Song of the Day - Lyrics
Nan Suran Bathiyen P
Hitha Wawannema Na O
Diya Podak Wemin
Mathkada Handaawe
Nidukannae
Mage Jeewithe
  Ladies Article
ngysr fodrgqj wiqno hy`tj
May 22, 2014  Views 2425
mdka j,ska mSid yo, n,uqo@
Jan 08, 2018  Views 24
Dec 02, 2012  Views 2437
jHdhduhla‌ f,i weúÈk yeá
Feb 22, 2014  Views 2432
wÆ;a wjqreoaog iQodkï jk Tfí lEu fïfig<
Apr 08, 2014  Views 3624
Aug 20, 2014  Views 2343
idmamqfjka l%Sï wrka .d,d l=re,E fyd| lr.kak nE
Jan 06, 2013  Views 2420
j kegfjk i w`Mjd
Apr 09, 2015  Views 2628
Dec 03, 2012  Views 3166
ueosúfha ldka;djkagf.a uqyqK w`ÿre lrk ms.aukafÜIka
Feb 25, 2016  Views 2505
Nov 09, 2014  Views 2529
mDDÜ flndí
Sep 13, 2017  Views 151
Oct 14, 2013  Views 2849
Oct 07, 2014  Views 2468
Feb 08, 2013  Views 2386
Nov 18, 2013  Views 2521
Sep 13, 2014  Views 2459
.%SkamSia ñY% ;lald,s n;
Jun 04, 2016  Views 2681
Apr 01, 2013  Views 2380
Dec 20, 2012  Views 2358
Dec 10, 2013  Views 2316
Feb 28, 2014  Views 2481
;sia mfyka miafia .eí .ekSu iqÿiqo
Aug 24, 2016  Views 784
Feb 21, 2013  Views 2786
Mar 11, 2013  Views 2456
sinhala aurudu kema hadamu, kaum make
Apr 01, 2013
view 3256 times
0 Comments
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *