f.dhska wfõ tlg;a fydaïlñka tlg;a .e<fmk we÷ula


Jun 19, 2019    Views: 107

f.dhska wfõ tlg;a fydaïlñka tlg;a .e<fmk we÷ulawe÷fï l| fldgi ‍f,aiaj,ska ks¾udKh lr iafgdaka yd mnÆ j,ska j¾la lr ;sfnkjd'
idh fldgi *af,hd¾â j,ska ilid Wv fldgi u yevhg tlfia .eo¾ lr ;sfnkafk'
lr ud,h mnÆ iy iafgdakaj,ska ks¾udKh lr we;s w;r lkg m,|d we;af;a l=vd bh¾ßka.aia folla'
fyv%ia tl mnÆ iy l=vd u,a Wmfhda.S lr f.k bÈßmiska muKla fmfkk mßÈ ks¾udKh lr ;sfnkjd'
f.dhska wfõ tlg jf.au fydaïlñka tlg;a tlfia .e<fmk ú,dis;djla fõ'

ksrEmKh - mQcd

yev.ekaùu - fydaud.u ief,daka iïm;a ys m%ùK rEm,djkH Ys,amS iïm;a fmreïnq,s

igyk - W;am,d iqNdIskS

PdhdrEm - cdkl l|kwdrÉÑ


Image

Views: 41      Sep 04, 2019

Views: 61      Aug 05, 2019

Views: 118      Jul 23, 2019

Views: 140      Jul 15, 2019

Views: 121      Jul 15, 2019

Views: 138      Jul 13, 2019

Views: 232      Jul 08, 2019

Views: 127      Jul 08, 2019

Views: 158      Jul 04, 2019

Views: 168      Jun 28, 2019

Views: 136      Jun 28, 2019

Views: 140      Jun 28, 2019

Views: 141      Jun 28, 2019

Views: 146      Jun 28, 2019

Views: 137      Jun 24, 2019

Views: 133      Jun 24, 2019

Views: 110      Jun 19, 2019

Views: 129      Jun 19, 2019

Views: 123      Jun 19, 2019

Views: 116      Jun 19, 2019

Views: 146      Jun 03, 2019

Views: 145      Jun 03, 2019

Views: 149      Jun 03, 2019

Views: 151      Jun 03, 2019

Views: 175      Jun 02, 2019

Views: 125      Jun 01, 2019

Views: 148      May 29, 2019

Views: 150      May 29, 2019

Views: 146      May 29, 2019

Views: 139      May 29, 2019

Views: 155      May 29, 2019

Views: 127      May 28, 2019

Views: 126      May 27, 2019

Views: 126      May 27, 2019

Views: 122      May 26, 2019

Views: 217      Apr 10, 2019

Views: 224      Apr 10, 2019

Views: 233      Apr 10, 2019

Views: 238      Apr 09, 2019