fíla kQâ,aia


Sep 15, 2016    Views: 2878

fíla kQâ,aia

wjYH o%jH -

;ïnd .;a yd,amsá kQâ,aia - 400 g

fmdähg lmd neo.;a l=l=¿ uia - 100 g

ySkshg lmd.;a lerÜ - 50 g

¨kq fld< - 50 g

ySkshg lmd.;a ¨kq - 50 g

lmd.;a wuqñßia lr,a - 4 - 5

mdka l=vq f;a ye¢ - 2 - 3

.id.;a ì;a;r - 3

.d .;a Öia ^f.a%álr .;a& - 50 g

moug ÆKq" .ïñßia

idokafk fufyuhs-

;ïnd .;a kQâ,aiaj,g ÆKq" .ïñßia oud fyd¢ka l,jï lr.kak'

miqj thg ì;a;r iy wksl=;a ishÆu o%jH oud l,jï lr iqÿiq ;eáhlg oud thg Wäka Öia oud fíla lr.kak'

Image

Views: 0      Oct 14, 2019

Views: 0      Oct 14, 2019

Views: 29      Oct 02, 2019

Views: 33      Oct 02, 2019

Views: 51      Sep 23, 2019

Views: 42      Sep 23, 2019

Views: 40      Sep 23, 2019

Views: 55      Sep 19, 2019

Views: 48      Sep 19, 2019

Views: 85      Sep 04, 2019

Views: 106      Aug 05, 2019

Views: 163      Jul 23, 2019

Views: 182      Jul 15, 2019

Views: 164      Jul 15, 2019

Views: 183      Jul 13, 2019

Views: 308      Jul 08, 2019

Views: 169      Jul 08, 2019

Views: 210      Jul 04, 2019

Views: 215      Jun 28, 2019

Views: 181      Jun 28, 2019

Views: 184      Jun 28, 2019

Views: 188      Jun 28, 2019

Views: 186      Jun 28, 2019

Views: 180      Jun 24, 2019

Views: 177      Jun 24, 2019

Views: 159      Jun 19, 2019

Views: 177      Jun 19, 2019

Views: 166      Jun 19, 2019

Views: 159      Jun 19, 2019

Views: 182      Jun 03, 2019

Views: 182      Jun 03, 2019

Views: 184      Jun 03, 2019

Views: 191      Jun 03, 2019

Views: 206      Jun 02, 2019

Views: 158      Jun 01, 2019

Views: 189      May 29, 2019

Views: 184      May 29, 2019

Views: 179      May 29, 2019

Views: 179      May 29, 2019

Views: 194      May 29, 2019

Views: 163      May 28, 2019