20-09-2021

20-09-2021

20-09-2021

20-09-2021

19-09-2021

19-09-2021

19-09-2021

20-09-2021

20-09-2021

20-09-2021

20-09-2021

20-09-2021

20-09-2021

20-09-2021

19-09-2021

19-09-2021

19-09-2021

19-09-2021

19-09-2021

19-09-2021

19-09-2021

19-09-2021

19-09-2021

19-09-2021

wageesha salgadu

iqf,da àp¾g jhi oy wghs

Views: 90  Sep 17, 2021    Read More...

hqf¾ks fkdIsld leu;s ´kEu lEula yo,d fokjd" újdyh .ek kï oekauu ys;kafka  keye

fndfyda fofkl=g m%isoaO fjkak fyd|u udOH ;uhs iudc udOH lshkafka' kuq;a ta m%isoaêh ;=, fyd| jf.au

Views: 84  Sep 16, 2021    Read More...

ta kdgHfha ;snqKq fma%u cjksld ksid ;j;a Tyqf.a weiqr ug <Ûskau oekqKd" wdof¾ ÿr È. .shd

ysf;a f,dl= i;=gla ke;s ld,hla' jix.; ;;a;ajh ksid ñhhk ixLHdj b;du;a by<hhs' ta ksid uf.a jeäuy,a ifydaorhdf.a

Views: 54  Sep 15, 2021    Read More...

2021 iema;eïn¾ ui 20 jk i÷od - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wo Èkfha§ Tn i;= oE

Views: 101  Sep 20, 2021    Read More...

.=re jl%j h<s ulrhg

.=re jl%j h<s ulrhg

Views: 109  Sep 20, 2021    Read More...

yDo pl%h fyj;a wkd.; pl%h ilS%h lrk frdai ;srejdK

yDo pl%h fyj;a wkd.; pl%h ilS%h lrk frdai ;srejdK

Views: 23  Sep 20, 2021    Read More...

ueKsla me,`oSfïoS oek.; hq;= lrekq

ueKsla me,`oSfïoS oek.; hq;= lrekq

Views: 144  Sep 17, 2021    Read More...

kj .%y wm, ÿre lrk j;ams<sfj;a

kj .%y wm, ÿre lrk j;ams<sfj;a

Views: 161  Sep 17, 2021    Read More...

flakaorhl msysgk wdhqI flá lrk .%y msysàï

flakaorhl msysgk wdhqI flá lrk .%y msysàï

Views: 140  Sep 17, 2021    Read More...

Recent Model

Aloka Imashi
Madhu Kulathunga
Chulakshi Ranathunga
Madhushani Wickramasinghe

Sinhala News

fldúâ urK 103la  wdidÈ;hska 1"733la

Bfha  isÿj we;s urKj,ska 47 fofkla ldka;djka jk w;r" fiiq 56fokd msßñ mqoa.,hska jk nj fi!LH fiajd wOHlaI

Views: 9  Sep 19, 2021    Read More...

wfußldkq iud.ula iuÛ uOHu rd;%sfha w;aika l< .súiqu

flrj,msáh ;dm úÿ,s n,d.drfha fldgiaj,ska ishhg 40la weußldkq iud.ulg mjrd§fï .súiqulg miq.sh isl=rdod

Views: 7  Sep 19, 2021    Read More...

Bollywood and Hollywood News

l;d lrk msgm;a

hó f.!;ï i;=j ~f,dia~" ~oiaú~ iy ~o ;¾iafâ~ jeks Ñ;%mg rdYshla fm< .eiS we;' ;sr msgm;la ,sùfï§ th

Views: 6  Sep 19, 2021    Read More...

Discovery and Ancient

§¾>dhq ,eîug n,mdk cmka ryia

cmka cd;slhkaf.a §¾>dhqI iïnkaOj fmdaIKfõ§ka úiska isÿ l< ióla‍IKj,g wkqj fy<s ù we;af;a Tjqka jeämqr uqyqÿ

Views: 6216  Aug 15, 2021    Read More...

Sport News

bka§h l%slÜ lKavdhfï m%Odk mqyqKqlre f,i lgqh;= lrkakehs isÿ flreKq fhdackdjla Y%S

bka§h l%slÜ lKavdhfï m%Odk mqyqKqlre f,i lgqh;= lrkakehs isÿ flreKq fhdackdjla Y%S ,xld ysgmq l%slÜ

Views: 16  Sep 18, 2021    Read More...

Politics

Views: 6246  Sep 10, 2021    Read More...

Miscellaneous

Cinema News

wekaála lvhl urKhla iuÛ wfYdal y|.u fõÈldjg

jix.; iuhg wNsfhda. lrñka fõÈldjg jika; iuhla Wod lsÍfï wruqKska miq.sh i;s wka;fha isg ,hk,a fjkaâÜ

Views: 6226  Sep 12, 2021    Read More...

Short Story

Views: 6216  Dec 10, 2020    Read More...

Views: 6215  Jan 12, 2020    Read More...

Magazine Cover

piumi
yohani
natasha
Dilsha
janaka tharuka
madhumathi

Sinhala Films

yuktiyada shaktiyada

yuktiyada shaktiyada
Sep 16, 2021

beddegama

beddegama
Sep 16, 2021

Suddilage Kathaawa

Suddilage Kathaawa
Sep 16, 2021

Challenges 2011

Challenges 2011
Sep 16, 2021

Video Songs

Sande Saavi

Sande Saavi

Mahamayaviya

Mahamayaviya

Handaawe Hee Poda Wasse

Handaawe Hee Poda Wasse

Mal Yaye

Mal Yaye

Rosa Kathandara

Rosa Kathandara

Perada Dethe Weli

Perada Dethe Weli

Live Shows

Full Blast With Volare

Full Blast With Volare
Sep 19, 2021

Derana Full Blast With Aura

Derana Full Blast With Aura
Aug 15, 2021

Derana Full Blast With Seeduwa Brave

Derana Full Blast With Seeduwa Brave
Aug 08, 2021

Derana Full Blast With Leera

Derana Full Blast With Leera
Aug 05, 2021

Cartoons

Hulk Ep 26

Hulk Ep 26
Sep 19, 2021

Spider -  Man Ep 26

Spider - Man Ep 26
Sep 19, 2021

PUTHANO SAHA KOTANO - 51

PUTHANO SAHA KOTANO - 51
Sep 19, 2021

Bawuwa Mallee Ep 25

Bawuwa Mallee Ep 25
Sep 19, 2021

Ladies

Entertainment

bkaÈhdfjka yuqjQ ÿ¾,N >kfha  ly leianEjd

bkaÈhdfõ ngysr fnka.d,a m%dka;fhka wmQrE mqj;la jd¾;d fjkjd' ta"tu .ïudkfhka w;s ÿ¾,N >kfha ly

Views: 6208  Nov 04, 2020    Read More...

mqreIfhda ia;‍%S pß; YQr f,i r.;s

ia;‍%Ska idys;HlrKhg fhduq ùu b;d úr,j olakg ,enqKq iuhl ud;r hq.fha .cuka fkdakd ^1746-1814* iqúfYaI

Views: 6208  May 22, 2020    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 6211  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

,sx.sl wdndO kid isrer mDIaÀu;a lrk W÷ Tiqfõ úYañ; ryi

W÷ wdydrhla jYfhka fukau T!IOhla jYfhka b;d wE; w;S;fha isgu fï olajd Ndú;d fjkjd'

Views: 6215  May 06, 2020    Read More...

fouõmshka jqKdg miafia ,sx.sl Ôú;h lvd jefgkjo@

újdy Ôú;hg t<öu lshkafka udkislj iy ldhslj fofofkla ;ukaf.a Ôúf;a iqkaor;u w;aoelSula fjkqfjka

Views: 6222  May 06, 2020    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 6207  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

isysk m,dm,

isysk m,dm,

Views: 6224  Aug 08, 2021    Read More...

isysk m,dm,

isysk m,dm,

Views: 6211  Jul 29, 2021    Read More...

Architecture

f.aÜgqj yrshg fkd;sífnd;a fjk foa okakjdo@

f.aÜgqj yrshg fkd;sífnd;a fjk foa okakjdo@

Views: 6218  Jul 17, 2021    Read More...

n%yau mdoh yd .sks l;=r ksjerosj h÷kd .ksuq

n%yau mdoh yd .sks l;=r ksjerosj h÷kd .ksuq

Views: 6212  Jul 09, 2021    Read More...

jy,h yd iïnkaO ;on, wY+N fodaI

jy,h yd iïnkaO ;on, wY+N fodaI

Views: 6222  Jun 06, 2021    Read More...