Song of the Day - Lyrics
Kanda Suriduni Obe O
ganga thawama galai
Mal Pipi Wasanthaye
Sanda Kumari Mage
Wasana Wewa Wasana W
Sihina Lowak Dutuwa
  Ladies Article
Jan 26, 2013  Views 2999
Jun 14, 2013  Views 2920
Sep 21, 2014  Views 2874
කහ කිරිල්ලිය සේ හැඩ වී මල් මංගල්‍යයටයි යන්නේ
Jul 15, 2014  Views 2929
WK fiï m%;sYHdj ch .kakg fï wydr j,g;a mq¿jka
Oct 18, 2014  Views 2830
l¿ .ïñßia‌ ;rndre nj wvq lr,hs
Jan 17, 2018  Views 2867
Aug 26, 2013  Views 2938
Dec 20, 2012  Views 2978
Dec 06, 2012  Views 2949
ngysr fodrgqj wiqno hy`tj
May 22, 2014  Views 2849
Feb 26, 2013  Views 2938
wÆ;a weyelska Ôúf;a olskak Tfí <ud úh u;la lr.kak
Aug 15, 2016  Views 2865
wjq,a jQ újdy Èúhlg f;jekafkl=f.a ueÈy;aùu fln`ÿo@<
Feb 17, 2015  Views 2856
Aug 03, 2013  Views 2854
isref¾ bkao%shhka .Kkdjlg neg fok ÿïjeáh
Dec 15, 2017  Views 2873
*DÜ wekaâ kÜ lma flala
Nov 25, 2016  Views 2848
May 12, 2014  Views 2916
,xldfõ oekg l¾KYxL noaO ie;alï 300la ksu lr wjika
Dec 16, 2015  Views 2880
ksis fmdaIKh ,ndf.k ksfrda.Sj ðj;a jkafka fldfyduo@
Mar 24, 2014  Views 2841
Apr 22, 2014  Views 2855
Dec 12, 2012  Views 2959
rEmfha ,ia‌ikg fomdj, ,ia‌ik n,mdkjd
Jul 31, 2012  Views 2893
Tn jhig jvd jhi mdgo@ fukak Tfn ;reK fmkqu /l.kak ksjfia§u l, yels i;aldr 9la
Nov 11, 2016  Views 2860
Apr 05, 2013  Views 2993
May 08, 2014  Views 2855
carrot vegetable make
Mar 20, 2013
view 2905 times
0 Comments
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *