19-06-2024

19-06-2024

19-06-2024

19-06-2024

19-06-2024

19-06-2024

19-06-2024

19-06-2024

19-06-2024

19-06-2024

19-06-2024

19-06-2024

19-06-2024

19-06-2024

19-06-2024

19-06-2024

19-06-2024

19-06-2024

19-06-2024

19-06-2024

19-06-2024

19-06-2024

19-06-2024

19-06-2024

wms fokak w;fr ;sfhk fï f;areï .ekSu ;uhs wfma id¾:l;ajhg fya;=j

forK kd<sldfõ úldYh jk ‘is; ksÈ kE‘ fg,s ks¾udKfha i|,s" iaj¾KjdyskS kd<sldfõ ‘nhsiafldama‘ys

Views: 110  Jun 08, 2024    Read More...

thd jfÜgu flda,a lr,d udj fydhkafka kE tal ;uhs uf.a ksoyi…

,,hs ,s,hs ,hs ys rdêld lshkafka fï Èkj, ldf.a;a l;dnyg ,lafj,d bkak pß;hla' rdêldg ðjh fokafka rdêld

Views: 114  Jun 08, 2024    Read More...

2024 cQks ui 18 jk wÛyrejdod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wo Èkfha§ Tn lrk

Views: 219  Jun 18, 2024    Read More...

weekly horoscope

weekly horoscope

i;sfha l, oji

Views: 571  Jun 16, 2024    Read More...

Tfí ,.akhg .e<fmk we÷ïj, j¾Kh .ek oek.kak

ysref.ka ksl=;ajk j¾K cd,h oyia .Kkla hehs j¾K úoHd{hska mjid we;' iuia; j¾K cd,hu ukqIHhskag

Views: 213  Jun 16, 2024    Read More...

ì,s÷ kug wl=re

cQks 17 i÷od 13'50 isg cQks 18 wÛyrejdod 15'56 f;la id kele; hs' iqÿiq wl=re re" fr" frd" ;

Views: 42  Jun 16, 2024    Read More...

;Sj%;d wxl fol 4)5 j;djla kug fh§ we;akï Tfí is;=ú,s fõ.j;a

wxl úoHd fcHda;sIhg wkqj mqoa.,fhl=f.a kfï wl=rej,g wkqj fndfyda ldrKdjka ms<sn|

Views: 100  Jun 16, 2024    Read More...

i;sfha l, oji cqks 10 isg 16 jeks bßod olajd

i÷ .uka .kafka 4" 5" 6 hk Ndjhka u;sks' i;sh wdrïNfha isgu hym;a jQ jev lghq;=j,g w; .ihs' f.orfodr

Views: 895  Jun 08, 2024    Read More...

;Sj%;d wxlhg wkqj Tfí Ôjk f;dr;=re fujr ;Sj%;d wxl 1 ysñfhda

wxl úoHd fcHda;sIhg wkqj mqoa.,fhl=f.a kfï wl=rej,g wkqj fndfyda ldrKdjka ms<sn| y÷kd.ekSug

Views: 211  Jun 08, 2024    Read More...

Recent Model

Oceane Planchenault
Deena-Shannan-Amarasekara
hpc
teena

Sinhala News

uy fikÛl=;a odf.k udrl .ukla .sh nia v%hsj¾g jqKq foa''' fïjd yefudagu fyd| mdvï

fld<U ) r;akmqr m%Odk ud¾.fha mqjlamsáh m%foaYfha§ wk;=reodhl f,i ÿïßh ud¾.fha nia

Views: 23  Jun 04, 2024    Read More...

úksiqre iu. weúÆKq yirx.g fï jf.a o?qjula ,efnhso

we*a.ksia:dkh iy Y%S ,xldj iu. mej;s wjika 20)20 ;r.fha§ úksiqre ,skavd,a yeksn,a iy Y%S ,xld kdhl

Views: 6643  Feb 22, 2024    Read More...

Bollywood and Hollywood News

f,dj iqkaor;u moúh fjkqfjka iQodkï fjk fnd,sjqvfha wdor”hu pß;h §msld mÿfldaka

fnd,sjqvh yevlrk iqkaoru ;rej §msld mÿfldaka oeka .eìks ujla lshk ldrkh uqÆ f,djlau okakd mqj;la

Views: 70  May 26, 2024    Read More...

Discovery and Ancient

fkdfïrE orefjl= f,iska urKh oel f,dalfha jhia.; ldka;dj f,iska jd¾;d ;nd weh kslau .shdh…

fkdfïrE orefjl= f,i fkdfïrE orefjl= f,i 1902 jif¾ foieïn¾ ui 26 jeks Èk cmdkfha lshqIq ¥mf;a “mðfrda ”

Views: 6640  May 08, 2022    Read More...

Sport News

jks÷ fgiaÜ l%slÜ msáhg iuq fohs

Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï ;=ka bßhõ l%Svl jks÷ yirx. fgiaÜ l%slÜ msáfhka iuq .ekSug ;SrKh lr ;sfnkjd'

Views: 6681  Aug 15, 2023    Read More...

Cinema News

wdiq oeka ;srfha

YHdï m%kdkaÿ" Wodß j¾Kl=,iQßh" äkdrd mqxÑfyajd" wdpd¾h fidaur;ak Èidkdhl" pdkaokS fifkúr;ak"

Views: 6646  Oct 12, 2023    Read More...

Views: 6649  Jun 16, 2023    Read More...

Short Story

Views: 6667  Jan 28, 2023    Read More...

Views: 6683  Jan 25, 2023    Read More...

Views: 6650  Jan 07, 2023    Read More...

Magazine Cover

pamudi
nayomi
sujani
senali
shathini
dilsha

Sinhala Films

Maha Meeru (Hiru Tele Films)

Maha Meeru (Hiru Tele Films)
Mar 03, 2024

murli 800 Full Movies

murli 800 Full Movies
Nov 10, 2023

Samunoganna Sugandika

Samunoganna Sugandika
Oct 03, 2023

Randenigala Sinhaya Sinhala Full Movie

Randenigala Sinhaya Sinhala Full Movie
Oct 03, 2023

Video Songs

WINGS

WINGS

Panata Namak (Female Version)

Panata Namak (Female Version)

Thawthisa Lowen

Thawthisa Lowen

Yohani - Numba Langa

Yohani - Numba Langa

DJ JNK x @Moniyo

DJ JNK x @Moniyo

Atharaman Wela

Atharaman Wela

Live Shows

Back To Back Live Show Live in Bokkawala 2024

Back To Back Live Show Live in Bokkawala 2024
May 11, 2024

Embilipitiya Delighted Live in Aludeniya 2024

Embilipitiya Delighted Live in Aludeniya 2024
May 11, 2024

Medirigiriya Ashawari Live in Akuressa Xpert 2024

Medirigiriya Ashawari Live in Akuressa Xpert 2024
May 11, 2024

SHAA FM SINDU KAMARE WITH CIAO

SHAA FM SINDU KAMARE WITH CIAO
Mar 01, 2024

Cartoons

Ben 10: Alien Force - Season 1 ( EP 01 )

Ben 10: Alien Force - Season 1 ( EP 01 )
Feb 27, 2024

Tashi Episode -11

Tashi Episode -11
Feb 27, 2024

Tashi Episode -10

Tashi Episode -10
Feb 27, 2024

Tashi Episode -09

Tashi Episode -09
Feb 27, 2024

Ladies

facial, face

Views: 295  Nov 30, 2023    Read More...

malu jadi

l=ïn,d ud¿ cdä

Views: 286  Nov 10, 2023    Read More...

mango jadi

wuq wU cdä f;ïmrdÿj

Views: 323  Nov 10, 2023    Read More...

Rice Omlet

Views: 212  Nov 02, 2023    Read More...

Entertainment

wmamÉÑ wka;su yqiau .;af;a wms frday,g ÿka ueIsfuka

t;=udkkaf.a wjux.,H iNdfõ ia;+;s l;dj lf,a Tyqf.a nd, mq;= ið; weka;kS úiska'

Views: 6676  Oct 12, 2023    Read More...

ldka;s ug yuqjqfha ysrf.or§h fï ldka;sf.a l;djhs

“ug ÿfjla bkakjd' ta ÿjg oeka wjqreÿ myf<djla ú;r we;s'” “wehs tfyu lshkafka''' myf<djla ú;r

Views: 6646  Nov 15, 2022    Read More...

True Story

Sex study

Tima ld, iSudfj§;a Thdg ''''' tlafjkak wjYH kï  Thd fï ,smsh lshjkaku ´ks'

Tima ld, iSudfj§;a Thdg ''''' tlafjkak wjYH kï  Thd fï ,smsh lshjkaku ´ks'
yeÛSï oekSï we;s"

Views: 6623  Aug 25, 2023    Read More...

fl,a,kag iajhx úkaokh ;ykï keye' nh ke;=j iajhx úkaokfha fhfokak l<ska  fï .ek;a oekqj;a fjkak'

filaia lshkafka ñksiaiq wdi fohla jqkdg ta .ek l;d lrkak fyda ta .ek wOHhkhla lrkak wfma ñksiaiq

Views: 6662  Aug 14, 2023    Read More...

Fenshui

Dreams

Tfí ,.akh fy<s lrk Ôjk f;dr;=re

hï wfhl= l< l=i, fyda wl=i, l¾u úmdl fok wjia:djka t<U isá úg tajd fkdfhla wdldrfhka

Views: 6664  Nov 11, 2023    Read More...

i;=gqodhl wdrxÑ f.k tk wU fmdl=r

;ukaf.a mqxÑ wïu,d fyda kekao,d iïnkaO fyd| fyda krl f;dr;=rla wikakg ,efí' ;uka ÿgqfõ wvi| kï

Views: 6634  Sep 24, 2023    Read More...

Architecture

lmk <s| W;=rg fyda Bidkhg kï lsß W;=rkjd ksielhs

ñksidf.a muKla fkdj .iaje,aj,o meje;au i|yd c,h w;HjYH fõ' ñksidf.a meje;au r|d mj;skafka c,h u; ùu

Views: 6680  Apr 29, 2023    Read More...

Tfí ksfji;a jdia;= kd. ‍fodaIhg yiqfj,d o@

jdia;= úoHdfõ§ kj ksfjila bÈlsÍfï§ fyda ksjdi wdY%s; lghq;=j,§ fukau <sx lemSu fmdf<dfjka jia;=

Views: 6669  Mar 31, 2023    Read More...

yok f.a fmdâv jdia;=j wkqju yokak

f–‍hd;sI weiska  n,d  jdia;=  úoHdkql+,j ,iaik ksfjila Tng;a Wreuo hkak úuid nef,k ld,Sk ,smshls

Views: 6622  Mar 24, 2023    Read More...