;rndrej lshkafka wfkla whg flfia fj;;a ;reKshkag kï lk.dgqjg lreKla' lkak .sh;a w¢kak m,¢kak .sh;a uy; ;uhs


Nov 01, 2020    Views: 3249

fndaf,a jf.a uy;hs lsh,d ÿlajqKq ldf,a bjrhs'' pî fl,a,kag ,iaik fjkak wmQre ú,dis;d álla fï'';rndrej lshkafka wfkla whg flfia fj;;a ;reKshkag kï lk.dgqjg lreKla' lkak .sh;a w¢kak m,¢kak .sh;a uy; ;uhs thd,g ;sfhk f,dl=u m%Yafka…we÷ula .kak .shdu ;uka wdiu ú,dis;djg yria fjkafk;a fï ;rndrej kï wo wms lshdfokafka pî fl,a,kag ;ukaf.a uy; ;rula wvq lr fmakajk ú,dis;d f;dar .kak ámaia lsysmhla'

yria bß iys; we÷ï tmd
uy; fmkqu wvq lr Wi .;shla biau;= lr fmkajkak isria bß iys; ú,dis;djlg mq¿jka' yenehs Tn f;dard .; hq;af;a isyska È.= bß iys; we÷ï muKhs'

uy; whg ;o j¾K
w÷re foaj,a l=vdjg fmfkk úÈygÆfka wfma weia yeÈ,d ;sfhkafka' b;ska fï ueðla tl uy; fmkqula ;sfhk whg;a lr,d n,kak mq¿jka' ks;ru l¿jg yqre ;o j¾K uy; fmkqu wvq lr fmkajk ksid ;o j¾Kfhka hq;= we÷ï f;dard .kak' ;ks mdg ;o j¾Kfhka hq;= we÷ïj,g jeä ;ekla fokak' isref¾ Wvq fldgi m<,ska wvq kuq;a ll=,a uy; flfkla kï ;o mdg idhj,g <d mdg í,jqia fyda à I¾Üia w¢kak' f,dl= fudaia;rj,ska hq;= we÷ï uy; jeä lr fmkajk ksid l=vd fudaia;rj,ska hq;= we÷ï ;uhs jvd;a iqÿiq'

fvksug celÜ tlla
fvksu lshkafka wo ;reK mrmqf¾ cd;sl we÷u jf.a' álla uy; ;reKshla fvksula tlal ;o mdg celÜ tlla wekaf|d;a YÍrfha Wv fldgfia uy; fmkqu wvq lr .kak mq¿jka' celÜ tlla wekaog fnd;a;ï odkak hkak kï tmd'

uy; n| má kï tmd
oeka l,siïj,g jf.au .jqïj,g;a fn,aÜ tlla m,¢k tl;a ú,dis;djla' tfyu we÷ï Tn;a ñ,§ .;a;g lula keye yenehs uy; fn,aÜ tlla fjkqjg isyska n|má fyda isyska n|má ;sfnk we÷ï f;dar .kak' uy; n| má jeä pì .;sh ;j;a biau;= lr fmkajkjd'

bfKka Wvg w¢k Ôkaia
flfydug;a fïh oeka fndfyda ;reKshka w;r g%fkaâ tlla' nv m%foaYh jefyk ksid fïl uy; whg lshdmq ú,dis;djla'

ne.S l,siï t<shg
fmkais,a lÜ" iag%fÜ lÜ" yhs fõiaÜ jf.au fn,a fndgï ú,dis;dj oeka ;reKshka w;r *eIka g%fkaâ tlla' yenehs b;ska g%fkaâ tl jqK;a uy; hqj;shlg kï fï ú,dis;dj .e<fmkafku keye' ta jf.au muKg jvd t,a,d jefgk we÷ïj,ska uy; yx.kjd lsh, ys;=jg taflka fjkafk ke;s uy;la fmkajk tl' Wv fldgi uy; ll=,a uy;ska wvq hqj;shkag <d mdg l,siï o Wvq fldgi m<,ska wvq ll=,a uy; hqj;shlg jvd;a .e<fmkafka ;o mdg l,siï nj isys;nd .kak'

yfï mdg mdjyka
fldg we÷ï w¢kjd kï ll=f,a mdgg fndfydu iudk mdáka mdjyka f;dard.kak' WodyrKhla úÈhg <d ÿUqre iula ;sfhkjd <d ÿUqre mdg mdjykau f;dar.kak'Image

Views: 59      Sep 01, 2021

Views: 80      Sep 01, 2021

Views: 73      Aug 24, 2021

Views: 3314      Aug 19, 2021

Views: 3302      Aug 16, 2021

Views: 3297      Aug 10, 2021

Views: 3288      Jul 30, 2021

Views: 3309      Jul 30, 2021

Views: 3281      Jul 27, 2021

Views: 3279      Jul 18, 2021

Views: 3257      Jul 09, 2021

Views: 3254      Jul 09, 2021

Views: 3260      May 24, 2021

Views: 3262      May 24, 2021

Views: 3256      May 19, 2021

Views: 3256      May 17, 2021

Views: 3259      May 17, 2021

Views: 3263      May 13, 2021

Views: 3248      Apr 13, 2021

Views: 3247      Apr 13, 2021

Views: 3249      Mar 06, 2021

Views: 3265      Feb 19, 2021

Views: 3258      Jan 23, 2021

Views: 3251      Jan 23, 2021

Views: 3250      Jan 15, 2021

Views: 3244      Dec 28, 2020

Views: 3251      Dec 27, 2020

Views: 3250      Dec 16, 2020

Views: 3258      Dec 16, 2020

Views: 3246      Dec 07, 2020

Views: 3247      Dec 07, 2020

Views: 3245      Oct 26, 2020

Views: 3257      Oct 11, 2020

Views: 3251      Oct 06, 2020

Views: 3254      Sep 27, 2020

Views: 3239      Sep 18, 2020

Views: 3253      Aug 18, 2020

Views: 3243      Aug 18, 2020

Views: 3247      Jul 13, 2020

Views: 3245      May 22, 2020

Views: 3244      Apr 20, 2020

Views: 3246      Mar 17, 2020