horoscope

i;sfha ,.ak m,dm, 2018-08-15 isg 2018-08-22

i;sfha ,.ak m,dm, 2018-08-15 isg 2018-08-22

Views: 685  Aug 15, 2019    Read More...

rú isxyhg hhs

rú isxyhg hhs

Views: 637  Aug 15, 2019    Read More...

k<,a ;,h lshk ryia

k<,a ;,h lshk ryia

Views: 259  Aug 15, 2019    Read More...

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

Views: 34  Aug 15, 2019    Read More...

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

Views: 59  Aug 15, 2019    Read More...

,.ak wglg iqnM, Wodlrñka n‍%yiam;s jDYaÑlhg

fï jk úg jDYaÑl rdYsfha nqOg wh;a fog kelf;a fojk mdofha jC% .ukl fh§ isák n‍%yiam;s fyj;a .=re .‍%yhd t,fUk 2019

Views: 5284  Aug 11, 2019    Read More...

w¨;a kdhlfhla rgg fok .‍%y udrejla - Y‍%S ,xldjg iqN ld,hla`

;=,d ,.akh - rú .‍%yhd 11 jekafka .uka lsÍu Tng b;d YqNhs' Wiia iudc ;;a;ajhla ysñlr .kS' ;udg fkd.e,fmk

Views: 4794  Aug 11, 2019    Read More...

is¿ñK ,.ak m,dm,‍

wd.ug <eÈhs ,.akdêm;s l=c 5 o" rú" nqO" isl=re 4 o" rdYq 3 o" Yks" fla;=" iÿ wfÜ o .=re wfÜ o isà'

Views: 4634  Aug 11, 2019    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2019-08-08 isg 2019-08-15

i;sfha ,.ak m,dm, 2019-08-08 isg 2019-08-15

Views: 4420  Aug 08, 2019    Read More...

l=c isxyhg hhs

l=c isxyhg hhs

Views: 4408  Aug 08, 2019    Read More...

Tfí w;af,a;a ;drld ,laIK ;sfhkjdo n,kak

Tfí w;af,a;a ;drld ,laIK ;sfhkjdo n,kak

Views: 4293  Aug 08, 2019    Read More...

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

Views: 4237  Aug 08, 2019    Read More...

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

Views: 4213  Aug 08, 2019    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2019-08-05 isg 2019-08-12

i;sfha ,.ak m,dm, 2019-08-05 isg 2019-08-12

Views: 4246  Aug 06, 2019    Read More...

wf.daia;= udifha ;;ald, .%y msysàu wkqj Tng fldfyduo@

wf.daia;= udifha ;;ald, .%y msysàu wkqj Tng fldfyduo@

Views: 4386  Aug 06, 2019    Read More...

wf.dai;= 9 jeksod l=c isxy rdYshg hEfuka isÿjk foa

wf.dai;= 9 jeksod l=c isxy rdYshg hEfuka isÿjk foa

Views: 4288  Aug 06, 2019    Read More...

wf.daia;= udifha jev f.dvlg iqnu iqn kele;a fukak

wf.daia;= udifha jev f.dvlg iqnu iqn kele;a fukak

Views: 4259  Aug 06, 2019    Read More...

.‍%y tardIaGl udrl wm, ndOlj,ska f;dr ksoyia Ôú;hla Wfoid i;HC%shd jvuq

Tng u;l we;s ud miq.sh l,dm j, § udrl Wodjk yeá;a ks;H wks;H udrl Wodjk wdldrh;a tu udrl l,a;shd y÷kd .kakd

Views: 4245  Aug 05, 2019    Read More...

wf.daia;= 04 isg wf.daia;= 10 f;la

,.akdêm;s l=c rú nqO isl=re 4 o' rdyq 3o" Yks fla;= kjfhao .=re wfÜo fõ' jD;a;Sh yd /lSrlaId lghq;=j,§ ndysr

Views: 4220  Aug 04, 2019    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2019-08-01 isg 2019-08-08

i;sfha ,.ak m,dm, 2019-08-01 isg 2019-08-08

Views: 4209  Aug 01, 2019    Read More...

Video Songs

Sanda Manaliye

Sanda Manaliye

Pissu Kella

Pissu Kella

Ma Naasu

Ma Naasu

Jayamardhanapura Wanuma

Jayamardhanapura Wanuma

Sitha Ananthaye

Sitha Ananthaye

Mataka Amatakailu

Mataka Amatakailu

Live Shows

Feedback Live In Raddoluwa 2019

Feedback Live In Raddoluwa 2019
Aug 11, 2019

Sahara Flash vs FeedBack Attack

Sahara Flash vs FeedBack Attack
Aug 11, 2019

Purple Range Live in Athurugiriya

Purple Range Live in Athurugiriya
Aug 11, 2019

Flashback Live in Awissawella 2019

Flashback Live in Awissawella 2019
Aug 11, 2019

Cartoons

Robo Lanthe-03

Robo Lanthe-03
Aug 08, 2019

Inspector Pretty - Mrs. Lucky-03

Inspector Pretty - Mrs. Lucky-03
Aug 08, 2019

PETER PAN-28

PETER PAN-28
Aug 08, 2019

Magic Lamai-03

Magic Lamai-03
Aug 08, 2019

Ladies