17-09-2019

17-09-2019

17-09-2019

17-09-2019

17-09-2019

17-09-2019

17-09-2019

17-09-2019

17-09-2019

17-09-2019

17-09-2019

17-09-2019

17-09-2019

17-09-2019

17-09-2019

17-09-2019

17-09-2019

17-09-2019

17-09-2019

17-09-2019

17-09-2019

17-09-2019

17-09-2019

17-09-2019

tfyu fjkak nE" ue,aisßmqr b|ka fld<Ug weú;a fï ;ekg tkak uu f.dvla lemjqKd

uf.a kuu fh§u .ek i;=gqhs ta;a b;ska kdgHfha me;=ï f.dvla nekqï wyk pß;hla uf.a kug jeä jdr .Kkla

Views: 4354  Sep 16, 2019    Read More...

wfma W;aidyh id¾:lhs

le,Ksh úYajúoHd,fhka ckikaksfõok úfYaIfõ§ Wmdêh yodrd m%:u mka;s f.!rj idud¾:Hla ysñ

Views: 4342  Sep 16, 2019    Read More...

2019 iema;eïn¾ ui 17 jk wÛyrejdod ) wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wo ojfia Tn lrk lghq;=

Views: 171  Sep 17, 2019    Read More...

is¿ñK ,.ak m,dm,‍ ^iema• 15 isg iema• 21 f;la&

,.akdêm;s l=c" rú mQ¾j mqKHia:dkfha h' nqO" isl=re 6 o .=re wfÜ o .uka .kS' jD;a;Sh iy /lSrlaId lghq;=j,

Views: 4654  Sep 15, 2019    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2019-09-12 isg 2019-09-19

i;sfha ,.ak m,dm, 2019-09-12 isg 2019-09-19

Views: 4436  Sep 12, 2019    Read More...

fldaK udih wrUñka rù lkHdjg

fldaK udih wrUñka rù lkHdjg

Views: 4422  Sep 12, 2019    Read More...

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

Views: 4350  Sep 12, 2019    Read More...

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

Views: 4345  Sep 12, 2019    Read More...

Recent Model

Keshari Welikalage
Hasini samuwel
Imesha Dilshani
ureni

Sinhala News

fk¿ï l=¿K yokak Ökhg ÿka ì,shk foll w;a;sldrug fudlo jqfka''@ ckm;s l< m%ldYhg ms<s;=re

fld<U fk¿ï l=¿K bÈlsÍu i|yd ALIT keu;s Ök iud.ulg 2012 jif¾§ remsh,a ì,shk foll w;a;sldrula f.jd

Views: 5  Sep 17, 2019    Read More...

yels blaukska wjika ;Skaÿjla .;hq;= nj ið;a lshhs - w.ue;sg hejQ ,smshg fjÉp foa;a fy<slrhs

ckdêm;sjrKhg bÈßm;a úu iïnkaOfhka w.ue;sjrhdg ,sÅ;j ;uka oekqï ÿka nj;a fï olajd ta iïnkaOfhka ms<s;=rla

Views: 6  Sep 17, 2019    Read More...

Views: 10  Sep 17, 2019    Read More...

Bollywood and Hollywood News

ird.S ks<s m%shxld fpdmardf.a wdorKsh ieñhd ksla fcdakaia 27 jeks WmkaÈkh iurhs

nick jonas lshkafka lgyäka jf.au rx.k olaI;djfhka f,dalfhau wjOdkh Tyq fjk kïud.;a lvjiï l,dlrefjla' m%shxld fpdamardj

Views: 0  Sep 17, 2019    Read More...

Discovery and Ancient

fodia;rg jvd foúhka n,j;ao@

fï jkúg wfma rfÜ úoaHq;a iy uqo%s; kd,sld fndfyduhla ;u ckm‍%sh m‍%pdrl WmC%uh njg m;a lrf.k

Views: 4329  Sep 15, 2019    Read More...

Sport News

l%slÜ i.hska tl;= fj,d WmkaÈkhg oiqka Ydklj uyd mdf¾§ mqÿu l< ùäfhdaj fukak

oiqka Ydkl lshkafka miq.sh ld,fha jeämqr ljqre;a l;d l< l%slÜ l%Svlfhla' tlaÈk l%slÜ msáfha fukau úiaihs úiai l%slÜ msáfha

Views: 4333  Sep 11, 2019    Read More...

Politics

Views: 5  Sep 16, 2019    Read More...

Cinema News

Ôjkaf.a Ôjd werfUhs

m%ùK k¿" Ñ;%mg ksIamdol Ôjka l=udr;=x. úiska wOHlaIKh lrkq ,nk Ôjd uqyqr;a Wf,< miq.shod

Views: 6  Sep 16, 2019    Read More...

Views: 4329  Sep 04, 2019    Read More...

Views: 4331  Sep 04, 2019    Read More...

Views: 4335  Aug 28, 2019    Read More...

Short Story

Views: 4331  Jun 16, 2019    Read More...

Views: 4332  Jun 08, 2019    Read More...

Magazine Cover

chulakshi
udeshika
senali and hemamal
chamathka
semini and mahendara
raveen

Video Songs

IRAJ

IRAJ

Diriya Doni Theme Song

Diriya Doni Theme Song

Sihinaya Seya Theme Song

Sihinaya Seya Theme Song

Ukulata Naawath

Ukulata Naawath

Numba Langa Nathi Da LIVE IN KANDY

Numba Langa Nathi Da LIVE IN KANDY

Nodeka inna Be Naada Covers

Nodeka inna Be Naada Covers

Live Shows

Sathi Aga Sade

Sathi Aga Sade
Aug 28, 2019

Allright Live in Hemmathagama

Allright Live in Hemmathagama
Aug 28, 2019

SaharaFlash Live

SaharaFlash Live
Aug 28, 2019

Sathi Aga Sade

Sathi Aga Sade
Aug 28, 2019

Cartoons

Inspector Pretty

Inspector Pretty
Sep 16, 2019

Robo Lanthe-29

Robo Lanthe-29
Sep 16, 2019

Inspector Pretty

Inspector Pretty
Sep 16, 2019

Makara Mithura 3

Makara Mithura 3
Sep 16, 2019

Ladies

Entertainment

OHdkhlg iu jeo ys¢ñka rejkaue,s iE ìu ;fmda .=Kfhka keyejQ iS,l=Üáfha ysñmdKka

úYajfha msysá n,j;au ia:dkhla f,i fn!oaOfhda wkqrdOmqr uyfujqkd mskaìfï msysá rejkaue,s uyd iEh i,l;s

Views: 4330  Jul 21, 2019    Read More...

t<sin;a fjk msßñfhla tlal f.or bkakjd yx.kak neß ryila jqKd

wms fldhs;rï ieye,aÆfjka úfkdaofhka Ôúf;a .;l<;a tla fudfyd;lska" tla isÿùulska ish,a, fjkia fjkak mq¿jka'

Views: 4329  Jul 17, 2019    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 4330  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

iajhx úkaokh msßñkag hym;a fjkafka wehs@

iajhx úkaokh .ek úúO u; m, fjkjd' iEu Èklu iajhx úkaokfha fhfok mqoa.,hkag mqriaÒ .%kaÒh wdY%s; ms<sld

Views: 4329  Jul 20, 2019    Read More...

ldka;djka iqrdka;fha§ Èhú§u we;a;lao@ iïmq¾K úia;rh ioyd ,smsh lshjkak'

Tn fndfyda fokd ,sx.sl;ajh .ek fndfyda lreKq okakd kuq;a tajd ksjerÈ oehs ieu ;=,u ielhla

Views: 4332  Jul 20, 2019    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 4330  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 4329  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 4331  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 4330  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 4330  Jan 01, 2019    Read More...