horoscope

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-01-23 isg 2020-01-30

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-01-23 isg 2020-01-30

Views: 5793  Jan 23, 2020    Read More...

nqO l=ïNhg hhs

nqO l=ïNhg hhs

Views: 5769  Jan 23, 2020    Read More...

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

Views: 5726  Jan 23, 2020    Read More...

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

Views: 5720  Jan 23, 2020    Read More...

is¿ñK ,.ak m,dm,‍ ^ckjdß 19 bßod isg 25 fikiqrdod f;la&

,.akdêm;s l=c 8" i÷ 7" rdyq 3" rú" nqO 10" isl=re 11" .=re" Yks" fla;= 9 f.daprh fõ' tu .%y f.daprh

Views: 5728  Jan 19, 2020    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-01-16 isg 2020-01-23

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-01-16 isg 2020-01-23

Views: 5721  Jan 16, 2020    Read More...

fikiqre ulrhg hhs

fikiqre ulrhg hhs

Views: 5735  Jan 16, 2020    Read More...

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

Views: 5719  Jan 16, 2020    Read More...

is¿ñK ,.ak m,dm,‍ ckjdß 12 bßod isg 18 fikiqrdod f;la

,.akdêm;s l=c wfÜ ir, fhd.hhs' rú" nqO" .=re" Yks" fla;= Nd.Hia:dkfhah' isl=re 11" rdyq 3" i÷ È.an,fhka

Views: 5722  Jan 12, 2020    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-01-09 isg 2020-01-16

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-01-09 isg 2020-01-16

Views: 5719  Jan 09, 2020    Read More...

wo WoEiku isl=re l=ïNhg hhs

wo WoEiku isl=re l=ïNhg hhs

Views: 5724  Jan 09, 2020    Read More...

urKh f.k fok .%ypdr

urKh f.k fok .%ypdr

Views: 5721  Jan 09, 2020    Read More...

Tfï wf;a l=c f¾Ldj msysgd we;af;a fld;eko@

Tfï wf;a l=c f¾Ldj msysgd we;af;a fld;eko@

Views: 5721  Jan 09, 2020    Read More...

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

Views: 5718  Jan 09, 2020    Read More...

fikiqre ulr rdYs .;ùu Tnf.a ,.akhg fldfyduo@ - 2020 ÿre;= ufya 24 jk ksYd¾; ulrfha W;‍%i, kel;g f.daprfõ

Wmqgd .ekSu - l=ïN ,.ak flakao%fha ,.akdêm;s Yks 11 jekafka fldaoKafå isáñka ;u iajlSh iajlafIa;‍%

Views: 5722  Jan 06, 2020    Read More...

Tng fldfyduo@

,.akdêm;s l=c wfÜ ir, fhda.hhs' pkao%hd ,.akfha o" rdyq 3" Yks" rú" .=re" fla;= 9" isl=re 1 -0 f.daprh

Views: 5724  Jan 05, 2020    Read More...

jir ;sylg miq fikiqre f.or ths'''' fikiqre udrej Tng fldfyduo@

.‍%yf,dfõ ÿlg wêm;s hehs úreodj,sh ,;a fikiqre ^Yks& 24 od Wfoa 9'49 g ;u iajlSh ksjyk jQ ^iajla‍fIa;‍%

Views: 5725  Jan 05, 2020    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-01-02 isg 2020-01-09

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-01-02 isg 2020-01-09

Views: 5720  Jan 02, 2020    Read More...

2020 fjkak ;sfhk foaj,a fukak

2020 fjkak ;sfhk foaj,a fukak

Views: 5727  Jan 02, 2020    Read More...

Video Songs

Daiwaye Theeranayak

Daiwaye Theeranayak

Sihinayak

Sihinayak

Adariye

Adariye

Sihinayak

Sihinayak

Non-Stop FeedBack

Non-Stop FeedBack

Abhinikmana

Abhinikmana

Live Shows

Perple Range Live in Kothmale 2019

Perple Range Live in Kothmale 2019
Jan 09, 2020

Hiru FM 31st Night Show 2019

Hiru FM 31st Night Show 2019
Jan 09, 2020

Arrowstar Live in Makadura 2019

Arrowstar Live in Makadura 2019
Jan 09, 2020

All Right Live in Meepawala 2019

All Right Live in Meepawala 2019
Dec 27, 2019

Cartoons

Windyi Maryi-08

Windyi Maryi-08
Jan 24, 2020

Weera Katha-04

Weera Katha-04
Jan 24, 2020

Pandupul Meetare-04

Pandupul Meetare-04
Jan 24, 2020

Windyi Maryi-09

Windyi Maryi-09
Jan 24, 2020

Ladies