ckm‍%sh Èhjeähd fnfy;l ms<sld ridhk we;s njg ielhla


Dec 17, 2019    Views: 3187

ckm‍%sh Èhjeähd fnfy;l ms<sld ridhk we;s njg ielhla

fuÜf*d¾ñka fm;sj, wvx.= njg iel flfrk tka ü tï ta ridhkh m<sfndaOkdYl' laf,daÍka yd ld¾ñl ksIamdokfha w;=reM,hls' fuÜf*d¾ñka fm;sj, wvx.= njg iel flfrk tka ü tï ta ridhkh m<sfndaOkdYl' laf,daÍka yd ld¾ñl ksIamdokfha w;=reM,hls

Èhjeähd frda.fhka fmf<k f,dj mqrd ñ,shk .Kkla jQ ck;dj úiska Ndú;d lrk fmdÿ fnfy;a j¾.hla jk fuÜf*d¾ñka fm;sj, ms<sld ldrl ridhk o%jHhla wvx.= njg iel my< ùï fya;=fjka we;eï fjf<| kduhkaf.ka fjf<|m,g ksl=;a lr we;s fuÜf*d¾ñka fm;s f;d. fï jk úg fjf<|fmf<ka bj;a lr .ekSug ksIamdolhska úiska mshjr f.k ;sfí'

isx.mamqrefõ Ndú;d jk fuÜf*d¾ñka fm;s j¾. 46 ka j¾. 03 lau tajdfha ms<sldjkag fya;= jk ridhk o%jHhla fia ie<flk tka ü tï ta ridhkh wvx.= nj y÷kd.ekSu ksid fjf<|mf<ka bj;a lr .ekSug ksIamdolhska úiska mshjr f.k ;sfí'

fuu ;;a;ajh u; weußld tlai;a ckmoh yd hqfrdamd rgj,a úiska ish rgj, Èhjeähdfjka fmf<kakka i|yd ksl=;a lr we;s fuÜf*d¾ñka fnfy;a fm;s j,o by; lS ridhk o%jH wka;¾.;j we;aoehs fidhd ne,Su i|yd fï jk úg mÍlaIK wrUd ;sfí' flfia jqjo tlai;a rdcOdksfha Ndú; jk fuÜf*d¾ñka fnfy;a fm;sj, u;fNaod;aul tka ü tï ta ridhkh wka;¾.;j we;af;a b;du;a iq¿ jYfhka ùu ksid th ydkslr fkdjk neúka tu fnfy;a fm;s È.gu Ndú; lr f,i ffjoHjre uyck;dj fj; oekqï § ;sfí'

hqfrdamd rgj, fukau hqfrdamd ix.uhg ndysr rgj,o fuÜf*d¾ñka úYd, jYfhka Ndú; ùu fya;=fjka tlai;a ckmofha wdydr yd T!IO wêldßh" lekvd fi!LH wdh;kh" hqfrdamd ffjoH wêldßh yd tlai;a rdcOdksfha T!IO iy fi!LH fiajd ksIamdok kshduk wêldßh hk wdh;k úiska oekgu;a fuÜf*d¾ñka fnfy;a fm;s fjf<|mf<ka bj;a l< hq;=o hkak ms<sn|j È.ska È.gu mÍlaIK isÿ lrñka isá;s'

fuÜf*d¾ñka fm;sj, wvx.= njg iel flfrk tka ü tï ta ridhkh m<sfndaOkdYl' laf,daÍka yd ld¾ñl ksIamdokfha w;=reM,hls' fuhg fmr weußldfõ fukau tlai;a rdcOdksfha Ndú; jk mmqfõ oeú,a, yd ÔrK moaO;sh wdY‍%s; frda.j,g Ndú; jk ckm‍%sh fnfy;a j¾. lsysmhlao fuu ms<sld ridhk ìh fya;=fjka fjf<|mf<ka bj;a lsÍug mshjr f.k ;sìKs'

tauka;s udrfò ^få,s fï,a mqj;am; weiqßks'&


Image

Views: 2      Sep 18, 2020

Views: 17      Aug 18, 2020

Views: 16      Aug 18, 2020

Views: 51      May 22, 2020

Views: 3169      Apr 20, 2020

Views: 3191      Mar 17, 2020

Views: 3176      Mar 17, 2020

Views: 3181      Mar 17, 2020

Views: 3186      Mar 15, 2020

Views: 3186      Mar 04, 2020

Views: 3182      Feb 20, 2020

Views: 3185      Jan 05, 2020

Views: 3180      Jan 05, 2020

Views: 3189      Jan 05, 2020

Views: 3191      Jan 05, 2020

Views: 3177      Dec 30, 2019

Views: 3191      Dec 30, 2019

Views: 3186      Dec 30, 2019

Views: 3187      Dec 17, 2019

Views: 3188      Dec 17, 2019

Views: 3188      Dec 17, 2019

Views: 3177      Dec 17, 2019

Views: 3182      Dec 17, 2019

Views: 3192      Nov 27, 2019

Views: 3185      Nov 27, 2019

Views: 3185      Oct 22, 2019

Views: 3183      Oct 14, 2019

Views: 3187      Oct 14, 2019

Views: 3192      Oct 02, 2019

Views: 3182      Oct 02, 2019

Views: 3193      Sep 23, 2019

Views: 3187      Sep 23, 2019

Views: 3188      Sep 23, 2019

Views: 3181      Sep 19, 2019

Views: 3187      Sep 19, 2019

Views: 3182      Sep 04, 2019

Views: 3193      Sep 04, 2019

Views: 3192      Aug 05, 2019

Views: 3175      Aug 05, 2019

Views: 3189      Jul 23, 2019