09-12-2019

09-12-2019

09-12-2019

09-12-2019

09-12-2019

09-12-2019

09-12-2019

09-12-2019

09-12-2019

09-12-2019

09-12-2019

09-12-2019

09-12-2019

09-12-2019

09-12-2019

09-12-2019

09-12-2019

09-12-2019

09-12-2019

09-12-2019

09-12-2019

09-12-2019

09-12-2019

09-12-2019

uu wog;a nia tfla" mdf¾ ksoyfia hk tkjd udj ñksiaiq y÷kkafka keye" iuyre uu ks<shlao lsh,;a wykjd

úidflai pkao%‍fialrï f.a *%ekaðmdkS iskudmgh fukau tys m%Odk pß; ;%s;ajho j¾;udk ,dxflah

Views: 5635  Dec 06, 2019    Read More...

wms fokakdf.a tlu iïm; wfma orejd' fudk foa l<;a wms orejd .ek ys;,d ;uhs jev lrkafka

Ôú;h ,iaikhs yryd iskud ;drldúhla jQ weh wo mqxÑ ;srfha wysxildúh ù yudrhs' ldf,lg miafia ufyaIs

Views: 5635  Dec 06, 2019    Read More...

2019 foieïn¾ ui 09 jk i÷od - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wo Tng flá .uka ìuka

Views: 231  Dec 09, 2019    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2018-12-05 isg 2018-12-12

i;sfha ,.ak m,dm, 2018-12-05 isg 2018-12-12

Views: 5702  Dec 05, 2019    Read More...

2019 foieïn¾ 05 - 20 w;r ld<h ;=< .%yhka n,iïmkak fõ

2019 foieïn¾ 05 - 20 w;r ld<h ;=< .%yhka n,iïmkak fõ

Views: 5749  Dec 05, 2019    Read More...

fikiqre udrej;a tlalu tk 2020 wiqno@

fikiqre udrej;a tlalu tk 2020 wiqno@

Views: 5722  Dec 05, 2019    Read More...

w;af,a ,shefjk ffojfha igyka

w;af,a ,shefjk ffojfha igyka

Views: 5653  Dec 05, 2019    Read More...

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

Views: 5640  Dec 05, 2019    Read More...

Recent Model

narmada nude photos
shanudri priysad
nayanathara
sachini wickramasinghe

Sinhala News

ue;sõ wfíisxy f.ka rka molalï 07la

13 jeks ol=Kq wdishdkq l%Svd ;r.dj,sfha msßñ iuk< wdr msysKqï biõfõ rka molalu ysñ lr .ekSu ue;sõ

Views: 2  Dec 09, 2019    Read More...

id.a ;r.dj,shg .sh l%Svl l%Säldjka f.ka weu;s iudj b,a,hs • iq.;odi fydag,a mßY%fha fvx.= rc oykla

ol=Kq wdishdkq l%Svd Wf<,g iyNd.S ùu i|yd Y%S ,xldj ksfhdackh lrñka fkamd,hg f.dia isák Y%S ,dxlsl

Views: 2  Dec 09, 2019    Read More...

Bollywood and Hollywood News

rd.S fnd,sjqâ ks,s ;dmais T,sïmsla fmïj;d i.jkafka wehs@

;dmais mkakq bkaÈh iskudfõ fõ.fhka ckm%sh fjñka isák iqrEmS ks<shla' ta jf.au úúO wdldrfha pß; olaI

Views: 4  Dec 09, 2019    Read More...

Discovery and Ancient

rcldßhlg r;akmqrhg weú;a ore mjq, wu;l lr wka;#mqr ud<s.hl Ôj;a jqK weyef,afmd< uy wÈldrï

fouy,a f.dvke.s,af,a by< ud,h f.dvk.d we;af;a oej fhdod ilia lr.;a fid,afodrhla u;h' tu by< ud,fha ldur

Views: 5629  Nov 11, 2019    Read More...

Sport News

Y%S ,xldj wo;a id.a b;sydih fjkia lrhs

13 jk ol=Kq wdishdkq l%Svd Wf<f,a § Y%S ,xldjg wo ^08& b;sydifha m<uq jrg u,a,j fmdr biõfjka

Views: 5632  Dec 08, 2019    Read More...

Cinema News

thdf.a ;snqK ySfka fïl" uf.ka weyqjd hkako lsh,d' thdf.a i;=g talkï hkak lsh,d uu lsõjd

weußldfõ ,diafõ.dia ys meje;s 2020 f,dal újdyl rE /ðK lsre< Èkd .kakg Y%S ,xldfõ lefrd,ska cQÍ iu;a jqKd'

Views: 5637  Dec 08, 2019    Read More...

Views: 5630  Nov 21, 2019    Read More...

Short Story

Views: 5628  Sep 26, 2019    Read More...

Views: 5627  Jun 16, 2019    Read More...

Magazine Cover

nirosha
himali
pubudu
chulakshi
udeshika
senali and hemamal

Video Songs

Heily Theme Song

Heily Theme Song

Suraganan Walape

Suraganan Walape

Oya Danne Na

Oya Danne Na

Ma Obe Wela

Ma Obe Wela

Naththal Naththal

Naththal Naththal

Lansupathiniyo

Lansupathiniyo

Live Shows

All Right Live In Pahathagama 2019

All Right Live In Pahathagama 2019
Dec 05, 2019

Flash Back Live in Ihala Maniyamgama 2019

Flash Back Live in Ihala Maniyamgama 2019
Dec 05, 2019

Arrow Star Live in Horawala 2019

Arrow Star Live in Horawala 2019
Dec 05, 2019

Flashback Live in Pamunuwa 2019

Flashback Live in Pamunuwa 2019
Dec 05, 2019

Cartoons

Magic Lamai-S4-86

Magic Lamai-S4-86
Dec 04, 2019

Sudu Puncha Pittuwa

Sudu Puncha Pittuwa
Dec 04, 2019

AVATAR-31

AVATAR-31
Dec 04, 2019

hada wada Dennis-02

hada wada Dennis-02
Dec 04, 2019

Ladies

Entertainment

OHdkhlg iu jeo ys¢ñka rejkaue,s iE ìu ;fmda .=Kfhka keyejQ iS,l=Üáfha ysñmdKka

úYajfha msysá n,j;au ia:dkhla f,i fn!oaOfhda wkqrdOmqr uyfujqkd mskaìfï msysá rejkaue,s uyd iEh i,l;s

Views: 5629  Jul 21, 2019    Read More...

t<sin;a fjk msßñfhla tlal f.or bkakjd yx.kak neß ryila jqKd

wms fldhs;rï ieye,aÆfjka úfkdaofhka Ôúf;a .;l<;a tla fudfyd;lska" tla isÿùulska ish,a, fjkia fjkak mq¿jka'

Views: 5629  Jul 17, 2019    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 5629  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

iajhx úkaokh msßñkag hym;a fjkafka wehs@

iajhx úkaokh .ek úúO u; m, fjkjd' iEu Èklu iajhx úkaokfha fhfok mqoa.,hkag mqriaÒ .%kaÒh wdY%s; ms<sld

Views: 5630  Jul 20, 2019    Read More...

ldka;djka iqrdka;fha§ Èhú§u we;a;lao@ iïmq¾K úia;rh ioyd ,smsh lshjkak'

Tn fndfyda fokd ,sx.sl;ajh .ek fndfyda lreKq okakd kuq;a tajd ksjerÈ oehs ieu ;=,u ielhla

Views: 5629  Jul 20, 2019    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 5627  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 5627  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 5628  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 5627  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 5627  Jan 01, 2019    Read More...