16-11-2019

16-11-2019

16-11-2019

16-11-2019

16-11-2019

16-11-2019

16-11-2019

16-11-2019

16-11-2019

16-11-2019

16-11-2019

16-11-2019

16-11-2019

16-11-2019

16-11-2019

16-11-2019

16-11-2019

16-11-2019

16-11-2019

16-11-2019

16-11-2019

16-11-2019

16-11-2019

16-11-2019

mqoa.,sl foaj,a oekau lshkafka kE

fï Èkj, rEmfhka rx.kfhka fukau kñkao rislhka w;r fukau udOH ;=<o úfYaI wjOdkhla Èkdf.k isák fg,s

Views: 5574  Nov 13, 2019    Read More...

ta l%slÜ l%Svlhdf.a woyia uf.a woyiaj,g .e<fmkjd kï wksjd¾hfhkau uu Tyqf.a wdor fhdackdj ms<s.kakjd''

mdi,a hk ldf,a b|,d uu l%slÜj,g leue;shs' talg fya;=j ;uhs wfma wïud ks;ru jf.a l%slÜ ;r. krUkak

Views: 5569  Nov 13, 2019    Read More...

2019 fkdjeïn¾ ui 16 jk fikiqrdod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wo oji Tng b;d ld¾h nyq,

Views: 161  Nov 16, 2019    Read More...

fkdjeïn¾ 17 w,q;a rfcla tlal .%y f,dj rcqka jDYaÑlhg

fkdjeïn¾ 17 w,q;a rfcla tlal .%y f,dj rcqka jDYaÑlhg

Views: 6118  Nov 13, 2019    Read More...

w;af,a oe,a i,l+Kla we;akï m,dm, fufyuhs

w;af,a oe,a i,l+Kla we;akï m,dm, fufyuhs

Views: 5744  Nov 13, 2019    Read More...

lkHd wdorh''' Ôú;h''' újdyh

Tn Wmka fudfydf;a§ wyia .%y is;shfï igyka ù we;s ,.ak fodf<di w;=ßka tla ,.akhla Tng ysñ fõ‍' pß;

Views: 5675  Nov 13, 2019    Read More...

is¿ñK ,.ak m,dm,‍ ^ fkdjeïn¾ 10 isg fkdjeïn¾ 16 f;la&

l=c 7 jekakg meñfKa' ta rú nqO iuÛsks' isl=re 8 o" Yks" fla;= .=re 9 o" i÷ 12 iy rdyq 4 isàu ;=< tu ld,

Views: 5612  Nov 10, 2019    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2018-11-107 isg 2018-11-13

i;sfha ,.ak m,dm, 2018-11-107 isg 2018-11-13

Views: 5559  Nov 07, 2019    Read More...

Recent Model

Hashi
Nipunika
Senali dilhari  Photos on Photo Gallery
manchana piris

Sinhala News

;ka;sßuf,aÈ nia r:hlg fjä m%ydrhla

;ka;sßuf,a fmd,sia jifï" fndaf.dv im;a;= md,u wi,§ nia r: follg wo ^16& w¿hu lsishï msßila úiska fjä ;nd

Views: 15  Nov 16, 2019    Read More...

m<uq m%;sM,h ksl=;a jk fõ,dj ue'fld iNdm;s lshhs

ckdêm;sjrKhg wod< Pkao úuiSu wo miajre 5 g wjikaùfuka miq Pkao .Kka lsÍfï lghq;= wdrïN lrk nj

Views: 16  Nov 16, 2019    Read More...

Views: 19  Nov 15, 2019    Read More...

Views: 71  Nov 15, 2019    Read More...

Bollywood and Hollywood News

m%isoaO ks,a Ñ;%mg ks<s ñhd l,S*d ;u újdyh jirlska l,a ouhs

f,nkka)weußldkq ;drldj wef.a fmïj;d jk iaùvka iQmfõÈfhl= jk frdnÜ iekaân¾.a iuÛ ;u újdyh meje;aùug kshñ;j ;snqfKa

Views: 15  Nov 15, 2019    Read More...

Discovery and Ancient

rcldßhlg r;akmqrhg weú;a ore mjq, wu;l lr wka;#mqr ud<s.hl Ôj;a jqK weyef,afmd< uy wÈldrï

fouy,a f.dvke.s,af,a by< ud,h f.dvk.d we;af;a oej fhdod ilia lr.;a fid,afodrhla u;h' tu by< ud,fha ldur

Views: 5534  Nov 11, 2019    Read More...

Sport News

y;=ref.a ;ekg wÆ;a mqyqKqlrefjla <.§u ths

Y%S ,xld cd;sl l%slÜ lKavdhfï jev n,k mqyqKqlre frdfïIa r;akdhl fjkqjg úfoia mqyqKqlrejl= fï i;sfha§

Views: 14  Nov 14, 2019    Read More...

Miscellaneous

Views: 5541  Oct 25, 2019    Read More...

Cinema News

sex lr,d wdjdu ;uhs l;d lrkak mq¿jka ùäfhda

oiqka m;srK lshkafka fï fjkfldg jeä l;dnylg ,lafj,d ;sfhk ke.s tk pß;hla'
forK kd,sldfõ

Views: 5561  Nov 07, 2019    Read More...

Views: 5539  Oct 30, 2019    Read More...

Short Story

Views: 5538  Sep 26, 2019    Read More...

Views: 5532  Jun 16, 2019    Read More...

Magazine Cover

himali
pubudu
chulakshi
udeshika
senali and hemamal
chamathka

Video Songs

Kadulu Ahuru Madin

Kadulu Ahuru Madin

Husmak Tharamata

Husmak Tharamata

Awasana Mohotath

Awasana Mohotath

La Signore

La Signore

Dileepa Saranga

Dileepa Saranga

Padamak

Padamak

Live Shows

Volare Live in Katunayake 2019

Volare Live in Katunayake 2019
Nov 08, 2019

Sahara Flash Live

Sahara Flash Live
Nov 03, 2019

Sunflower And Arrowstar Live

Sunflower And Arrowstar Live
Nov 03, 2019

All Right Live in Maharanugegoda 2019

All Right Live in Maharanugegoda 2019
Nov 03, 2019

Cartoons

Sudu Puncha | Patalawilla

Sudu Puncha | Patalawilla
Nov 14, 2019

AVATAR-17

AVATAR-17
Nov 14, 2019

Nidan Doopatha-18

Nidan Doopatha-18
Nov 14, 2019

Danga Putha-13

Danga Putha-13
Nov 14, 2019

Ladies

Entertainment

OHdkhlg iu jeo ys¢ñka rejkaue,s iE ìu ;fmda .=Kfhka keyejQ iS,l=Üáfha ysñmdKka

úYajfha msysá n,j;au ia:dkhla f,i fn!oaOfhda wkqrdOmqr uyfujqkd mskaìfï msysá rejkaue,s uyd iEh i,l;s

Views: 5531  Jul 21, 2019    Read More...

t<sin;a fjk msßñfhla tlal f.or bkakjd yx.kak neß ryila jqKd

wms fldhs;rï ieye,aÆfjka úfkdaofhka Ôúf;a .;l<;a tla fudfyd;lska" tla isÿùulska ish,a, fjkia fjkak mq¿jka'

Views: 5528  Jul 17, 2019    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 5535  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

iajhx úkaokh msßñkag hym;a fjkafka wehs@

iajhx úkaokh .ek úúO u; m, fjkjd' iEu Èklu iajhx úkaokfha fhfok mqoa.,hkag mqriaÒ .%kaÒh wdY%s; ms<sld

Views: 5530  Jul 20, 2019    Read More...

ldka;djka iqrdka;fha§ Èhú§u we;a;lao@ iïmq¾K úia;rh ioyd ,smsh lshjkak'

Tn fndfyda fokd ,sx.sl;ajh .ek fndfyda lreKq okakd kuq;a tajd ksjerÈ oehs ieu ;=,u ielhla

Views: 5529  Jul 20, 2019    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 5529  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 5530  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 5531  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 5528  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 5530  Jan 01, 2019    Read More...