ifï /,s - ,m le<e,a fldfyka .shdo kE


Jun 26, 2015    Views: 2872

ifï /,s - ,m le<e,a fldfyka .shdo kE

rEm,djKH lghq;=j,§ fhdod .efkk WmlrK fndfyduhs' fuu WmlrK ksishdldrfhka Ndú; lrk wdldrh fukau tu WmlrKh fhdod .efkkafka l=uk i;aldr i|yd o hkak .ek Tn ;=< oekqj;a njla ;sìh hq;=hs'tu oekqj;a nj iuÛ fuu WmlrK Èkd .kak;a Tng wjia:dj Wodlr § ;sfnkjd' fujr Tng y÷kajd fokafka ifï ,m le<e,a /,s bj;alr iu meyem;a lsÍug fhdod .efkk WmlrKhla jk w,ag%d fidksla ;%S bkajka WmlrKhhs' n,kak fuh Ndú; lrk wdldrh'

- m<uqfjkau we,a Èfhka uqyqK msßiqÿ lrkak'

- w,ag%dfidksla fc,a uqyqfKa" lïuq,a" fomi" k<," kslg" f., fmfofia wdf,am lrkak'

- ks,a j¾Kh we;s n,anh l%shdlr uidÊ

lrkak' ^ñks;a;= 20 la muK&

- bkamiq fld< mdg n,anh l%shdlr tf,iu ñks;a;= úiaila muK uidÊ lrkak'

- wjidkfha r;= n,anh l%shd lrjd ;ejre fc,a iug fyd¢ka Wrd.kakd ;=re iïndykh lrkak'

- f*aIa iSrï tl we`.s,s ;=vq u.ska fyd¢ka iug wdf,am lrkak' fuu wjia:d lSmfha§u ifï reêr ixirKh fyd¢ka isÿù iu fyd¢ka meyem;a ùu;a ,m le<e,a yd úiîc bj;a fõ' jhia.; ùug n,mdk/äl,a bj;aùu ksid ;reK fmkqu ,ndfok wÆ;a iෛ, ks¾udKh fõ' m%;sldr wjidkfha§ ´è¾‍K f-Iamela tl uqyqKg oud ñks;a;= úiaila ;nd bj;alr fmdaIKh ,ndÈh hq;=hs' ^.¾NKS ld,fha§ fuh Ndú; lsÍu iqÿiq ke;'

Wmfoia - m%ùK rEm,djKH Ys,amskS -iqis,d r;akdhl

f*aka ìhqá - ief,daka iqiS - 0714224509


Image

Views: 75      Oct 22, 2019

Views: 95      Oct 14, 2019

Views: 78      Oct 14, 2019

Views: 88      Oct 02, 2019

Views: 101      Oct 02, 2019

Views: 133      Sep 23, 2019

Views: 96      Sep 23, 2019

Views: 101      Sep 23, 2019

Views: 108      Sep 19, 2019

Views: 98      Sep 19, 2019

Views: 144      Sep 04, 2019

Views: 123      Sep 04, 2019

Views: 163      Aug 05, 2019

Views: 224      Jul 23, 2019

Views: 244      Jul 15, 2019

Views: 223      Jul 15, 2019

Views: 242      Jul 13, 2019

Views: 433      Jul 08, 2019

Views: 231      Jul 08, 2019

Views: 270      Jul 04, 2019

Views: 278      Jun 28, 2019

Views: 230      Jun 28, 2019

Views: 240      Jun 28, 2019

Views: 248      Jun 28, 2019

Views: 244      Jun 28, 2019

Views: 227      Jun 24, 2019

Views: 226      Jun 24, 2019

Views: 205      Jun 19, 2019

Views: 233      Jun 19, 2019

Views: 203      Jun 19, 2019

Views: 200      Jun 19, 2019

Views: 220      Jun 03, 2019

Views: 225      Jun 03, 2019

Views: 232      Jun 03, 2019

Views: 237      Jun 03, 2019

Views: 255      Jun 02, 2019

Views: 199      Jun 01, 2019

Views: 240      May 29, 2019

Views: 230      May 29, 2019

Views: 223      May 29, 2019

Views: 227      May 29, 2019

Views: 503      May 29, 2019

Views: 210      May 28, 2019