24-02-2020

24-02-2020

24-02-2020

24-02-2020

24-02-2020

24-02-2020

24-02-2020

24-02-2020

24-02-2020

24-02-2020

24-02-2020

24-02-2020

24-02-2020

24-02-2020

24-02-2020

24-02-2020

24-02-2020

24-02-2020

24-02-2020

24-02-2020

24-02-2020

24-02-2020

24-02-2020

24-02-2020

fjd,a.d fpdaokd fy<d olS

ckm%sh ks<s fjd,a.d l,amks .ek úúO wdrxÑ bl=;a Èkj,§ me;sßK' tlla weh kdgHj,g fmdÆ ;shkjdh

Views: 5778  Feb 20, 2020    Read More...

tl fudfyd;l§ uf.a yqiau ysr jqKd" wls, nh fj,d hd{d lrk fõ.h;a jeä l<d

wls, Okqoaor lshk ku uq,skau ljqre;a yÿkd .;af;a celaika weka;ksf.a mq;d yeáhghs' kuq;a fï fjoa§

Views: 5779  Feb 18, 2020    Read More...

2020 fmnrjdß ui 24 jk i÷od - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wo ojfia Tnf.a wÆ;a

Views: 5794  Feb 24, 2020    Read More...

weekly horoscope, sathiye lagna palapala

l, oji

Views: 5794  Feb 22, 2020    Read More...

isl=re fïI rdYshg

isl=re fïI rdYshg

Views: 5793  Feb 20, 2020    Read More...

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

Views: 5775  Feb 20, 2020    Read More...

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

Views: 5778  Feb 20, 2020    Read More...

l, oji

ñ, uqo,a ,dN w;a fõ' Lksc iïn;aj,ska ,dN,nd .; yelsh' Okh tla/ia lr .ekSug Wkkaÿ fõ' úúO wxYhkag fhduq

Views: 5779  Feb 16, 2020    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-02-13 isg 2020-02-20

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-02-13 isg 2020-02-20

Views: 5780  Feb 13, 2020    Read More...

Recent Model

narmada nude photos
shanudri priysad
nayanathara
sachini wickramasinghe

Sinhala News

wms ylSï tlal tl;= fjkafka keye • cúfm lshhs

miq.sh 23jeks Èk uykqjr mej;s Y%S ,xld uqia,sï fldx.%ia mlaIfha iuq¿jla wu;ñka tys kdhl md¾,sfïka;=

Views: 5776  Feb 24, 2020    Read More...

wo isg r: jdyk yeisrùug fmd,sisfha iyhg hqO yuqodj tlafõ

Èkm;d jeäfjk ud¾. ;onohg ms,shula f,i r: jdyk yeisrùfï lghq;= i|yd hqO yuqodj wo ^24& isg fiajhg tla lr

Views: 5774  Feb 24, 2020    Read More...

Bollywood and Hollywood News

fldlafg,a yryd ckm%sh jQ ähdkd ksrEmKhg jeä bvla fohs

,fldlafg,a, Ñ;%mgh yryd iskudjg meñKs ähdkd fmakaÜ lshkafka fïjk úg fnd,sjqvfha wjOdkh Èkd.;a pß;hla'

Views: 5774  Feb 24, 2020    Read More...

Views: 5775  Feb 14, 2020    Read More...

Discovery and Ancient

je,s m‍%jdyk n,m;‍% bj;a lsÍfuka mdßißl w¾nqo W;aikak fjhs

m;,a yd LKsc o%jH mkf;a 28^1& Wm j.ka;sfha i|yka jk wdldrhg LKsc o%jH le”u" .fõIKh" m‍%jdykh"

Views: 5774  Dec 31, 2019    Read More...

Sport News

CPL bkaÈhdjgu úlsfKhs - verkaf.a kdhl;ajh m%S;s i,a,sj,g .kS

iqmsß fnd,sjqâ ks,s m%Sá iskagd o idudðl;ajh ork KPH Dream Cricket Private Limited wdh;kh úiskqhs fuu

Views: 5774  Feb 18, 2020    Read More...

Miscellaneous

Cinema News

jir 4 lg miq lúkaoHd wêldßf.a wÆ;au iskaÿj ;=re¿ fjkak o

lúkaoHd wêldß ;reK mrmqf¾ is;a Èkd.;a wmQre yඬla ysñ ;reKshla' yඬ fukau reúkq;a weh fmdfydi;a'

Views: 5774  Feb 17, 2020    Read More...

Short Story

Views: 5775  Jan 12, 2020    Read More...

Views: 5774  Sep 26, 2019    Read More...

Magazine Cover

vijaya
chathurya
mano
samanthika
samanthika
nirosha

Video Songs

Awasana Haduwa

Awasana Haduwa

Ananthayata

Ananthayata

Arrowstar Live in Lunawa 2019

Arrowstar Live in Lunawa 2019

Purple Range Live in Maha Uadwela 2019

Purple Range Live in Maha Uadwela 2019

Pareviyo

Pareviyo

Nidukanane

Nidukanane

Live Shows

Hiru Valentines Concert 2020

Hiru Valentines Concert 2020
Feb 17, 2020

Super Stars Live in Wewalpanawa 2019

Super Stars Live in Wewalpanawa 2019
Feb 17, 2020

Kurunagala Yathra Migalawa 2019

Kurunagala Yathra Migalawa 2019
Feb 17, 2020

Seeduwa Bravo Live in Wayihena 2019

Seeduwa Bravo Live in Wayihena 2019
Feb 15, 2020

Cartoons

Naththale Aluth Yaluwo

Naththale Aluth Yaluwo
Feb 18, 2020

Windyi Maryi-26

Windyi Maryi-26
Feb 18, 2020

Weera Katha-21

Weera Katha-21
Feb 18, 2020

Pandupul Meetare-21

Pandupul Meetare-21
Feb 18, 2020

Ladies

Entertainment

OHdkhlg iu jeo ys¢ñka rejkaue,s iE ìu ;fmda .=Kfhka keyejQ iS,l=Üáfha ysñmdKka

úYajfha msysá n,j;au ia:dkhla f,i fn!oaOfhda wkqrdOmqr uyfujqkd mskaìfï msysá rejkaue,s uyd iEh i,l;s

Views: 5774  Jul 21, 2019    Read More...

t<sin;a fjk msßñfhla tlal f.or bkakjd yx.kak neß ryila jqKd

wms fldhs;rï ieye,aÆfjka úfkdaofhka Ôúf;a .;l<;a tla fudfyd;lska" tla isÿùulska ish,a, fjkia fjkak mq¿jka'

Views: 5774  Jul 17, 2019    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 5774  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

iajhx úkaokh msßñkag hym;a fjkafka wehs@

iajhx úkaokh .ek úúO u; m, fjkjd' iEu Èklu iajhx úkaokfha fhfok mqoa.,hkag mqriaÒ .%kaÒh wdY%s; ms<sld

Views: 5775  Jul 20, 2019    Read More...

ldka;djka iqrdka;fha§ Èhú§u we;a;lao@ iïmq¾K úia;rh ioyd ,smsh lshjkak'

Tn fndfyda fokd ,sx.sl;ajh .ek fndfyda lreKq okakd kuq;a tajd ksjerÈ oehs ieu ;=,u ielhla

Views: 5774  Jul 20, 2019    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 5774  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 5774  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 5775  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 5775  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 5774  Jan 01, 2019    Read More...