11-05-2021

11-05-2021

11-05-2021

11-05-2021

11-05-2021

11-05-2021

11-05-2021

11-05-2021

11-05-2021

11-05-2021

11-05-2021

11-05-2021

11-05-2021

11-05-2021

11-05-2021

11-05-2021

11-05-2021

11-05-2021

11-05-2021

11-05-2021

11-05-2021

11-05-2021

11-05-2021

11-05-2021

shashika nisansala

uf.a Ôúf;a iu­n­rhs

Views: 57  May 09, 2021    Read More...

fkdokak wh;a  je/È jegySï we;s lr.kakjd" fyd¢ka ysá­h;a kr­lg ysá­h;a lg l;d yefo­kjd''

‘Èú;=rd‘ kdgH úldYh fjkak mgkaf.k ;ju flá ld,hhs' wms ‘ßhe,sá fIda‘ oel,d ;snqKg tajdfha msgqmi isÿùï oel,d kEfka'

Views: 92  May 05, 2021    Read More...

talg yqre jqKdg miafia  fyóg w;ayer,d oeïud' taflka ;uhs  wdfh;a fï ;;a;ajhg jegqfKa''

wjqreÿ iufha álla ld¾hnyq, jqKd' kd,sldj, wjqreÿ W;aij iy jeviygkaj,g iyNd.S jqKd' wfma f.or;a fmdä wjqreÿ

Views: 115  May 05, 2021    Read More...

2021 uehs ui 11 jk wÛyrejdod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wo ojfia Tnf.a wÆ;a n

Views: 198  May 11, 2021    Read More...

uehs 26 jkod m'j' 4'50g mQ¾K pk+ .%yKhla

uehs 26 jkod m'j' 4'50g mQ¾K pk+ .%yKhla

Views: 264  May 10, 2021    Read More...

uehs 14 miq ,xldjg wiqn m, f.k fohso@

uehs 14 miq ,xldjg wiqn m, f.k fohso@

Views: 265  May 10, 2021    Read More...

Tn;a r: jdyk ysñfhla oehs flakaof¾ ,sheù ;sfí

j¾;udk ck iudch foi wjOdkh fhduq lsÍfï§ wmg fmfkk fohla ;ud flfkla wê iqfLdamfNda.S b;d ñ, wêl hdk

Views: 130  May 09, 2021    Read More...

újdyhg fmr fmdfrdkaoï .e<mSu w;HjYHo@

újdyhg fmr fmdfrdkaoï .e<mSu w;HjYHo@

Views: 267  May 06, 2021    Read More...

rg hkak mq`tjkao w; n,d lshkafka fufyuhs

rg hkak mq`tjkao w; n,d lshkafka fufyuhs

Views: 211  May 06, 2021    Read More...

Recent Model

Teena Shanell New Photo Shoot
Chulakshi Ranathunga
Abisheka Wimalaweera
Eishie Rathnayake

Sinhala News

fldúâ ;dlaIKsl lñgqj yÈisfha /ialrhs

Y%S ,xldfõ fldúâ wjodkï ;=kajk uÜgug uqyqK §u ioyd oekg Ndú;d jk l%ufõo úuid ne,Sug iy wÆ;ska .; hq;=

Views: 3  May 11, 2021    Read More...

fldúâ ffjrifhka wdrlaId ùug f.du kdk bkaÈhdkqjka

fldúâ )19 ffjri wdidokh ùu j,lajkq we;ehs hk úYajdifhka bkaÈhdfõ we;eï ck;dj .jhskaf.a u, iy uq;%d YÍrfha ;jrd

Views: 14  May 11, 2021    Read More...

Bollywood and Hollywood News

t;fldg thd újdy fjkafk ldka;djla tlal o@

;%SId lsh,d lshkafka fld,sjqâ iskudjg wdorh lrk yefudau jf.a okak w÷kk rx.k Ys,amskshla'

Views: 28  May 08, 2021    Read More...

Discovery and Ancient

je,s m‍%jdyk n,m;‍% bj;a lsÍfuka mdßißl w¾nqo W;aikak fjhs

m;,a yd LKsc o%jH mkf;a 28^1& Wm j.ka;sfha i|yka jk wdldrhg LKsc o%jH le”u" .fõIKh" m‍%jdykh"

Views: 6095  Dec 31, 2019    Read More...

Sport News

Wi mekSfï ol=Kq wdishdkq jd¾;dj Y%S ,xldjg

WIdka ;sjxl ish Wi mekSfï Y%S ,xld jd¾;dj h<s;a jrla wÆ;a lsÍug wo iu;ajqKd' ta kj ol=Kq wishdkq jd¾;djlao msysgqjñka'

Views: 14  May 09, 2021    Read More...

Short Story

Views: 6102  Dec 10, 2020    Read More...

Views: 6097  Jan 12, 2020    Read More...

Magazine Cover

madhumathi
nayanathara
vijaya
thathsarani
shukara munawvar
hirushi

Sinhala Films

Holman Bangalawa

Holman Bangalawa
May 08, 2021

DHADAYAM BAMBARA

DHADAYAM BAMBARA
May 08, 2021

Ira Madiyama

Ira Madiyama
May 08, 2021

Sarigama

Sarigama
Apr 17, 2021

Video Songs

Ashawe

Ashawe

Siyumaliye

Siyumaliye

Maya

Maya

SASHIKA

SASHIKA

Sira Karan Kaviyaka

Sira Karan Kaviyaka

Samawanna Mata

Samawanna Mata

Live Shows

Derana Full Blast with Sunflower

Derana Full Blast with Sunflower
Apr 17, 2021

Feed Back

Feed Back
Apr 17, 2021

Matara Legacy

Matara Legacy
Apr 17, 2021

Derana Full Blast with Flashback

Derana Full Blast with Flashback
Mar 27, 2021

Cartoons

Scooby-Doo 56

Scooby-Doo 56
May 09, 2021

PUSS in BOOTS 41

PUSS in BOOTS 41
May 09, 2021

Babaa Company - 47

Babaa Company - 47
May 09, 2021

Babaa Company - 46

Babaa Company - 46
May 09, 2021

Ladies

Entertainment

bkaÈhdfjka yuqjQ ÿ¾,N >kfha  ly leianEjd

bkaÈhdfõ ngysr fnka.d,a m%dka;fhka wmQrE mqj;la jd¾;d fjkjd' ta"tu .ïudkfhka w;s ÿ¾,N >kfha ly

Views: 6093  Nov 04, 2020    Read More...

mqreIfhda ia;‍%S pß; YQr f,i r.;s

ia;‍%Ska idys;HlrKhg fhduq ùu b;d úr,j olakg ,enqKq iuhl ud;r hq.fha .cuka fkdakd ^1746-1814* iqúfYaI

Views: 6095  May 22, 2020    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 6096  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

,sx.sl wdndO kid isrer mDIaÀu;a lrk W÷ Tiqfõ úYañ; ryi

W÷ wdydrhla jYfhka fukau T!IOhla jYfhka b;d wE; w;S;fha isgu fï olajd Ndú;d fjkjd'

Views: 6090  May 06, 2020    Read More...

fouõmshka jqKdg miafia ,sx.sl Ôú;h lvd jefgkjo@

újdy Ôú;hg t<öu lshkafka udkislj iy ldhslj fofofkla ;ukaf.a Ôúf;a iqkaor;u w;aoelSula fjkqfjka

Views: 6099  May 06, 2020    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 6088  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 6091  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 6099  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 6093  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 6102  Jan 01, 2019    Read More...