Ladies Article
Dec 26, 2012  Views 2859
rej /l fok iDIs kdä T!IO
Aug 27, 2018  Views 2855
jerÈ úÈyg .%Ska à mdúÉÑ lf,d;a flÜgq fjkjd fndre' fukak fï lreKq 9 oekf.ku fndkak
Aug 10, 2016  Views 2831
orejl= .ek ys;k Tng fm%dfciagfrdaka fyda¾fudakh ke;sju neye
Feb 28, 2018  Views 2831
nfâ f;,a ;ekam;a fj,d jdf; msß,d wvq lr.kafka fldfyduo@
Sep 12, 2015  Views 2834
Dec 20, 2012  Views 2882
ksfjfia wx. osYd.; lsrSj iy ksrs; oSYdfõ n,h
Apr 28, 2014  Views 2881
Feb 18, 2013  Views 2853
  Models mirror
Umayangana Wickramasinghe
images (0)
Chathurika With Gayan
images (0)
Hiruni Bandara new
images (39)
pushpika-sandamali
images (7)
  Song of the Day - Lyrics
Nihanda Gamane (Bamb
Daiwaye saradamin we
Sanasum Susuman Pawi
Landune
Oba Nathuwa Innna Ba
rahase handana apa h
  Films
kiwwada nahi nokiwwa
CHITHIRAI THINGAL
Chinna Mapplai
Leader Sinhala Movie
Demodara Palama sinh
71 Into the Fire
  Cartoons
MAD 2014-07-10
ELECTRO BOY 11-20
KATHAREY KUMARA -37
SUTINMAATIN (165) 20
Pink Sinhala Cartoon
RIDI HIRU 12-23
<
whs;Ska b,a,d ldka;djka yd msßñka ish .Kkla f,a ú,la ueo ksrej;a fjhs
Dec 17, 2018 01:48 pm
view 4446 times
0 Comments

whs;Ska b,a,d ldka;djka yd msßñka ish .Kkla f,a ú,la ueo ksrej;a fjhs

Barcelona ys wmqrE Woaf>daIKhla ms,snoj jd¾;d fjkjd' ta ksrej;a fjñka YÍrfha reêrh fmrdf.k trg we;s l=¿Kla hg ñh .shd fia je;sr ksyvj Woaf>daIKh lsÍu' w;sYhska ck;dj .ejfik fmfoil tf,i je;sr isá ksid fndfyda msßia lïmkhg m;aj tu ia:dkhg /iaj ;sfnkjd' ldka;djka" msßñ mqoa.,hska 50la muK tu ia:dkfha ksrej;aj ìu je;sr ksyvj Woaf>daIKh lsÍug fya;=j i;aj whs;sjdislï fjkqfjka njhs ioyka fjkafka'


flfia kuq;a ck;dj tu ia:dkhg /ia lr .ekSfï wruqKska ksrej;a ù jHdc reêrh YÍrfha oudf.k ñh .shd fia ìu ksod isá nj;a mejfikjd'

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips