f.dhska wfõ tlg;a fydaïlñka tlg;a .e<fmk we÷ula


Jun 19, 2019    Views: 197

f.dhska wfõ tlg;a fydaïlñka tlg;a .e<fmk we÷ulawe÷fï l| fldgi ‍f,aiaj,ska ks¾udKh lr iafgdaka yd mnÆ j,ska j¾la lr ;sfnkjd'
idh fldgi *af,hd¾â j,ska ilid Wv fldgi u yevhg tlfia .eo¾ lr ;sfnkafk'
lr ud,h mnÆ iy iafgdakaj,ska ks¾udKh lr we;s w;r lkg m,|d we;af;a l=vd bh¾ßka.aia folla'
fyv%ia tl mnÆ iy l=vd u,a Wmfhda.S lr f.k bÈßmiska muKla fmfkk mßÈ ks¾udKh lr ;sfnkjd'
f.dhska wfõ tlg jf.au fydaïlñka tlg;a tlfia .e<fmk ú,dis;djla fõ'

ksrEmKh - mQcd

yev.ekaùu - fydaud.u ief,daka iïm;a ys m%ùK rEm,djkH Ys,amS iïm;a fmreïnq,s

igyk - W;am,d iqNdIskS

PdhdrEm - cdkl l|kwdrÉÑ


Image

Views: 73      Oct 22, 2019

Views: 89      Oct 14, 2019

Views: 76      Oct 14, 2019

Views: 85      Oct 02, 2019

Views: 98      Oct 02, 2019

Views: 130      Sep 23, 2019

Views: 92      Sep 23, 2019

Views: 96      Sep 23, 2019

Views: 106      Sep 19, 2019

Views: 96      Sep 19, 2019

Views: 143      Sep 04, 2019

Views: 122      Sep 04, 2019

Views: 161      Aug 05, 2019

Views: 220      Jul 23, 2019

Views: 242      Jul 15, 2019

Views: 221      Jul 15, 2019

Views: 238      Jul 13, 2019

Views: 430      Jul 08, 2019

Views: 228      Jul 08, 2019

Views: 269      Jul 04, 2019

Views: 278      Jun 28, 2019

Views: 228      Jun 28, 2019

Views: 239      Jun 28, 2019

Views: 246      Jun 28, 2019

Views: 241      Jun 28, 2019

Views: 224      Jun 24, 2019

Views: 226      Jun 24, 2019

Views: 205      Jun 19, 2019

Views: 232      Jun 19, 2019

Views: 202      Jun 19, 2019

Views: 199      Jun 19, 2019

Views: 217      Jun 03, 2019

Views: 224      Jun 03, 2019

Views: 231      Jun 03, 2019

Views: 234      Jun 03, 2019

Views: 253      Jun 02, 2019

Views: 196      Jun 01, 2019

Views: 238      May 29, 2019

Views: 230      May 29, 2019

Views: 221      May 29, 2019

Views: 225      May 29, 2019

Views: 503      May 29, 2019

Views: 208      May 28, 2019