Ladies Article
rg bÈ pÜks
Dec 06, 2016  Views 2833
<orejkag leia‌ig ó meKs iy f,uka fokak
Dec 12, 2017  Views 2802
Mar 28, 2013  Views 2809
l<, m%odkh u.ska ujq moúh ,nd.ekSu
Feb 06, 2016  Views 2796
ly f,a ms<sldjla‌ iqjlrhs
Jan 08, 2018  Views 2797
Oct 14, 2013  Views 2814
fus foaj,a YS;lrKfha ;nkakMmd
Aug 18, 2016  Views 2801
Aug 11, 2012  Views 2831
  Models mirror
shanika-jons
images (10)
Hiruni Bandara bridal
images (9)
Nadee blue
images (7)
Teenas Brida ldressing
images (21)
  Song of the Day - Lyrics
Denuwan yauna
Kanda Suriduni Obe O
Asa Randunu Randunu
Oba Inne Koheda Kiya
Ase Mathuwana
Thanikama huru denet
  Films
Meharbaan 2014
Anjalika
sanda yahanata
Thodisi Bewafai
Dorakada Marava
Thuppakki
  Cartoons
WALAS MULLA-s2 (163)
CHUTTE-14
PINK PANTHER 01-30
WALAS MULLA (27) 201
Sylvester Tweety 201
JUSTING & TESTING (0
<
mqoa.,hska ,laIhla tlal hyka.; fjkak mqoa.,hskag wdrdOkd l< hqj;sh
Nov 16, 2018 04:01 pm
view 4288 times
0 Comments

mqoa.,hska ,laIhla tlal hyka.; fjkak mqoa.,hskag wdrdOkd l< hqj;sh

Ania Lisewska lshkafka fmda,ka; cd;sl hqj;shla' weh 2013 j¾Ifha§ wmqrE jd¾;djla ;eîug iqodkï jqKd' ta ;uhs wka;¾cd,h Tiafia mqreIhskag ;uka tlal ,sx.slj yeisÍug wdrdOkd lsÍu' wehg wjYH jqfKa mqoa.,hska ,laIhla iu. j¾I 10la ;=, hyka.; ùuhs'


ta ioyd 2013 j¾Ifha uehs ui 20 jeksod isg f*ianqla gqõg¾ we;=¿ iudc cd, Tiafia ;uka iu. hyk .; ùug leu;s mqoa.,hskag wdrdOkd l<d' fuu jd¾;dj ;eîug mgka f.k oeka j¾I 5la .; jqkd' kuq;a weh jd¾;dj ì§ug ;ju;a iqodkï keye' flfia fyda jd¾;dj ;nkakhs weh iqodkï fjkafka'

flfia fj;;a fï l%shdj ms<sn|j fndfyda fokd tod oeä úfrdaOhla iy wm%idoh m< l<d' kuq;a fmda,ka; ck;djg;a wo fjkfldg wehf.a jd¾;dj .ek mqj; wu;l fj,d lsh,hs jd¾;d fjkafka'

weh ;ju;a wef.a W;aidyh w;yer ke;s ksid fï i|yd weh ;ukaf.a kñka fjí wvúhlao wdrïN lr ;sfnkjd'

wehf.a PdhdrEm lsysmhla my;ska'

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips