asd
asf
asd

fíla kQâ,aia


Sep 15, 2016    Views: 2800

fíla kQâ,aia

wjYH o%jH -

;ïnd .;a yd,amsá kQâ,aia - 400 g

fmdähg lmd neo.;a l=l=¿ uia - 100 g

ySkshg lmd.;a lerÜ - 50 g

¨kq fld< - 50 g

ySkshg lmd.;a ¨kq - 50 g

lmd.;a wuqñßia lr,a - 4 - 5

mdka l=vq f;a ye¢ - 2 - 3

.id.;a ì;a;r - 3

.d .;a Öia ^f.a%álr .;a& - 50 g

moug ÆKq" .ïñßia

idokafk fufyuhs-

;ïnd .;a kQâ,aiaj,g ÆKq" .ïñßia oud fyd¢ka l,jï lr.kak'

miqj thg ì;a;r iy wksl=;a ishÆu o%jH oud l,jï lr iqÿiq ;eáhlg oud thg Wäka Öia oud fíla lr.kak'

Image

Views: 56      Jan 01, 2019

Views: 57      Jan 01, 2019

Views: 55      Jan 01, 2019

Views: 55      Dec 31, 2018

Views: 75      Dec 18, 2018

Views: 64      Dec 18, 2018

Views: 82      Dec 18, 2018

Views: 67      Dec 18, 2018

Views: 87      Dec 04, 2018

Views: 98      Dec 04, 2018

Views: 131      Nov 27, 2018

Views: 104      Nov 23, 2018

Views: 89      Nov 23, 2018

Views: 97      Nov 14, 2018

Views: 77      Oct 22, 2018

Views: 118      Oct 22, 2018

Views: 93      Oct 22, 2018

Views: 85      Oct 22, 2018

Views: 81      Oct 22, 2018

Views: 2893      Oct 04, 2018

Views: 2849      Oct 04, 2018

Views: 2873      Oct 04, 2018

Views: 2906      Oct 04, 2018

Views: 2827      Sep 21, 2018

Views: 2855      Sep 21, 2018

Views: 2855      Sep 21, 2018

Views: 2862      Sep 21, 2018

Views: 2850      Sep 21, 2018

Views: 2833      Sep 17, 2018

Views: 2849      Sep 17, 2018

Views: 2820      Sep 05, 2018

Views: 2838      Sep 05, 2018

Views: 2850      Sep 05, 2018

Views: 2814      Aug 27, 2018

Views: 2832      Aug 23, 2018

Views: 2836      Aug 15, 2018

Views: 2857      Aug 15, 2018

Views: 2839      Aug 15, 2018

Views: 2849      Aug 15, 2018

Views: 2841      Aug 15, 2018