18-08-2019

18-08-2019

18-08-2019

18-08-2019

18-08-2019

18-08-2019

18-08-2019

18-08-2019

18-08-2019

18-08-2019

18-08-2019

18-08-2019

18-08-2019

18-08-2019

18-08-2019

18-08-2019

18-08-2019

18-08-2019

18-08-2019

18-08-2019

18-08-2019

18-08-2019

18-08-2019

18-08-2019

wo l,dldrfhda l=,Sldrfhda njg m;afj,d

m‍%ùK l,d Ys,amS pkao%r;ak udmsá.uhka ;uhs udj l,d f,dalhg y÷kajd ÿkafka' uu ta fjkqfjka t;=ukag f.!rjh

Views: 4207  Aug 16, 2019    Read More...

n¾*s Ñ;%máfha m%shxldf.a pß;h ug ,enqKd kï

rEm rpkd fkdlrkjd lsh,d jdrKhla oudf.k keye' oekg úIqj,a lsysmhla l<d' wdrdOkdjla ,enqfKd;a ndr .kakjd'

Views: 4207  Aug 16, 2019    Read More...

2019 wf.daia;= ui 18 jk bßod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
ÿr neyer wOHdmk lghq;= fyda

Views: 4207  Aug 18, 2019    Read More...

weekly horoscope, sathiye lagna palapala

is¿ñK ,.ak m,dm,‍

Views: 4207  Aug 18, 2019    Read More...

isl=re yf;a tk i;sfha .‍%yudre folla'''' wêldu fhda.hla

fï .‍%y udrej isÿjkafka l=ïN ,.akh ysñ Y‍%S ,xld flakao%fha y;ajekakghs' rú n,j;aùu md,k lghq;= j, kshe<S

Views: 4207  Aug 18, 2019    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2018-08-15 isg 2018-08-22

i;sfha ,.ak m,dm, 2018-08-15 isg 2018-08-22

Views: 4208  Aug 15, 2019    Read More...

rú isxyhg hhs

rú isxyhg hhs

Views: 4207  Aug 15, 2019    Read More...

k<,a ;,h lshk ryia

k<,a ;,h lshk ryia

Views: 4207  Aug 15, 2019    Read More...

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

Views: 4207  Aug 15, 2019    Read More...

Recent Model

Hasini samuwel
Imesha Dilshani
ureni
Winu Perera

Sinhala News

fld;auf,a 20 yeúßÈ ;reKshla nÿ,a,g .sh hlv hldg ì<s fjhs

fld<U fldgqfõ isg nÿ,a, olajd Odjkh fjñka ;snQ ÿïßhl .eà ;reKshla wo Ôú;laIhg m;aj ;sfnkjd'

Views: 4207  Aug 18, 2019    Read More...

kjiS,ka;h lvqÆ 6ka mrdch lrñka Y%S ,xldj f,dal fgiaÜ YQr;dj,sfha m<uq ch.%yKh jd¾;dlrhs

kjiS,ka; lKavdhu iu. mej;s m<uq fgiaÜ l%slÜ ;r.fhka lvqÆ 6l chla ,nd.ekSug Y%S ,xld lKavdhu iu;ajqkd'

Views: 4207  Aug 18, 2019    Read More...

Bollywood and Hollywood News

iqrEmS l;%skd iy wdlafIa l=ud¾ jir 9lg miq fmïj;=ka fjhs

,nk jif¾ ud¾;= 20 jeksod m%o¾Ykh ùug iQodkï lr we;s frdays;a fIÜáf.a iQ¾hjxYs Ñ;%mgfha wjika rEm.;

Views: 4208  Aug 17, 2019    Read More...

Discovery and Ancient

yඬd je,fmk úry .S; weiSfuka w;afjk m%;sM,h

yඬd je,fmk úry .S; Y‍%jKh lsÍu ñksia isref¾ fydafudak ls‍%hdldÍ;ajhgo n,mEï isÿjk nj l<ukdlrK WmfoaYl ms‍%hkd;a chiQßh

Views: 4207  Aug 02, 2019    Read More...

Views: 4207  Jul 22, 2019    Read More...

Sport News

l,la ol=Kq wdishdfõ fõ.j;au Odjlhdj isá fIydka l%Svd Èúfhka iuq.kS

ldka;d ;=kamsïu biõfõ kj YS‍% ,xld jd¾;djla msysgqùug ú¥Id ,laIdKs wo ^18& iu;ajqKd' ta" fld<U

Views: 4207  Aug 18, 2019    Read More...

Cinema News

fcda;s .ehQ .S iskudjg m%ix.h 24 jeksod uyr.u§

fg,s iskud l,d ixiofha ks¾ud;D Ñ;%mg wOHla‍Il ÈfkaIa ms‍%hidoa iy fcda;s ysff;IS ksYdka;d l=udr jirla

Views: 4207  Aug 16, 2019    Read More...

Views: 4207  Aug 12, 2019    Read More...

Short Story

Views: 4207  Jun 16, 2019    Read More...

Views: 4207  Jun 08, 2019    Read More...

Magazine Cover

chamathka
semini and mahendara
raveen
sheshadri
kavindya
fonseka

Video Songs

Sanda Manaliye

Sanda Manaliye

Pissu Kella

Pissu Kella

Ma Naasu

Ma Naasu

Jayamardhanapura Wanuma

Jayamardhanapura Wanuma

Sitha Ananthaye

Sitha Ananthaye

Mataka Amatakailu

Mataka Amatakailu

Live Shows

Feedback Live In Raddoluwa 2019

Feedback Live In Raddoluwa 2019
Aug 11, 2019

Sahara Flash vs FeedBack Attack

Sahara Flash vs FeedBack Attack
Aug 11, 2019

Purple Range Live in Athurugiriya

Purple Range Live in Athurugiriya
Aug 11, 2019

Flashback Live in Awissawella 2019

Flashback Live in Awissawella 2019
Aug 11, 2019

Cartoons

Robo Lanthe-03

Robo Lanthe-03
Aug 08, 2019

Inspector Pretty - Mrs. Lucky-03

Inspector Pretty - Mrs. Lucky-03
Aug 08, 2019

PETER PAN-28

PETER PAN-28
Aug 08, 2019

Magic Lamai-03

Magic Lamai-03
Aug 08, 2019

Ladies

Entertainment

OHdkhlg iu jeo ys¢ñka rejkaue,s iE ìu ;fmda .=Kfhka keyejQ iS,l=Üáfha ysñmdKka

úYajfha msysá n,j;au ia:dkhla f,i fn!oaOfhda wkqrdOmqr uyfujqkd mskaìfï msysá rejkaue,s uyd iEh i,l;s

Views: 4207  Jul 21, 2019    Read More...

t<sin;a fjk msßñfhla tlal f.or bkakjd yx.kak neß ryila jqKd

wms fldhs;rï ieye,aÆfjka úfkdaofhka Ôúf;a .;l<;a tla fudfyd;lska" tla isÿùulska ish,a, fjkia fjkak mq¿jka'

Views: 4207  Jul 17, 2019    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 4207  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

iajhx úkaokh msßñkag hym;a fjkafka wehs@

iajhx úkaokh .ek úúO u; m, fjkjd' iEu Èklu iajhx úkaokfha fhfok mqoa.,hkag mqriaÒ .%kaÒh wdY%s; ms<sld

Views: 4207  Jul 20, 2019    Read More...

ldka;djka iqrdka;fha§ Èhú§u we;a;lao@ iïmq¾K úia;rh ioyd ,smsh lshjkak'

Tn fndfyda fokd ,sx.sl;ajh .ek fndfyda lreKq okakd kuq;a tajd ksjerÈ oehs ieu ;=,u ielhla

Views: 4207  Jul 20, 2019    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 4207  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 4207  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 4207  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 4207  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 4207  Jan 01, 2019    Read More...