iaúia ‍frda,a


Jun 25, 2016    Views: 3119

iaúia ‍frda,a

f.orlg tk wuq;a;l=g ix.%y lrkak fndfyda .DyKsfhda .kafka ìialÜ' ta;a álla jeo.;a flfkla wdfjd;a ke;akï <`.u {d;sfhla wdfjd;a flala lE,a,la §u;a lrkjd' Tkak wo wms Tng iaúia frda,a tlla fndfydu myiqfjka yod.kakd wkaou lsh,d fokak iQodkï'

fï foaj,a wjYHhhs
iSks 75g
mdkamsá 75g
iafg%dafnß cEï fnda;,a 1$2
ì;a;r 3

yokak f,aish

ì;a;r iqÿ iy ly u| fjk fjku .kak' m<uqj iqÿ uo fyd¢ka îÜ lr .kak' fuu iqÿuo ñY%Khg iSks iy ly uo ál ál tl;= lr fyd¢ka îÜ lr .kak' oeka iqÿiq flala ;eáhl hgg f;,a lvodis oud thg Wäka ñY%Kh oud fi,aishia wxYl 180 WIaK;ajfha úkdä 10 - 12 fíla lr .kak'

fíla jQ miq t<shg f.k ksjqKq miq f;,a lvodis .,jd ‍fyd¢ka ñY% lr .;a cEï .d wkdf.k ;=kS lr.kak' bkamiq kej;;a frda,a lr f;,a lvodishlska T;d YS;lrKfha úkdä 30la muK ;nd lEug .kak'

Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3126      Apr 20, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3129      Mar 15, 2020

Views: 3127      Mar 04, 2020

Views: 3132      Feb 20, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3129      Jan 05, 2020

Views: 3132      Jan 05, 2020

Views: 3128      Jan 05, 2020

Views: 3128      Dec 30, 2019

Views: 3133      Dec 30, 2019

Views: 3129      Dec 30, 2019

Views: 3132      Dec 17, 2019

Views: 3130      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3132      Dec 17, 2019

Views: 3129      Dec 17, 2019

Views: 3139      Nov 27, 2019

Views: 3134      Nov 27, 2019

Views: 3128      Oct 22, 2019

Views: 3132      Oct 14, 2019

Views: 3131      Oct 14, 2019

Views: 3132      Oct 02, 2019

Views: 3130      Oct 02, 2019

Views: 3132      Sep 23, 2019

Views: 3128      Sep 23, 2019

Views: 3135      Sep 23, 2019

Views: 3130      Sep 19, 2019

Views: 3133      Sep 19, 2019

Views: 3130      Sep 04, 2019

Views: 3134      Sep 04, 2019

Views: 3133      Aug 05, 2019

Views: 3132      Aug 05, 2019

Views: 3134      Jul 23, 2019

Views: 3130      Jul 15, 2019

Views: 3132      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 13, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019