Song of the Day - Lyrics
awado mangalle
Oba Giyama Duka Mata
Ma Dase Wedana Oba D
Seethala sulagak wen
Api Kawruda
rahase handana apa h
  Ladies Article
Nov 09, 2014  Views 2474
Jan 05, 2013  Views 2423
Sep 07, 2013  Views 2413
ish Èú kid .kak ysf;kjd kï Bg fmr ta .ek wka whg mjikak
Sep 19, 2015  Views 2426
iqÿÆka fïo oykh lsrSfï úfYaI yelshdj
Nov 04, 2015  Views 4217
Tn;a lkiai,af,ka o@
Apr 30, 2016  Views 2513
Jan 27, 2014  Views 2454
Sep 29, 2014  Views 2526
Aug 22, 2012  Views 2525
uf.a fmïj;d ug;a jvd uf.a fomdj,g wdofrhs
Mar 11, 2014  Views 2554
Oct 28, 2014  Views 5068
uia lk whf.a lg .|hs
Jan 27, 2014  Views 2545
w;a hg l¿ meye .ekaùg fyd|u m%;sldrhla
Jul 01, 2016  Views 2696
Jun 30, 2014  Views 2726
Dec 04, 2013  Views 3145
Feb 21, 2013  Views 2638
fï msßñ hq. Èúhg iqÿiqu keye
Mar 10, 2015  Views 2520
May 02, 2013  Views 2439
reêr kd, j, wjysr;d iïmq¾Kfhkau bj;a lr fok iajdNdúl fnfy;a jÜfgdarejla
Aug 12, 2016  Views 790
Nov 09, 2012  Views 4524
Aug 27, 2012  Views 2789
Mar 27, 2015  Views 6830
Mar 25, 2013  Views 2444
Aug 11, 2012  Views 3065
Jan 05, 2015  Views 2448
cirrhosis
Feb 14, 2013
view 3364 times
0 Comments
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *