aikak fjhs

m;,a yd LKsc o%jH mkf;a 28^1& Wm j.ka;sfha i|yka jk wdldrhg LKsc o%jH le”u" .fõIKh" m‍%jdykh"

Views: 5995  Dec 31, 2019    Read More...

Sport News

ix.laldrf.a IPL ms<g jkaÈ f.jkakehs ksfhda.

whs mS t,a C%slÜ ;r.dj,shg tla jQ fvlEka pd¾c¾ia lKavdhfï ysñldÍ;ajhg bka§h remsh,a fldaá

Views: 284  Jul 19, 2020    Read More...

Cinema News

wfYdal y|.u úY%du hhs

furg iskudfõ úYsIag;u iskudlrjl= f,i i<lkq ,nk wfYdal y|.u miq.sh 31 jeks Èk Y%S ,xld uy nexl=fõ iyldr wêm;s

Views: 6376  Apr 03, 2020    Read More...

Short Story

Views: 6248  Jan 12, 2020    Read More...

Views: 6280  Sep 26, 2019    Read More...

Magazine Cover

tharuka
sachini
niranjani
vijaya
chathurya
mano

Video Songs

Awasane

Awasane

Chanuka Mora

Chanuka Mora

Obata Lanvee

Obata Lanvee

PUNYA BHUMI LANKA MAATHA

PUNYA BHUMI LANKA MAATHA

SANUKA

SANUKA

Adariye

Adariye

Live Shows

Rupavahini Super Ball Musical - Saliya D with Friends 2020

Rupavahini Super Ball Musical - Saliya D with Friends 2020
Oct 14, 2020

Super Ball Sangeethe 13-10-2020

Super Ball Sangeethe 13-10-2020
Oct 14, 2020

Rupavahini Super Ball Musical

Rupavahini Super Ball Musical
Oct 06, 2020

Rupavahini Super Ball Musical 2020

Rupavahini Super Ball Musical 2020
Oct 06, 2020

Cartoons

Scooby-Doo 161

Scooby-Doo 161
Oct 18, 2020

Sellam Gedara Ep 36

Sellam Gedara Ep 36
Oct 18, 2020

Scooby-Doo 160

Scooby-Doo 160
Oct 18, 2020

Maya Mithuro-25

Maya Mithuro-25
Oct 18, 2020

Ladies

Entertainment

mqreIfhda ia;‍%S pß; YQr f,i r.;s

ia;‍%Ska idys;HlrKhg fhduq ùu b;d úr,j olakg ,enqKq iuhl ud;r hq.fha .cuka fkdakd ^1746-1814* iqúfYaI

Views: 5978  May 22, 2020    Read More...

OHdkhlg iu jeo ys¢ñka rejkaue,s iE ìu ;fmda .=Kfhka keyejQ iS,l=Üáfha ysñmdKka

úYajfha msysá n,j;au ia:dkhla f,i fn!oaOfhda wkqrdOmqr uyfujqkd mskaìfï msysá rejkaue,s uyd iEh i,l;s

Views: 6023  Jul 21, 2019    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 6231  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

,sx.sl wdndO kid isrer mDIaÀu;a lrk W÷ Tiqfõ úYañ; ryi

W÷ wdydrhla jYfhka fukau T!IOhla jYfhka b;d wE; w;S;fha isgu fï olajd Ndú;d fjkjd'

Views: 6006  May 06, 2020    Read More...

fouõmshka jqKdg miafia ,sx.sl Ôú;h lvd jefgkjo@

újdy Ôú;hg t<öu lshkafka udkislj iy ldhslj fofofkla ;ukaf.a Ôúf;a iqkaor;u w;aoelSula fjkqfjka

Views: 5960  May 06, 2020    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 5987  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 6018  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 6062  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 5988  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 5985  Jan 01, 2019    Read More...