English News

Australian High Commissioner calls on Raghavan

Their discussion mainly focused on the current status of Northern Province and the development projects being carried out by the

Views: 0    Jul 17, 2019      Read More...

Easter attacks are linked to drug trafficking - President

President Maithripala Sirisena states that the majority of the income from drug trafficking goes to nurturing international terrorism.

Views: 4124    Jul 01, 2019      Read More...

Death penalty imposed on two murder convicts

Charges were filed against the two convicts for a murder by assault using sharp weapons at Akmeemana, on November 04th, 2006.

Views: 4131    Jul 10, 2018      Read More...

President and Finance Minister to discuss on fuel price formla

President Maithripala Sirisena and Minister of Finance Mangala Samaraweera will meet at the Presidential Secretariat to finalize fuel prices.

Views: 4130    Jul 10, 2018      Read More...

Gossips

Fmr Miss World promotes tourism in Sri Lanka after terror attack

Former Miss World Manushi Chhillar has been posting about her Sri Lankan trip and highlighting the country’s natural beauty for about a week.

Views: 3    Jul 17, 2019      Read More...

Stranger Things 3 breaks Netflix streaming record

When They See Us, Ava DuVernay’s drama series about the wrongfully-convicted Central Park Five, was announced

Views: 4168    Jul 10, 2019      Read More...

Bolywod News

Katrina Kaif gives a million dollar advice to sister Isabelle ahead of her acting debut

A few months ago at an event, Isabelle Kaif had revealed how it was to be in the protective shelter of Katrina saying, "It is always great

Views: 4157    Jul 10, 2019      Read More...

BL Predicts: Hrithik Roshans Super 30 to open with double-digit numbers on its first day at the box office

June has turned out to be a phenomenal month for Bollywood at the box office as films like Kabir Singh, Article 15, Bharat emerged as blockbusters.

Views: 4139    Jul 10, 2019      Read More...

Sinhala News

isxyrdcfha wlalr 08la lmd c, fnda;,a ld¾udka;Yd,djla

yomdkawe,a," isxyrdc w,s ixC%uK NQñfha fndaáh;ekak m‍%foaYfha wlalr 8 l muK NQñ m‍%udKhla wkjirfhka lmd

Views: 6    Jul 17, 2019      Read More...

fmd,sisj, ÿjk jdyk .ek ohdisßf.ka wkdjrKhla

Èjhsfka ishÆ fmd,sia ia:dkj, r:jdyk iïnkaOfhka .egÆjla mj;sk nj md¾,sfïka;= uka;%s ohdisß chfialr fmkajd fokjd'

Views: 9    Jul 17, 2019      Read More...

uu wevqjd" ug l=Kqyrfmka nekakd'' - ;j;a uqia,sï ldka;djlf.ka ldÈ wêlrKhg fpdaokd

uqia,sï újdy kS;sh l%shd;aul lrk ldÈ wêlrK u.ska uqia,sï ldka;djkag nrm;< widOdrKhla isÿjk nj uqia,sï ldka;djla

Views: 7    Jul 17, 2019      Read More...

f., je,,df.k ñh.sh YsIHhdj ¥IKhg ,lafj,d∙ w;awvx.=jg.;

 f., je,,d .ekSfuka 2019 - 05 - 26 fjks Èk fudkrd., Èia;‍%sla uy frdayf,a§ ñh.sh wjqreÿ myf<djhs

Views: 19    Jul 17, 2019      Read More...

.ïfmd< iqrx. È,aydka

;‍%sfrdao r:hl je§ ksjfia isá iqkLhl= ^ñ, wêl iqkLhl= fkdfõ& w,dNh f,i remsh,a 52400 la meyer .;a;ehs

Views: 17    Jul 17, 2019      Read More...

iskS.u yd wl=r, uqyqo f.dv .,hs.,a" je,s yd .ia mdf¾

fï Èkj, ol=Kq uqyqÿ ;Srfha mj;sk oeä iq<x ;;a;ajh fya;=fjka yslalvqj iSks.u isg wl=r, olajd fjr< ;Srfha ia:dk

Views: 13    Jul 17, 2019      Read More...

Sport News

wjika mkaÿjdrfha§ úksiqrejkaf.a jrÈka tx.,ka;hg jeäfhka ,l=Kla ,eî

f,dal l=i,dk tlaÈk l%slÜ ;r.dj,sfha wjika uyd ;r.fha ch.%yKh tx.,ka;hg ,enqKq wdldrh .ek fï jkúg uq¿

Views: 15    Jul 15, 2019      Read More...

uf.a Ôú; ld,h mqrdu flkaf.ka uu iudj b,a,kjd

l%slÜ Wmka foaYhg tlaÈk f,dal l=i,dkhl m<uq ñysr ú|.ekSug Bfha yelsjqfKa kjiS,ka;fha Wmka fnka iafgdalaiaf.a

Views: 17    Jul 15, 2019      Read More...

ùid .egÆjla ksid Y%S ,xldjg fmdÿ rdcH uKav,Sh nr bis,Sfï ;r. wysñhs

YS‍% ,xld nr bi,Sfï lKavdhug iefudajdys meje;afjk fujr fmdÿ rdcH uKav,Sh nr bi,Sfï ;r.dj,shg tlaùfï wjia:dj wysñ ù ;sfnkjd' ta

Views: 4134    Jul 13, 2019      Read More...

Politics

weu;s ið;af.a ìß| c,ks fma%uodi lshQ wdkafoda,kd;aul l;djg y;r jfgkau ms<s;=re

wud;H ið;a fma%uodi uy;df.a ìß| Bfha mej;s ck yuqjl§ ;ukaj wd¾hdj f,i yÿkajd§u ms<sn|

Views: 43    Jul 15, 2019      Read More...

idudkH fm<" Wiia fm< iy;sl wrka uu tkak leu;shs t;=ud tlal újdohlg

;u wOHdmk iqÿiqlï iïnkaOfhka ysre à'ù' Tiafia újdohlg meñfKk f,i tlai;a ck;d ksoyia ikaOdk uyf,alï uyskao wurùr"

Views: 45    Jul 13, 2019      Read More...

f;aÍï ldrl iNdfõ m%YaK w.ue;sg l,skau ,eî we;s nj fmdfydÜgqj lshhs

mdial= m%ydrh ms<sn| idlaIs úuiSug fmr f;aÍï ldrl iNdj úiska w.%dud;Hjrhdg ish¿ m%Yak oekqï § we;s nj md¾,sfïka;=

Views: 32    Jul 13, 2019      Read More...

Gossips

Fmr Miss World promotes tourism in Sri Lanka after terror attack

Former Miss World Manushi Chhillar has been posting about her Sri Lankan trip and highlighting the country’s natural beauty for about a week.

Jul 17, 2019      Read More...

Stranger Things 3 breaks Netflix streaming record

When They See Us, Ava DuVernay’s drama series about the wrongfully-convicted Central Park Five, was announced

Jul 10, 2019      Read More...

Halle Bailey: Disney announces singer to play Little Mermaid

The film, which will start shooting in 2020, will feature new songs written by Hamilton creator Lin Manuel Miranda.

Jul 10, 2019      Read More...

Short story

wms ljodj;a wd‍fh fjka fjkafka kE

pïmd pÜfgdamdOHd‍f.a mqk¾Njh ms<sn|j jQ l;dj ;ju wjikaj ke;' weh mshd iu.Û ,xldjg wdfõ kS,l yuqùug muKla fkdfõ'

Views: 4128    Jun 24, 2019      Read More...

Thd ukd,shla fjkakhs hkafk

fï isÿj we;af;a lsis fia;a úYajdi l< fkdyels fohls' fn!oaOhka f,i mqk¾Njh ms<sn|j úYajdihla mj;S' fiiq wd.ïj, kej; bm§ula .ek idlÉPdjla jkafka ke;' yskaÿ Nla;slhl= jk

Views: 4133    Jun 16, 2019      Read More...

Recent Post