Song of the Day - Lyrics
Siripuda Wasse Api T
Sihina Lowak Dutuwa
Duka Danne
Pathu Senehe Seya Ro
Kawadada Aye Enne Ha
Miya Yai Do Manda
  Ladies Article
wkjYH frdau bj;a lsrSug iqÿiqu l%uh
May 24, 2016  Views 2932
ú,dis;d
Sep 24, 2014  Views 2576
Jul 29, 2014  Views 2459
jam and chutney
Aug 13, 2016  Views 532
Jun 24, 2013  Views 3976
May 02, 2013  Views 2591
Jul 10, 2014  Views 2854
Nov 09, 2012  Views 2500
n;g wmQre rihla tla lrk msms[a[d lßh
Feb 08, 2018  Views 187
Jul 09, 2013  Views 2569
bf.kqug ÿ¾j, orejka
Dec 20, 2017  Views 169
Nov 26, 2014  Views 2614
wuq;a;kaf.a meñKSug úúO rig n;a youq
Aug 11, 2015  Views 2979
jeä wdodhula ,nd fok ´lsâ j¾.h
Feb 19, 2014  Views 2778
May 13, 2013  Views 3439
Nov 22, 2012  Views 4518
Nov 09, 2012  Views 2591
Aug 03, 2013  Views 3553
Dec 31, 2012  Views 2503
කහ කිරිල්ලිය සේ හැඩ වී මල් මංගල්‍යයටයි යන්නේ
Jul 15, 2014  Views 4234
ìõj;a fkdìõj;a je<fok isfrdaisia‌ - Y%S ,xldfõ ldka;djkaf.ka ishhg 30 lg;a isfrdaisia‌
Dec 20, 2017  Views 202
 ‘w¢kak È. .jqu w¢kak''’
Aug 15, 2012  Views 2633
Jul 31, 2012  Views 2623
Sep 09, 2012  Views 3151
neo.;a w, fnda, lrsh
May 24, 2016  Views 2647
rice make
Aug 11, 2013
view 2516 times
0 Comments
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *