Song of the Day - Lyrics
Langa Inna Pathuwata
Ma Adariye Nuba Kawr
Pem Pata Wela
Sandapana Wage Dilen
Ma Hadawala
Denuwan Piya Kanduli
  Ladies Article
Apr 11, 2013  Views 2956
wêl f,i oyäh oeóu frda.hlao@
Jan 13, 2016  Views 2869
Oct 09, 2012  Views 2934
w.akHdYh yd l=vd nvje,a iïnkaO jk
Aug 30, 2012  Views 2872
Jul 22, 2014  Views 2911
Jun 03, 2019  Views 148
Apr 11, 2013  Views 2947
Dec 23, 2012  Views 2931
Nov 13, 2012  Views 2948
ore m%iq;sfhka miq Worh uy;a jqfKd;a we;súh yels frda.
Jan 24, 2018  Views 2844
újdyfha§ .e<msh hq;= wÆ;au fmdfrdkaou
Aug 12, 2012  Views 2843
May 28, 2019  Views 127
ux., idßhg wvq úhoula jákd fmkqula
Aug 15, 2012  Views 2848
ksjerÈj uõlsß fouq
Mar 01, 2017  Views 2860
ud`M mdka youq
Mar 01, 2017  Views 2824
Feb 14, 2015  Views 2873
Aug 05, 2019  Views 64
Dec 19, 2014  Views 2827
jD;a;sfhka by<g hkak l< hq;=u foaj,a 8la
Jun 01, 2015  Views 2856
Mar 03, 2013  Views 2941
Jan 08, 2013  Views 2921
Nov 13, 2012  Views 2979
May 17, 2013  Views 2923
Sep 07, 2014  Views 2841
Sep 07, 2013  Views 2814
dimba mochanaya, නිසියාකාරව ඩිම්බ මොචනය සිදු නොවන්නේ ඇයි?
Jun 02, 2013
view 4409 times
0 Comments
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *