Song of the Day - Lyrics
Ma Ithin Yanna Yanaw
Mihipita Agalak Himi
Alen Welaganna
Paaru Palamen
Oba Giyama Duka Mata
asenne kawadada mage
  Ladies Article
wÆ; Wmka orejd ,la l,hq;= mÍlaIK lsysmhla
Jan 15, 2018  Views 112
Jun 01, 2013  Views 2430
Tima oskh u;la lrjk iqúfYaIS wema tlla
Aug 26, 2015  Views 4910
fmd;m;ska muKla <ud uki ixj¾Okh fkdfõ
Jan 12, 2018  Views 109
reêr mÍlaIK iy uq;%d mÍlaIK u`.ska wid;añl;d y÷kd.; yelshs
Jul 06, 2016  Views 2637
f fl,a,j ke;slr.kak tmd ljodj;a
Aug 11, 2012  Views 2441
ore m%iq;sfhka miq Worh uy;a jqfKd;a we;súh yels frda.
Jan 24, 2018  Views 121
*DÜ flala
Jun 18, 2014  Views 2504
Mar 13, 2015  Views 2664
¾NkS fõokd wvq lr .ekSug l%u 7 la
Jan 12, 2018  Views 128
weia likafka mSkig o@
Aug 24, 2012  Views 2422
Aug 21, 2012  Views 3720
Dec 10, 2013  Views 3672
Aug 11, 2013  Views 2434
Dec 19, 2014  Views 2452
cdkj, úlD;s idok ms<sld ldrl
Dec 15, 2017  Views 132
Èhjeähdj iqj lrk wdhq¾fõo m%;sldr
Jan 05, 2018  Views 144
m%ij yd kdß .egÆ
Sep 06, 2012  Views 2469
May 19, 2015  Views 3589
yd,aueiaika ñY% ;síngq ue,aÆu
Feb 28, 2018  Views 129
kdifh;a .,a we;s fjkjdÆ
Jan 11, 2018  Views 136
Aug 28, 2014  Views 2455
Aug 09, 2014  Views 2421
Feb 18, 2013  Views 2411
Aug 05, 2014  Views 4229
coconut oil adn powder for your health
Apr 01, 2013
view 2453 times
0 Comments
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *