Ladies Article
Mar 13, 2013  Views 2775
ojia 21 lska nr wvq lr.kak myiq u.
Feb 13, 2014  Views 2823
Tn Tf f.j;a; ykd.;a;do@
Jul 31, 2012  Views 2788
Apr 30, 2013  Views 2781
Dec 26, 2012  Views 2847
ieñhdg mKfia ie,l=j;a Tyqf.a ySkudkh ksid mSvd ú¢ .eyekshla
Jun 25, 2014  Views 2790
Tfí ksjfi;a fmd,a f.äh ì|,d fmd,a j;=r ál úislrkjo''@ - fï l;dj lsfhõfjd;a Tn ljodj;a ta foa lrk tlla keye
Jan 07, 2018  Views 2773
fõokd kdYlj,g weíneys jqfKd;a nrm;< ldhsl frda. we;súh yelshs
Dec 31, 2017  Views 2784
  Models mirror
Kavisha Kavindi new
images (13)
Shanu Niroshi
images (10)
Chandi Perera xmass
images (12)
Ishara blue
images (10)
  Song of the Day - Lyrics
Kalpa Kalayak Pura S
Sudu Neluma
Miya Yai Do Manda
Rangahala
Amma Kenek
Kath Kawuruwath
  Films
Chooda Manikkaya
Kick
Nagaran sinhala film
Police Giri (2013)
Left Right Sir
Special 26 2013
  Cartoons
KUNGFU CHANDI (59) 2
Captain Biceps -24
Silvester and Tweety
AUSTIN and JUSTIN
SUTINMAATIN (196) 20
KUNG FU (48) 2014-12
<
mqoa.,hska ,laIhla tlal hyka.; fjkak mqoa.,hskag wdrdOkd l< hqj;sh
Nov 16, 2018 04:01 pm
view 3766 times
0 Comments

mqoa.,hska ,laIhla tlal hyka.; fjkak mqoa.,hskag wdrdOkd l< hqj;sh

Ania Lisewska lshkafka fmda,ka; cd;sl hqj;shla' weh 2013 j¾Ifha§ wmqrE jd¾;djla ;eîug iqodkï jqKd' ta ;uhs wka;¾cd,h Tiafia mqreIhskag ;uka tlal ,sx.slj yeisÍug wdrdOkd lsÍu' wehg wjYH jqfKa mqoa.,hska ,laIhla iu. j¾I 10la ;=, hyka.; ùuhs'


ta ioyd 2013 j¾Ifha uehs ui 20 jeksod isg f*ianqla gqõg¾ we;=¿ iudc cd, Tiafia ;uka iu. hyk .; ùug leu;s mqoa.,hskag wdrdOkd l<d' fuu jd¾;dj ;eîug mgka f.k oeka j¾I 5la .; jqkd' kuq;a weh jd¾;dj ì§ug ;ju;a iqodkï keye' flfia fyda jd¾;dj ;nkakhs weh iqodkï fjkafka'

flfia fj;;a fï l%shdj ms<sn|j fndfyda fokd tod oeä úfrdaOhla iy wm%idoh m< l<d' kuq;a fmda,ka; ck;djg;a wo fjkfldg wehf.a jd¾;dj .ek mqj; wu;l fj,d lsh,hs jd¾;d fjkafka'

weh ;ju;a wef.a W;aidyh w;yer ke;s ksid fï i|yd weh ;ukaf.a kñka fjí wvúhlao wdrïN lr ;sfnkjd'

wehf.a PdhdrEm lsysmhla my;ska'

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips