Song of the Day - Lyrics
Sudu Neluma
Labendiye
Sihina Lowak Dutuwa
Awasana Mohotha Mage
Oya Ru Soba
Sudu Pata Gawme Adar
  Ladies Article
Nov 15, 2014  Views 3451
Mar 25, 2013  Views 2448
ñlaia fjðgn,a lßh
Dec 21, 2017  Views 127
Mar 06, 2013  Views 2440
Aug 06, 2012  Views 3969
úgñka ã j, wên, .=Kh
Sep 11, 2016  Views 839
Nov 11, 2013  Views 3659
Oct 09, 2012  Views 3426
Tnf.a orejd iEu úgu yඬkafka wehs'
Jan 18, 2018  Views 94
kdifhka reêrh msgùu Nhdkl frda.hlao@
Apr 29, 2015  Views 2455
Aug 08, 2012  Views 3250
Nov 26, 2014  Views 2455
Nov 22, 2012  Views 2509
,sx.dYs‍%; idhkhlska weiqKq i;H l;djla
Feb 23, 2018  Views 225
´kEu jhil isák orejkag ,sx.sl fi!LH .egÆ we;sfjkjd
Nov 02, 2012  Views 2599
Nov 12, 2014  Views 2569
Oct 22, 2014  Views 2458
Nov 04, 2014  Views 2523
fl l,lska ish lsys,s iq lrjd .ekSug
Apr 02, 2015  Views 4019
Oct 28, 2014  Views 2555
Aug 22, 2012  Views 3644
Jul 22, 2013  Views 2463
wïu,dghs ÿj,dghs ú;ruhs''
Jan 03, 2018  Views 119
yDo frda. wju lsrSug ì;a;r
Mar 01, 2016  Views 2558
May 23, 2013  Views 2444
chatni make
Jun 17, 2013
view 2512 times
0 Comments
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *