11-04-2021

11-04-2021

11-04-2021

11-04-2021

11-04-2021

11-04-2021

11-04-2021

11-04-2021

11-04-2021

11-04-2021

11-04-2021

11-04-2021

11-04-2021

11-04-2021

11-04-2021

11-04-2021

11-04-2021

11-04-2021

11-04-2021

11-04-2021

11-04-2021

11-04-2021

11-04-2021

11-04-2021

iuyr ;ekaj,§ jerÈ ljqo lshk tl fydhkafka  ke;=j uu ksyඬ fjÉp wjia:d ;sfhkjd

uu álla ksyඬj ysáhd ;uhs' tfyu jqfKa ug ks¾udKj,g l;d fkdl< ksid fkfjhs' iEfykak ks¾udKj,g wdrdOkd ,enqKd' m%Yafka

Views: 6057  Apr 08, 2021    Read More...

uf.a f,dafl Miss Sri Lanka;a  Mrs Sri Lanka;a Thdu ;uhs' .eyeKqlug wdvïnrhla jQ Tn /ðKls'

Okxch isßj¾Ok lshkafka mqxÑ ;srfhka ldf.;a wdorh Èkd.;a; ckm%sh rx.k Ys,amsfhla' b;ska miq.sh

Views: 6050  Apr 07, 2021    Read More...

2021 wfma%,a ui 11 jk bßod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wo ojfia Tn lrk lghq;=

Views: 119  Apr 11, 2021    Read More...

ls%IaKuQ¾;s l%uhg wkqj w¨;a wjqreÿ m,dm,

ls%IaKuQ¾;s l%uhg wkqj w¨;a wjqreÿ m,dm,

Views: 6088  Apr 05, 2021    Read More...

Tfí ffoj wxlhg wkqj wjqreÿ m,dm,

Tfí ffoj wxlhg wkqj wjqreÿ m,dm,

Views: 6070  Apr 05, 2021    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2021-03-29 isg 2021-04-05

i;sfha ,.ak m,dm, 2021-03-29 isg 2021-04-05

Views: 6049  Mar 28, 2021    Read More...

nlauy Tng fldfyd­uo

úYaj .%y ;drld uKav,h úfgl iqnjdÈjo ;j;a úfgl wiqnjdÈjo yeisÍï rgd u;= lrhs' miq.sh jljdkqj wm w;aú¢ w;aoelSï wkqj

Views: 6062  Mar 28, 2021    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2021-03-21 isg 2021-03-28

i;sfha ,.ak m,dm, 2021-03-21 isg 2021-03-28

Views: 6043  Mar 22, 2021    Read More...

Recent Model

Chulakshi Ranathunga
Abisheka Wimalaweera
Eishie Rathnayake
Madhushani Wickramasinghe

Sinhala News

fyg ishÆ nexl= újD; lrkakehs ksfhda.hla

rdcH yd fm!oa.,sl nexl= fyg Èkfha újD;j ;nk nj rdcH fiajd" m<d;a iNd yd m<d;a md,k wud;HdxYh mjikjd' wud;

Views: 1  Apr 11, 2021    Read More...

olaIsK wêfõ.S ud¾.fha fkdie,ls,su;aj .uka l< ;reKhska msßi

lvj; isg ud;r olajd Èfjk olaIsK wêfõ.S ud¾.fha .uka lrkq ,enQ fudag¾ r:hl .uka l< ;reKhska msßilf.a fkdie,ls,su;a

Views: 2  Apr 11, 2021    Read More...

Bollywood and Hollywood News

ird.s ks<s ksls;d Y¾udf.a kj;u wv ksrej;a PdhdrEm iudc udOH l<Uhs

ksls;d Y¾ud ^Nikita Sharma& lsh,d lshkafka uyld,s kue;s bkaÈh fg,s kdgH yryd ckm%sh;ajhg m;a jQ ks<shl úÈyg

Views: 1  Apr 11, 2021    Read More...

Discovery and Ancient

je,s m‍%jdyk n,m;‍% bj;a lsÍfuka mdßißl w¾nqo W;aikak fjhs

m;,a yd LKsc o%jH mkf;a 28^1& Wm j.ka;sfha i|yka jk wdldrhg LKsc o%jH le”u" .fõIKh" m‍%jdykh"

Views: 6039  Dec 31, 2019    Read More...

Sport News

IPL iudrïNh" ufya,g wñysß wdrïNhla fjhs

bka§h m%sñh¾ ,S.a l%slÜ ;r.dj,sfha iudrïNl ;r.fha§ j;auka YQrhska jk uqïndhs bkaÈhkaia lKavdhug

Views: 6046  Apr 10, 2021    Read More...

Short Story

Views: 6043  Dec 10, 2020    Read More...

Views: 6045  Jan 12, 2020    Read More...

Magazine Cover

madhumathi
nayanathara
vijaya
thathsarani
shukara munawvar
hirushi

Sinhala Films

Chandi Raja

Chandi Raja
Mar 27, 2021

Gamini Sinhala Film Full Movie

Gamini Sinhala Film Full Movie
Mar 27, 2021

Re Daniyel Dawal Migel 02 full movie

Re Daniyel Dawal Migel 02 full movie
Mar 27, 2021

Tawme Iskole

Tawme Iskole
Feb 19, 2021

Video Songs

Pem Heena

Pem Heena

Mr. Love (Kochchi)

Mr. Love (Kochchi)

La Signore

La Signore

Kalayak Thiyewi (Sithuwillak)

Kalayak Thiyewi (Sithuwillak)

KISS - Samanalee Fonseka

KISS - Samanalee Fonseka

Diwyangana

Diwyangana

Live Shows

Derana Full Blast with Flashback

Derana Full Blast with Flashback
Mar 27, 2021

Derana Full Blast with Sahara Flash

Derana Full Blast with Sahara Flash
Mar 27, 2021

Sahara Flash Live in Pitigala 2021

Sahara Flash Live in Pitigala 2021
Mar 27, 2021

Sahara Flash Live Band Show 2021

Sahara Flash Live Band Show 2021
Mar 27, 2021

Cartoons

Indrajala Kumariyo s.1-20 Final episode.

Indrajala Kumariyo s.1-20 Final episode.
Apr 08, 2021

Hitha Hoda Banda-13

Hitha Hoda Banda-13
Apr 08, 2021

Guru Ko Bole - Season 2-12

Guru Ko Bole - Season 2-12
Apr 08, 2021

Werale Mithuro -48

Werale Mithuro -48
Apr 08, 2021

Ladies

Entertainment

bkaÈhdfjka yuqjQ ÿ¾,N >kfha  ly leianEjd

bkaÈhdfõ ngysr fnka.d,a m%dka;fhka wmQrE mqj;la jd¾;d fjkjd' ta"tu .ïudkfhka w;s ÿ¾,N >kfha ly

Views: 6040  Nov 04, 2020    Read More...

mqreIfhda ia;‍%S pß; YQr f,i r.;s

ia;‍%Ska idys;HlrKhg fhduq ùu b;d úr,j olakg ,enqKq iuhl ud;r hq.fha .cuka fkdakd ^1746-1814* iqúfYaI

Views: 6039  May 22, 2020    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 6037  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

,sx.sl wdndO kid isrer mDIaÀu;a lrk W÷ Tiqfõ úYañ; ryi

W÷ wdydrhla jYfhka fukau T!IOhla jYfhka b;d wE; w;S;fha isgu fï olajd Ndú;d fjkjd'

Views: 6040  May 06, 2020    Read More...

fouõmshka jqKdg miafia ,sx.sl Ôú;h lvd jefgkjo@

újdy Ôú;hg t<öu lshkafka udkislj iy ldhslj fofofkla ;ukaf.a Ôúf;a iqkaor;u w;aoelSula fjkqfjka

Views: 6040  May 06, 2020    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 6038  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 6038  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 6038  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 6039  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 6037  Jan 01, 2019    Read More...