f.dhska wfõ tlg;a fydaïlñka tlg;a .e<fmk we÷ula


Jun 19, 2019    Views: 292

f.dhska wfõ tlg;a fydaïlñka tlg;a .e<fmk we÷ulawe÷fï l| fldgi ‍f,aiaj,ska ks¾udKh lr iafgdaka yd mnÆ j,ska j¾la lr ;sfnkjd'
idh fldgi *af,hd¾â j,ska ilid Wv fldgi u yevhg tlfia .eo¾ lr ;sfnkafk'
lr ud,h mnÆ iy iafgdakaj,ska ks¾udKh lr we;s w;r lkg m,|d we;af;a l=vd bh¾ßka.aia folla'
fyv%ia tl mnÆ iy l=vd u,a Wmfhda.S lr f.k bÈßmiska muKla fmfkk mßÈ ks¾udKh lr ;sfnkjd'
f.dhska wfõ tlg jf.au fydaïlñka tlg;a tlfia .e<fmk ú,dis;djla fõ'

ksrEmKh - mQcd

yev.ekaùu - fydaud.u ief,daka iïm;a ys m%ùK rEm,djkH Ys,amS iïm;a fmreïnq,s

igyk - W;am,d iqNdIskS

PdhdrEm - cdkl l|kwdrÉÑ


Image

Views: 56      Jan 05, 2020

Views: 50      Jan 05, 2020

Views: 52      Jan 05, 2020

Views: 47      Jan 05, 2020

Views: 68      Dec 30, 2019

Views: 50      Dec 30, 2019

Views: 38      Dec 30, 2019

Views: 81      Dec 17, 2019

Views: 77      Dec 17, 2019

Views: 74      Dec 17, 2019

Views: 69      Dec 17, 2019

Views: 61      Dec 17, 2019

Views: 148      Nov 27, 2019

Views: 153      Nov 27, 2019

Views: 214      Oct 22, 2019

Views: 225      Oct 14, 2019

Views: 195      Oct 14, 2019

Views: 211      Oct 02, 2019

Views: 237      Oct 02, 2019

Views: 278      Sep 23, 2019

Views: 214      Sep 23, 2019

Views: 239      Sep 23, 2019

Views: 229      Sep 19, 2019

Views: 220      Sep 19, 2019

Views: 257      Sep 04, 2019

Views: 244      Sep 04, 2019

Views: 283      Aug 05, 2019

Views: 336      Jul 23, 2019

Views: 373      Jul 15, 2019

Views: 348      Jul 15, 2019

Views: 364      Jul 13, 2019

Views: 569      Jul 08, 2019

Views: 351      Jul 08, 2019

Views: 389      Jul 04, 2019

Views: 403      Jun 28, 2019

Views: 356      Jun 28, 2019

Views: 356      Jun 28, 2019

Views: 366      Jun 28, 2019

Views: 360      Jun 28, 2019

Views: 331      Jun 24, 2019

Views: 340      Jun 24, 2019