horoscope

isl=re kSpj isáhoS nqO yd isl=re w;r mrsj¾;k fhda.hla

isl=re kSpj isáhoS nqO yd isl=re w;r mrsj¾;k fhda.hla

Views: 196  Oct 25, 2020    Read More...

rcqkaf.a mjd jkaokdj ,nk W;=ful=f.a w,af,ys jefgk f¾Ld

rcqkaf.a mjd jkaokdj ,nk W;=ful=f.a w,af,ys jefgk f¾Ld

Views: 72  Oct 25, 2020    Read More...

wo isg bosrs osk 7 ;SrKd;aulh

wo isg bosrs osk 7 ;SrKd;aulh

Views: 667  Oct 22, 2020    Read More...

 fud<h iy uki .ek fy<s lrk YS¾I f¾Ldj y÷kd.ksuq

 fud<h iy uki .ek fy<s lrk YS¾I f¾Ldj y÷kd.ksuq

Views: 233  Oct 21, 2020    Read More...

Wodjk i;sfha Tfí ffojh

Wodjk i;sfha Tfí ffojh

Views: 856  Oct 18, 2020    Read More...

Tlaf;daïn¾ 23 isl=re lkHdjg hhs

Tlaf;daïn¾ 23 isl=re lkHdjg hhs

Views: 1135  Oct 17, 2020    Read More...

Tlaf;dïn¾ 21 nqO olajd mxpdx.h

Tlaf;dïn¾ 21 nqO olajd mxpdx.h

Views: 592  Oct 17, 2020    Read More...

wkqkaf.a is;a y÷kd.; yels ufkda foaI f¾Ldj

wkqkaf.a is;a y÷kd.; yels ufkda foaI f¾Ldj

Views: 261  Oct 17, 2020    Read More...

2020 Wiia fm< úNd.hg msg;aùug iqn kele;a

2020 Wiia fm< úNd.hg msg;aùug iqn kele;a

Views: 83  Oct 17, 2020    Read More...

wysñ orem, ysñ lrk .kaOín wdrdOkdj

wysñ orem, ysñ lrk .kaOín wdrdOkdj

Views: 391  Oct 13, 2020    Read More...

w,af,a jegqkq f¾Ld

w,af,a jegqkq f¾Ld

Views: 315  Oct 13, 2020    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-10-11 isg 2020-10-18

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-10-11 isg 2020-10-18

Views: 2256  Oct 12, 2020    Read More...

fmr l¾uh w,af,a;a ,shefjhs

fmr l¾uh w,af,a;a ,shefjhs

Views: 594  Oct 09, 2020    Read More...

orem, .ek lshk miajeka

orem, .ek lshk miajeka

Views: 350  Oct 09, 2020    Read More...

isxy ,.akhg ;SrKd;aulhs

isxy ,.akhg ;SrKd;aulhs

Views: 606  Oct 09, 2020    Read More...

hq. Èúh wjq,a lrk .%y fodia mfrdia

újdyhla isÿ lsÍug fmr fndfyda fokl= fcHd;sIHfõÈhl= <.g f.dia fofokdf.a flakao% hq., mÍlaId lsÍu tod fuod;=r isÿjk

Views: 494  Oct 06, 2020    Read More...

Wodjk i;sfha Tfí ffojh'''Tlaf;dan¾ 4 isg

.Dy ðú;h i;=gqodhlhs' f.or ÈhqKqjg lrk lghq;= id¾:l lr .ekSu wmyiq fkdfõ' wd.u oyug ys; fhduq fõ'

Views: 1181  Oct 05, 2020    Read More...

jir oy wglg miqj iqúfYaIS .‍%yudre yuqfõ Tng;a iy rgg;a isÿjkafka l=ulao@

m‍%Yakh) Tn jßka jr wkdjels .Kkdjla m<l<d' wka;jd§ m‍%ydr .ek f,dal úkdY ñ:Hdj .ek" rka ñ, by< hk

Views: 1218  Oct 05, 2020    Read More...

,.ak /ilg fjkialï we;s lrñka Tla' 04 l=c ókhg hhs

,.ak /ilg fjkialï we;s lrñka Tla' 04 l=c ókhg hhs

Views: 1422  Oct 01, 2020    Read More...

Video Songs

Awasane

Awasane

Chanuka Mora

Chanuka Mora

Obata Lanvee

Obata Lanvee

PUNYA BHUMI LANKA MAATHA

PUNYA BHUMI LANKA MAATHA

SANUKA

SANUKA

Adariye

Adariye

Live Shows

Rupavahini Super Ball Musical - Saliya D with Friends 2020

Rupavahini Super Ball Musical - Saliya D with Friends 2020
Oct 14, 2020

Super Ball Sangeethe 13-10-2020

Super Ball Sangeethe 13-10-2020
Oct 14, 2020

Rupavahini Super Ball Musical

Rupavahini Super Ball Musical
Oct 06, 2020

Rupavahini Super Ball Musical 2020

Rupavahini Super Ball Musical 2020
Oct 06, 2020

Cartoons

Scooby-Doo 167

Scooby-Doo 167
Oct 23, 2020

Api Raja Ibbo - 52

Api Raja Ibbo - 52
Oct 23, 2020

Scooby-Doo 166

Scooby-Doo 166
Oct 23, 2020

Punchi Knight -03

Punchi Knight -03
Oct 23, 2020

Ladies