Song of the Day - Lyrics
Kalpa Kalayak Pura S
Soduru Athithye
Bo Maluwe Mal
Nalala Wiyalawa
wassanayata
Memal mawathe
  Ladies Article
ñá uy; whg ú,dis;d
Aug 24, 2016  Views 3119
Nov 18, 2013  Views 3119
fõ.fhka weú§u yd mdmeÈ me§u yDohdndO j<lhs
Jan 23, 2018  Views 3119
Feb 08, 2013  Views 3126
.¾NKS iufhys mdofha we;sjk bÈuqï ;;ajh
Jan 08, 2018  Views 3119
pm, fmj;shg yeuodu wm,hs
Aug 17, 2012  Views 3119
l=re,E iqj fkdjk m%Odk fya;=
Oct 16, 2015  Views 3119
flia l,U fmdaIKh lrk úgñka
Aug 25, 2017  Views 3119
Aug 17, 2013  Views 3119
Sep 12, 2012  Views 3127
jD;a;sfhka by<g hkak l< hq;=u foaj,a 8la
Jun 01, 2015  Views 3119
Feb 21, 2013  Views 3128
Aug 11, 2012  Views 3126
Aug 21, 2012  Views 3129
wÆ;a wjqreoaog úúO flala
Apr 08, 2014  Views 3119
u,ajrh m%udoo@
May 12, 2014  Views 3119
Aug 08, 2012  Views 3128
WKqiqï oji isis,a lrk msms[a[d iekaúÉ
Jan 23, 2018  Views 3119
Jan 07, 2014  Views 3131
Nov 22, 2012  Views 3131
Aug 23, 2012  Views 3125
fldkao /lf.k jev lrkak
May 18, 2014  Views 3119
mshhqre f.äj,g ìhúh hq;=o@
Mar 29, 2013  Views 3119
wfma fjoeÿre .eÜ‌gqjdfka fjof.oßka wd;rhsàia‌ frda.hg ksis ms<shï
Mar 27, 2016  Views 3119
jhi 40 mekak yefudau .kak ´k úgñka 7 fukak
Jun 19, 2017  Views 3119
thebu kola malluma, thebu kola
Jan 21, 2013
view 3130 times
0 Comments
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *