fíla kQâ,aia


Sep 15, 2016    Views: 2921

fíla kQâ,aia

wjYH o%jH -

;ïnd .;a yd,amsá kQâ,aia - 400 g

fmdähg lmd neo.;a l=l=¿ uia - 100 g

ySkshg lmd.;a lerÜ - 50 g

¨kq fld< - 50 g

ySkshg lmd.;a ¨kq - 50 g

lmd.;a wuqñßia lr,a - 4 - 5

mdka l=vq f;a ye¢ - 2 - 3

.id.;a ì;a;r - 3

.d .;a Öia ^f.a%álr .;a& - 50 g

moug ÆKq" .ïñßia

idokafk fufyuhs-

;ïnd .;a kQâ,aiaj,g ÆKq" .ïñßia oud fyd¢ka l,jï lr.kak'

miqj thg ì;a;r iy wksl=;a ishÆu o%jH oud l,jï lr iqÿiq ;eáhlg oud thg Wäka Öia oud fíla lr.kak'

Image

Views: 41      Feb 20, 2020

Views: 126      Jan 05, 2020

Views: 134      Jan 05, 2020

Views: 121      Jan 05, 2020

Views: 119      Jan 05, 2020

Views: 144      Dec 30, 2019

Views: 98      Dec 30, 2019

Views: 76      Dec 30, 2019

Views: 136      Dec 17, 2019

Views: 120      Dec 17, 2019

Views: 118      Dec 17, 2019

Views: 117      Dec 17, 2019

Views: 106      Dec 17, 2019

Views: 198      Nov 27, 2019

Views: 203      Nov 27, 2019

Views: 267      Oct 22, 2019

Views: 272      Oct 14, 2019

Views: 237      Oct 14, 2019

Views: 259      Oct 02, 2019

Views: 280      Oct 02, 2019

Views: 326      Sep 23, 2019

Views: 257      Sep 23, 2019

Views: 282      Sep 23, 2019

Views: 285      Sep 19, 2019

Views: 264      Sep 19, 2019

Views: 314      Sep 04, 2019

Views: 293      Sep 04, 2019

Views: 343      Aug 05, 2019

Views: 391      Jul 23, 2019

Views: 423      Jul 15, 2019

Views: 397      Jul 15, 2019

Views: 412      Jul 13, 2019

Views: 631      Jul 08, 2019

Views: 414      Jul 08, 2019

Views: 447      Jul 04, 2019

Views: 455      Jun 28, 2019

Views: 408      Jun 28, 2019

Views: 408      Jun 28, 2019

Views: 416      Jun 28, 2019

Views: 418      Jun 28, 2019