Song of the Day - Lyrics
Ma Adariye Nuba Kawr
sahas warak wen wee
Thurul Wenna Asai Ha
Dawasak pala nathi h
kaurunda oba mage
Pawanata Salena Domb
  Ladies Article
jHdhduhla‌ f,i weúÈk yeá
Feb 22, 2014  Views 2798
È.= ld,hla jHdhdu lsÍfuka wêreêr mSvkh md,kh l< yelshs
Sep 14, 2012  Views 2813
Oct 09, 2012  Views 2847
May 12, 2014  Views 2885
wuq;a;kaf.a meñKSug úúO rig n;a youq
Aug 11, 2015  Views 2858
Jul 14, 2014  Views 2826
f.oroSu ,iaik fjkak
Jun 21, 2016  Views 2849
,sx.slj il%Sh ldka;djkag we;sjk ,sx.dY%s; wdidok
Jul 22, 2015  Views 2842
Sep 26, 2014  Views 2803
újdyl .eyekq msrsñkaf.a frda. kik fyd`ou m%;sldrh
Mar 21, 2014  Views 2794
Nov 02, 2014  Views 2804
Jul 11, 2014  Views 2825
Dec 06, 2012  Views 2876
Aug 20, 2014  Views 2799
Jan 23, 2013  Views 2859
May 08, 2013  Views 2877
.¾NKs iufha idhkhg hdu$ ffjoHjrfhl= uqK .eiSu
Feb 21, 2018  Views 2838
Nov 09, 2012  Views 2907
Dec 12, 2012  Views 2866
l¿ .ïñßia‌ ;rndre nj wvq lr,hs
Jan 17, 2018  Views 2829
Aug 30, 2014  Views 2827
ìka l¾â iu. ìïu,a jHxckh
Aug 30, 2017  Views 2826
.¾NKS iufha iq,N úúO iq¿ fõokd
Dec 29, 2017  Views 2828
Apr 01, 2013  Views 2923
Woeik wdydr fõ, u. fkdyer .; yels whqre
Dec 18, 2016  Views 2821
saloon for lady, publish for saloon
Feb 08, 2013
view 2880 times
0 Comments
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *