iaúia ‍frda,a


Jun 25, 2016    Views: 2848

iaúia ‍frda,a

f.orlg tk wuq;a;l=g ix.%y lrkak fndfyda .DyKsfhda .kafka ìialÜ' ta;a álla jeo.;a flfkla wdfjd;a ke;akï <`.u {d;sfhla wdfjd;a flala lE,a,la §u;a lrkjd' Tkak wo wms Tng iaúia frda,a tlla fndfydu myiqfjka yod.kakd wkaou lsh,d fokak iQodkï'

fï foaj,a wjYHhhs
iSks 75g
mdkamsá 75g
iafg%dafnß cEï fnda;,a 1$2
ì;a;r 3

yokak f,aish

ì;a;r iqÿ iy ly u| fjk fjku .kak' m<uqj iqÿ uo fyd¢ka îÜ lr .kak' fuu iqÿuo ñY%Khg iSks iy ly uo ál ál tl;= lr fyd¢ka îÜ lr .kak' oeka iqÿiq flala ;eáhl hgg f;,a lvodis oud thg Wäka ñY%Kh oud fi,aishia wxYl 180 WIaK;ajfha úkdä 10 - 12 fíla lr .kak'

fíla jQ miq t<shg f.k ksjqKq miq f;,a lvodis .,jd ‍fyd¢ka ñY% lr .;a cEï .d wkdf.k ;=kS lr.kak' bkamiq kej;;a frda,a lr f;,a lvodishlska T;d YS;lrKfha úkdä 30la muK ;nd lEug .kak'

Image

Views: 23      Oct 14, 2019

Views: 16      Oct 14, 2019

Views: 42      Oct 02, 2019

Views: 50      Oct 02, 2019

Views: 64      Sep 23, 2019

Views: 59      Sep 23, 2019

Views: 56      Sep 23, 2019

Views: 63      Sep 19, 2019

Views: 57      Sep 19, 2019

Views: 95      Sep 04, 2019

Views: 121      Aug 05, 2019

Views: 180      Jul 23, 2019

Views: 197      Jul 15, 2019

Views: 181      Jul 15, 2019

Views: 201      Jul 13, 2019

Views: 328      Jul 08, 2019

Views: 189      Jul 08, 2019

Views: 224      Jul 04, 2019

Views: 230      Jun 28, 2019

Views: 193      Jun 28, 2019

Views: 198      Jun 28, 2019

Views: 201      Jun 28, 2019

Views: 198      Jun 28, 2019

Views: 188      Jun 24, 2019

Views: 188      Jun 24, 2019

Views: 170      Jun 19, 2019

Views: 192      Jun 19, 2019

Views: 177      Jun 19, 2019

Views: 167      Jun 19, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 195      Jun 03, 2019

Views: 198      Jun 03, 2019

Views: 216      Jun 02, 2019

Views: 166      Jun 01, 2019

Views: 200      May 29, 2019

Views: 195      May 29, 2019

Views: 186      May 29, 2019

Views: 187      May 29, 2019

Views: 203      May 29, 2019

Views: 175      May 28, 2019