Latest Articles
Dinakshi Priyasad
    Views: 16   /   Jul 14, 2020 11:38 pm
idrx.;a uu;a oek y÷kdf.k kï wjqreÿ 10la ú;r fjkjd' wdor ye.Sula we;sfj,d kï wjqreÿ folla ú;r
Tharanga Nelson
    Views: 13   /   Jul 14, 2020 11:33 pm
wïuf.a ydÜ tl y;rj;djla k;r fj,d" Bgmiafia ;uhs wïug wudre nj ffjoHjre lsõfõ''
Udayanthi
    Views: 8   /   Jul 14, 2020 11:28 pm
wdorh ke;=j neyefk' wvq ;rñka lEjo ìõjo lsh,j;a wykak ;rug wdorhla ;sfhkak ´k ''' Wohka;s l=,;=x.
Upeksha birthday
    Views: 47   /   Jul 13, 2020 11:41 pm
ckm%sh ks<s WfmalaId WmkaÈkh ieurE yeá
Yuroni Nohika
    Views: 30   /   Jul 13, 2020 11:34 pm
tal yßhg ldishl fome;a; jf.a" Wu;=fjka iqÿ fjkak W;aidy .kak wh oekqj;ajo lshk tl okakE
thanamalvila kollek
    Views: 45   /   Jul 12, 2020 11:54 am
;Ku,aú, fld,a,f. wjika l;dj
gayathri
    Views: 48   /   Jul 12, 2020 11:49 am
uq, b|,u ke.sákak yok .h;‍%s'''' wjdikdjlg wdorh ,efnkafk wvqfjka''''
Sheshadri And Krishan
    Views: 73   /   Jul 09, 2020 12:28 pm
wms fokaku Ôú;h wÆ;ska mgka .kak ´fka lshk ;ek ysáhd
Dinakshi
    Views: 87   /   Jul 06, 2020 04:00 pm
ta ldf,;a Ôúf;a jegqKq ;eka ke.sgmq ;eka fndfyduhs' wdfh;a ke.sákak W;aidy l<d ñila ta lsisu ;eklska k;r jqfKa keye'' ÈklaIs m%shidoa<
Kavidya Dulshani
    Views: 65   /   Jul 06, 2020 03:52 pm
ug wjqreÿ 15È ú;r b|,d wdor fhdackd tkjd" wdorh lshkafka wd;aóh ne£ula'''' ) ldúkaoHd ÿ,aIdKs
Samanali Fonseka
    Views: 82   /   Jul 06, 2020 03:44 pm
uu ys;kafk uefrkl,au fndfyda ÿrg wms fokakg tlg bkak mq¿jka fõú
kasuni kavindi
    Views: 88   /   Jul 03, 2020 12:06 pm
ta fïlma wd¾áiaÜg uu lsisu n,mEula lf<a keye
rajeew
    Views: 71   /   Jul 03, 2020 11:41 am
iuyre ta ojiaj, uf.ka wykak .;a;d uu yïn lrk i,a,s j,g fudkjo lrkafka lsh,d'' - rðõ fineiaáhka
Vindi
    Views: 75   /   Jul 01, 2020 10:30 pm
kslïu hd¿fjla fkfjhs' fyd|u fyd| hd¿fjla" oekg tal mqoa.,slhs
Swetha Perera And Nalin Perera
    Views: 103   /   Jun 30, 2020 09:20 am
k,ska fmf¾rd biairyu fmïj;d .ek wymq m%YaKhg ÈhKsh le/Ügqfõ§ ÿkakq W;a;f¾
Vindi
    Views: 101   /   Jun 29, 2020 03:27 pm
kslïu hd¿fjla fkfjhs' fyd|u fyd| hd¿fjla" oekg tal mqoa.,slhs
Teena
    Views: 98   /   Jun 28, 2020 10:49 pm
.uu fndk flfkla lsh,d yefudau ys;kafka" we;a;gu uu fï fjklx wrlal=" is.rÜ î,d keye' uu fndk flfkla fkfuhs
nalika
    Views: 78   /   Jun 28, 2020 10:41 pm
;Ku,aú, fld,a,g ys; .sh ljqo fï kd,sld
Chamathka Lakmini
    Views: 117   /   Jun 26, 2020 03:14 pm
yqiau ;sr.; jqkdg miafia ysfia flia .dKg ñksiaiq biairy ksrej;a fjkak fhdackd wdjd
Vinu Sirivardhana
    Views: 89   /   Jun 26, 2020 03:10 pm
wdorh újdyh lsh,d lshkafka l,dldßhkshlf.a fm!oa.,sl fohla
Nino
    Views: 80   /   Jun 26, 2020 11:32 am
fm!oa.,slju uu msßñ flfkl=j ism .ekSug ;sfnk wlue;a; ksid uu ta fhdackdj m%;slafIam l<d ksfkda wr,sh chfldä
Manjula Kumari
    Views: 104   /   Jun 25, 2020 12:06 pm
uu ;SrKhla .kakfldg yq.la ys;,d .kafka " uy;a;h;a okakjd tal,
Nayomi Thakshila
    Views: 89   /   Jun 24, 2020 01:58 pm
ljodj;a ljqre;a wmsg nf,ka ta jf.a foaj,a lrkafka keyefka
Gayan Gunavardhana
    Views: 113   /   Jun 22, 2020 10:58 pm
fmïjf;la fj,d ysgmq ld,hla ;snqKd" ug bÈßhg hkak f,dl= .ukla ;sfhkjd
Shalani Tharaka
    Views: 100   /   Jun 22, 2020 10:44 pm
ug uv.eyqjd lsh,d uu kej;=fKa keye '' - Y,ks ;drld
Idunil Andramanna
    Views: 83   /   Jun 22, 2020 10:39 pm
thd uf.a ðúf;ag tkafka' ishÆ foa w;yer,d yefudau udj m%;slafIam lr,d ysgmq ldf,l'
Hemal Ranasinha
    Views: 81   /   Jun 20, 2020 11:55 pm
 ,xldfõ Sound Engineering ;sfhkafka wvq uÜgul" uu ta .ek wOHhkh l<d
Semini Iddamalgoda Birthday
    Views: 116   /   Jun 20, 2020 11:37 pm
rx.k Ys,amskS fiañ” boaou,af.dv" 47 fjks WmkaÈkh ieurefõ fufyuhs
Aparna
    Views: 5955   /   Jun 18, 2020 04:04 pm
l,dfjka iuqf.k wjqreÿ 15la ú;r fjkjd" bj;a jqfKa kej; iïnkaO fjkak fkfuhs'
Thisuri Yuvanika
    Views: 5943   /   Jun 15, 2020 12:42 pm
thhs msg bkafka' kuq;a uu .ek ;uhs thd nfhka bkafka" thd tkl,a u.n,df.k bkakjd''- ;siqß hqjksld