Ladies Article
Aug 16, 2012  Views 2928
uy;a;hd fjkia jqfKa wehs lsh,d ysf;k fldg Ôúf;a ke;s lr.kak ysf;kjd
Jul 24, 2014  Views 2869
Jan 29, 2015  Views 2835
Jan 27, 2014  Views 2838
wdorh wUQie in|;djlg tlsfkldf.
Jul 31, 2012  Views 2835
ish Èú kid .kak ysf;kjd kï Bg fmr ta .ek wka whg mjikak
Sep 19, 2015  Views 2839
Jun 16, 2013  Views 2879
Feb 14, 2013  Views 2864
  Models mirror
Dulani Anurada
images (13)
miss sri lanka 2013
images (10)
Sewwandi Gunasingha
images (23)
Udari Warnakulasooriya - Magazine
images (11)
  Song of the Day - Lyrics
amathaka wela mathak
Pata Pata Mal
asenne kawadada mage
Mage Jeewithe
wen vee den yanna it
Sanda Ma Ha Sinasuna
  Films
The Scandal
Divi Thibena Thuraa
Awaragira
Anda Manda 2
Humko Deewana Kar Ga
Before I Self Destru
  Cartoons
Singithige Katha Sin
Sepa Duka Harana Mee
Fantastic Four 22
BEN10 - (14) 2015-04
Silvester and Tweety
NO KATHA MORE HINA (
<
fidndoyu fjkqfjka lemù .,a .efyk iS;f,a ksrej;a jQ isiqúhla l< foa
Jan 02, 2018 03:35 pm
view 4136 times
0 Comments

fidndoyu fjkqfjka lemù .,a .efyk iS;f,a ksrej;a jQ isiqúhla l< foa

k;a;,a ieris,s i|yd jkdka;rj,ska .ia lemSug úfrdaOh mdñka ;reKshla ksrej;ska úfrdaO;djla oelajQ mqj;la úfoia udOH jd¾;d lr ;snqKd'

fufia úfrdaO;djfha ksr; ù we;af;a reishdfõ b¾l=Üiala k.rfha úYaj úoHd, isiqúhl jk Liana Klevtsova keue;s ;reKshla'

oeä YS;, mjd fkd;lñka weh m%Odk jYfhka fuu úfrdaO;djh oelajQfha k;a;,a .ia fjkqfjka *¾ j¾.fha .ia lemSug tfrysjhs'


k;a;,a ieris,s lsÍug wjYH kï th iajdNdúlj mj;sk .ila fhdodf.k lrk f,i weh lshd isáfha úÿ,s nqnqÆj,ska ieriQ *¾ .ila wi< isgf.khs'

ksfji ieriSug wjYH kï we;s ;rï lD;%su .ia ñ,g .; yels njo weh mjid ;snqKd'

Liana ish ñ;=rka lsysm fofkl= iu.Û ksrej;a i;Hh kï tluq;=jla msysgqjdf.k we;s w;r by< hk f;,a ñ," i;a;aj ysxikh jeks lreKqj,g tfrysj o úfrdaO;dj, ksr; ù ;sfnkjd' 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *