Ladies Article
Aug 28, 2012  Views 3355
Aug 05, 2019  Views 95
fl l,lska ish lsys,s iq lrjd .ekSug
Apr 02, 2015  Views 2892
Sep 02, 2012  Views 2995
Oct 24, 2013  Views 2942
iS;, ld,fha§ wd;rhsàia jeä wehs@
Jan 10, 2018  Views 2844
Jan 31, 2013  Views 2832
Feb 07, 2015  Views 2885
  Models mirror
Best Female Model
images (35)
Allegra
images (10)
Thushi Lakmali
images (25)
teena shanel read
images (8)
  Song of the Day - Lyrics
Thanikama huru denet
Pawanata Salena Domb
Iwru Thala Ganga Bas
wehi bindu sema sale
Oya Ru Soba
adara sihineka ma pa
  Films
Aksharaya 21+ Sinhal
Hot Tamil Movie Full
Gouravam 2013
Tamil Full Movie 201
Chingu Friend
Ara Soysa
  Cartoons
Mini Toon Sinhala Ca
KIRISHNA KUMARUGE KA
ALI MALLI MAMAI 129
ALI MALLI MAMAI 115
SURAWEERA BATTA 01-0
CHUTTAI CHUTTI SE3-3
<
leurdj bÈßfha ksrej;a fjkak fomdrla ys;kafka ke;s iqmsß .dhsldjg msßila bÈßfha isÿjQ wlr;eính
Nov 30, 2018 02:35 pm
view 4355 times
0 Comments

leurdj bÈßfha ksrej;a fjkak fomdrla ys;kafka ke;s iqmsß .dhsldjg msßila bÈßfha isÿjQ wlr;eính


Rita Ora lshkafka f,dalhu okak ckm%sh .dhsldjla' ta jf.au mo rÑldjla' ;ju;a 26 úfhys miqjk n%s;dkH .dhsldjla jk Rita leurdj bÈßfha ksrej;a fjkak fomdrla ys;kafka ke;s .dhsldjla' ta ksidu wdkafoda,kd;aul mqj;a ujkak;a wehg yelshdj ,eî ;sfnkjd' weh ´iag%ේ,shdfõ ixpdrhlg Bfha iyNd.S ù ;sfnkjd' ta Sydney k.rfha mej;s Precious Cargo W;aijhlg' tu W;aijhg r;= m,i u;ska .sh Rita wlr;eínhlg uqyqK fokjd'


ta weh yeof.k isá ÿyq,a .jqu iq<.g biais wehf.a msgqmi ksrdjrKh ùu' kuq;a weh th .Kklg fkdf.k tf,iskau r;= m,i u;ska f.dia ;sfnkjd' .dhk f,dalfha§ tjeks isÿùï wehg wreuhla fkdjk kuq;a th mqj;a ujkak ;rï iu;a isÿùula ù ;sfnk nj úfoia udOH ioyka lr ;sfnkjd'
 

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *