01-06-2023

01-06-2023

01-06-2023

01-06-2023

01-06-2023

01-06-2023

01-06-2023

01-06-2023

01-06-2023

01-06-2023

01-06-2023

01-06-2023

01-06-2023

01-06-2023

01-06-2023

01-06-2023

31-05-2023

31-05-2023

31-05-2023

31-05-2023

31-05-2023

31-05-2023

31-05-2023

31-05-2023

uu ;du isx.,a''''ta;a uf.a PdhdrEm olsk wh ys;kafka uu yß fi,a,laldr pß;hla lsh,d

we;a;gu weh fldÉpr ,iaik jqK;a f.dvla wh kï ys;kafka weh f.dvla umqre pß;hla lsh,d''

Views: 48  May 25, 2023    Read More...

l,djg orefjla fokak lsh,d uf.a uq;a;d wïudf.ka b,aÆjd

uydpd¾h iqks,a wdßhr;akhkaf.a kj;u iskudmgh ‘laISr id.rh le,ôK’ miq.shod ;sr.; ùu wdrïN jqKd' Tyqf.a

Views: 41  May 25, 2023    Read More...

2023 cQks ui 01 jk n%yiam;skaod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wo ojfia Tng

Views: 222  Jun 01, 2023    Read More...

weekly horoscope

weekly horoscope, sathiye lagna palapala

i;sfha l,oji

Views: 646  May 28, 2023    Read More...

y;r flakaof¾ md¿ jqK;a nhfjkak tmd

f,da m%lg m%isoaO od¾Ykslhl= jQ n¾kdâ fIdaf.a y;r flakaofr;a md¿hs

Views: 78  May 28, 2023    Read More...

újdyh ld iuÛ oehs lshk flakaof¾ 7 jekak

fndfyda lghq;=j,§ wmg yjq,alrejka tla fj;s' újdyfha§o tfiauh' újdyh i|yd .e<fmk yjq,alrejd .ek oek.

Views: 146  May 28, 2023    Read More...

id fm< úNd.hg ksjiska msg;a fjkak b;du iqn kele;a

fujr w' fmd' i idudkH fm< úNd.h 2023 uehs ui 29 jk i÷od Èk wdrïN ù cqks ui 08 jk .=re Èk wjika fõ'

Views: 57  May 27, 2023    Read More...

Tn Okjf;la lrk wkai;= Ok f¾Ldj

f,d;/hs Èkqïj,ska fldaá .Kka ,enqKq wh iy wkai;= Okhla ysñ jQ whf.a w,af,a fï f¾Ldj we;

Views: 158  May 27, 2023    Read More...

rú jDINhg  ,.ak lsysmhlg iqn m, rúf.ka we;sjk wm, ÿre lrkak mQcdjla

bl=;a wfma%,a 14 jeksod fïI rdYs .;jQ rú .%yhd mqrd udihlg miq jDIN rdYs.; ùu uehs 15 jeks

Views: 381  May 25, 2023    Read More...

Recent Model

Kasthuri Jayewardhana
Photo Shoot
Photo Shoot
Photo Shoot

Sinhala News

wkqrdOmqr fmdfidka jevigyfka m%;smdok .ek rcfhka m%ldYhla

wkqrdOmqr fmdfidka jevigyk i|yd  m%;smdok fjkalr  fkdue;s njg úúO md¾Yj lrk fpdaokd rch

Views: 4  May 31, 2023    Read More...

wo uOHu rd;%sfha isg bkaOk ñ, fjkia jk whqre

wo uOHu rd;%S 12'00 isg bkaOk ñ, ixfYdaOkh lr ;sfnkjd',xld fmg%,a 92 TlafÜka ,Sgrhla remsh,a

Views: 2  May 31, 2023    Read More...

Bollywood and Hollywood News

fk;a jiÛ l< fnd,sjqâ Wkaudo‍fhka ) r;= m,ig ;re t,shla'


ckm%sh fnd,sjqâ ;rejla jk wkqIald I¾ud fï Èkj, ish fm!oa.,sl Ôú;fha§ fukau jD;a;Sh Ôú;fha§;a

Views: 13  May 27, 2023    Read More...

Discovery and Ancient

fkdfïrE orefjl= f,iska urKh oel f,dalfha jhia.; ldka;dj f,iska jd¾;d ;nd weh kslau .shdh…

fkdfïrE orefjl= f,i fkdfïrE orefjl= f,i 1902 jif¾ foieïn¾ ui 26 jeks Èk cmdkfha lshqIq ¥mf;a “mðfrda ”

Views: 6627  May 08, 2022    Read More...

Sport News

IPL 2023 Yqrfhda fpkakdhs iqm¾ lsx.aia

bka§h m%sñh ,S.a l%slÜ ;r.dj,sfha wjika uyd ;r.fha§ .=crdÜ ghsgEkaia lvqÆ 05lska mrdo lr 2023 jir

Views: 7  May 30, 2023    Read More...

Cinema News

frdai mdg ySk ienE lr.;a isodÈfha iuk,sfhda

fï yeÛqïnr .S moh wefykafka fï Èkj, iaj¾KjdyskS kd<sldfõ rd;%S 9g úldYkh jk isodÈfha iuk,sfhda

Views: 11  May 23, 2023    Read More...

Views: 22  May 19, 2023    Read More...

Short Story

Views: 192  Jan 28, 2023    Read More...

Views: 218  Jan 25, 2023    Read More...

Views: 193  Jan 07, 2023    Read More...

Magazine Cover

udair
pujani
emasha
emasha
rukshanthi
sujani

Sinhala Films

Nommara.17 Sinhala Film

Nommara.17 Sinhala Film
May 26, 2023

Second Show Full Movie 2022

Second Show Full Movie 2022
May 03, 2023

Address Na Sinhala Full Movie

Address Na Sinhala Full Movie
May 02, 2023

Hithumathe Jiwithe Sinhala New Movie 2023

Hithumathe Jiwithe Sinhala New Movie 2023
Apr 29, 2023

Video Songs

Paya Paya

Paya Paya

Popiyanaa

Popiyanaa

Udit Narayan and Sanka Dineth

Udit Narayan and Sanka Dineth

Vesak Song

Vesak Song

Snehaye Nagarayai Official Cover

Snehaye Nagarayai Official Cover

Adhalaa Thurumpu

Adhalaa Thurumpu

Live Shows

Aura Lanka Music Festival 2023

Aura Lanka Music Festival 2023
May 26, 2023

Aura Lanka Music Festival 2023

Aura Lanka Music Festival 2023
May 26, 2023

Aura Lanka Music Festival 2023

Aura Lanka Music Festival 2023
May 26, 2023

SHAA FM SINDU KAMARE WITH STAGE ONE 2023

SHAA FM SINDU KAMARE WITH STAGE ONE 2023
May 26, 2023

Cartoons

Maamaa Robinson 21

Maamaa Robinson 21
May 27, 2023

Tashi Episode 10

Tashi Episode 10
May 27, 2023

Skylanders Academy  Episode  14

Skylanders Academy Episode 14
May 27, 2023

Tashi Episode 09

Tashi Episode 09
May 27, 2023

Ladies

Entertainment

ldka;s ug yuqjqfha ysrf.or§h fï ldka;sf.a l;djhs

“ug ÿfjla bkakjd' ta ÿjg oeka wjqreÿ myf<djla ú;r we;s'” “wehs tfyu lshkafka''' myf<djla ú;r

Views: 253  Nov 15, 2022    Read More...

jdÜgqfõ bkafk f,âvq mqÿu fjkakhs hkafk

fï ta úÈyg nqlsfhka yuqjqKq ;j;a tfldau tl w,s l;djla'

Views: 6646  Sep 11, 2022    Read More...

True Story

Sex study

Fenshui

Dreams

isysk m,dm,

wld,fha mjqf,a flkl= ñh hEu iy tu mqoa.,hd fjkqfjka mska fokak'

Views: 72  Apr 06, 2023    Read More...

isysk m,dm

.eyekq orejl= ms<sis| .ekSula" ux., Wf<,la" kj fmïj;=ka ùula

Views: 80  Mar 24, 2023    Read More...

Architecture

lmk <s| W;=rg fyda Bidkhg kï lsß W;=rkjd ksielhs

ñksidf.a muKla fkdj .iaje,aj,o meje;au i|yd c,h w;HjYH fõ' ñksidf.a meje;au r|d mj;skafka c,h u; ùu

Views: 24  Apr 29, 2023    Read More...

Tfí ksfji;a jdia;= kd. ‍fodaIhg yiqfj,d o@

jdia;= úoHdfõ§ kj ksfjila bÈlsÍfï§ fyda ksjdi wdY%s; lghq;=j,§ fukau <sx lemSu fmdf<dfjka jia;=

Views: 50  Mar 31, 2023    Read More...

yok f.a fmdâv jdia;=j wkqju yokak

f–‍hd;sI weiska  n,d  jdia;=  úoHdkql+,j ,iaik ksfjila Tng;a Wreuo hkak úuid nef,k ld,Sk ,smshls

Views: 52  Mar 24, 2023    Read More...