29-05-2020

29-05-2020

29-05-2020

29-05-2020

29-05-2020

29-05-2020

29-05-2020

28-05-2020

28-05-2020

29-05-2020

28-05-2020

28-05-2020

28-05-2020

28-05-2020

28-05-2020

28-05-2020

28-05-2020

28-05-2020

28-05-2020

28-05-2020

28-05-2020

28-05-2020

28-05-2020

28-05-2020

rx.k Ys,amskS iqcdks fïkld ieñhd iuÛ 40jk WmkaÈkh ieurefõ fufyuhs

ish ieñhd jk ìu,a chfldä yd l=vd orejka lsysmfofkl= iuÛhs weh ish WmkaÈkh iurd ;snqfKa'

Views: 72  May 25, 2020    Read More...

rx.k Ys,amS fïkl rdcmlaIf.a WmkaÈkhg fkydrd msÍia ÿkak im%hsia mdáh

j¾I .Kkdjl isg rx.k lafIa;%h k¿lfuka fmdfydi;a l< Tyq oeka mqxÑ ;srfhka fukau ߧ ;srfhka oel.kak

Views: 70  May 25, 2020    Read More...

2020 uehs ui 28 jk n%yiam;skaod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
Tnf.a ÈhqKqj id¾:l;ajh

Views: 154  May 28, 2020    Read More...

W.;alu nqoaêhg uq,a ;ek foñka cqks 14 rù ñ:qkhg hhs

W.;alu nqoaêhg uq,a ;ek foñka cqks 14 rù ñ:qkhg hhs

Views: 80  May 29, 2020    Read More...

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

Views: 7  May 29, 2020    Read More...

Yks ux., fodaIhg lido lefvkjdo@

Yks ux., fodaIhg lido lefvkjdo@

Views: 19  May 29, 2020    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-05-24 isg 2020-05-31

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-05-24 isg 2020-05-31

Views: 394  May 26, 2020    Read More...

kj .%y wm,j,ska ñoSug Ydka;sl¾u fukak

kj .%y wm,j,ska ñoSug Ydka;sl¾u fukak

Views: 116  May 26, 2020    Read More...

Recent Model

Oshadi Himasha Photos
narmada nude photos
shanudri priysad
nayanathara

Discovery and Ancient

je,s m‍%jdyk n,m;‍% bj;a lsÍfuka mdßißl w¾nqo W;aikak fjhs

m;,a yd LKsc o%jH mkf;a 28^1& Wm j.ka;sfha i|yka jk wdldrhg LKsc o%jH le”u" .fõIKh" m‍%jdykh"

Views: 5967  Dec 31, 2019    Read More...

Sport News

2020 IPL Y%S ,xldfõ mj;ajkak fhdackdjla

2020 bka§h m%sñh,S.a ;r.dj,sh Y%S ,xldfõ meje;aùug yelshdj we;s nj Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh

Views: 176  Apr 17, 2020    Read More...

Cinema News

wfYdal y|.u úY%du hhs

furg iskudfõ úYsIag;u iskudlrjl= f,i i<lkq ,nk wfYdal y|.u miq.sh 31 jeks Èk Y%S ,xld uy nexl=fõ iyldr wêm;s

Views: 385  Apr 03, 2020    Read More...

Short Story

Views: 6174  Jan 12, 2020    Read More...

Views: 6182  Sep 26, 2019    Read More...

Magazine Cover

tharuka
sachini
niranjani
vijaya
chathurya
mano

Video Songs

Sampath Sri Palansooriya

Sampath Sri Palansooriya

Sirasa FM Tarzan Bappa Upset Song

Sirasa FM Tarzan Bappa Upset Song

Mage Pana Charith New Song 2020

Mage Pana Charith New Song 2020

Subha Pathum

Subha Pathum

Rahas

Rahas

Punchi Puthu Mage

Punchi Puthu Mage

Live Shows

Oxygen Live in Balangoda 2020

Oxygen Live in Balangoda 2020
May 27, 2020

Sanidapa Live in Nayakakanda 2020

Sanidapa Live in Nayakakanda 2020
May 27, 2020

Ayubowan Sri Live in Pilikuththuwa

Ayubowan Sri Live in Pilikuththuwa
May 18, 2020

Oxygen Live in Balangoda 2020

Oxygen Live in Balangoda 2020
May 18, 2020

Cartoons

Tom and Jerry 02

Tom and Jerry 02
May 27, 2020

Yakari - 12

Yakari - 12
May 27, 2020

Yakari - 13

Yakari - 13
May 27, 2020

Pixi Post eta opari-emaileak -2016

Pixi Post eta opari-emaileak -2016
May 27, 2020

Ladies

Entertainment

mqreIfhda ia;‍%S pß; YQr f,i r.;s

ia;‍%Ska idys;HlrKhg fhduq ùu b;d úr,j olakg ,enqKq iuhl ud;r hq.fha .cuka fkdakd ^1746-1814* iqúfYaI

Views: 6  May 22, 2020    Read More...

OHdkhlg iu jeo ys¢ñka rejkaue,s iE ìu ;fmda .=Kfhka keyejQ iS,l=Üáfha ysñmdKka

úYajfha msysá n,j;au ia:dkhla f,i fn!oaOfhda wkqrdOmqr uyfujqkd mskaìfï msysá rejkaue,s uyd iEh i,l;s

Views: 5950  Jul 21, 2019    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 6130  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

,sx.sl wdndO kid isrer mDIaÀu;a lrk W÷ Tiqfõ úYañ; ryi

W÷ wdydrhla jYfhka fukau T!IOhla jYfhka b;d wE; w;S;fha isgu fï olajd Ndú;d fjkjd'

Views: 30  May 06, 2020    Read More...

fouõmshka jqKdg miafia ,sx.sl Ôú;h lvd jefgkjo@

újdy Ôú;hg t<öu lshkafka udkislj iy ldhslj fofofkla ;ukaf.a Ôúf;a iqkaor;u w;aoelSula fjkqfjka

Views: 25  May 06, 2020    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 5931  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 5938  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 5955  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 5948  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 5954  Jan 01, 2019    Read More...