Song of the Day - Lyrics
Obe Sewana Mata Niwa
Selena Pinne
Diya Podak Wemin
Mathkada Handaawe
Seenu Hadin Lowa Pib
wassanayata
  Ladies Article
ldka;djka w;r nyq, há m;=‍f,a fõokdj
Oct 04, 2016  Views 3119
Aug 21, 2012  Views 3170
W;aij wjia:djlg ‘Special’ fyhd fiáx tlla
Sep 03, 2014  Views 3119
.¾NKS iufha Èhjeähdj ksid ixl+,;d /ila
Aug 23, 2012  Views 3119
Jul 24, 2013  Views 3158
Tfí ksjfi;a fmd,a f.äh ì|,d fmd,a j;=r ál úislrkjo''@ - fï l;dj lsfhõfjd;a Tn ljodj;a ta foa lrk tlla keye
Jan 07, 2018  Views 3119
Feb 13, 2013  Views 3165
Nov 07, 2012  Views 3163
remsh,a 150l blafidard me<hlska fooyl wdodhula
Mar 18, 2014  Views 3121
Aug 29, 2013  Views 3158
wjq,a jQ újdy Èúhlg f;jekafkl=f.a ueÈy;aùu fln`ÿo@
Feb 17, 2015  Views 3119
Mar 11, 2013  Views 3160
Ñlka ,sj¾ ´ï,Ü
Mar 13, 2017  Views 3119
Tima pl%h wl%uj;a úh yels fya;=
Jun 29, 2018  Views 3119
uq;%d iy ms;a;dY .,a iqjlrk wdhq¾fõo m%;sldr
Jan 12, 2018  Views 3119
Jun 29, 2013  Views 3120
Dec 30, 2019  Views 3156
wksjdhfhkau ?g .,jkak
Aug 28, 2012  Views 3119
lgg ryg lkak leu;s whg rg lcq ¿EKq neÿu yok yeá - ùäfhda
Feb 09, 2017  Views 3119
Dec 31, 2012  Views 3155
Jan 07, 2013  Views 3160
Nov 12, 2012  Views 3205
Jul 24, 2014  Views 3119
n isyska isrerla we;s ;rula Wia ldka;djla kï Wia
Apr 11, 2014  Views 3119
Feb 07, 2015  Views 3119
nv wvqlr f,v wvq lr.kak
Jan 27, 2014
view 3161 times
0 Comments
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *