Song of the Day - Lyrics
Miya Yai Do Manda
awasan liyumai obata
Nimhim Sewwa Ma Sasa
Nalala Wiyalawa
Oba Giyama Duka Mata
ethin ethata ethin e
  Ladies Article
ux., Èkhg fyú j¾la fïâ wma lekaähka idßhla
Jun 26, 2018  Views 2812
Oct 26, 2012  Views 2834
Oct 21, 2013  Views 2808
WK fiï m%;sYHdj ch .kakg fï wydr j,g;a mq¿jka
Oct 18, 2014  Views 2779
Mar 06, 2013  Views 2804
Aug 05, 2012  Views 2856
Wfoa ke.sák úg we.m; ;,d ou,d jf.ao@
Oct 22, 2018  Views 132
Apr 25, 2013  Views 2803
mQß
Aug 08, 2017  Views 2820
ì,s|df.a jukhg fya;=
Sep 05, 2018  Views 2827
Oct 12, 2012  Views 2819
.¾NKS iufha uj .kakd je/È wdydr ksid
Oct 11, 2012  Views 2777
Nov 07, 2012  Views 2814
Sep 12, 2012  Views 2850
Sep 24, 2013  Views 2959
Jan 16, 2014  Views 2787
Feb 08, 2013  Views 2803
Jul 11, 2014  Views 2785
Jun 02, 2013  Views 3458
Tmia ld,fha§ .eyeKq <uhskag iqÿiq wdydr
Jul 14, 2016  Views 2817
fukak *sIa fmaiaá%
Jul 22, 2015  Views 2775
Apr 08, 2013  Views 2962
Mar 03, 2013  Views 2794
May 23, 2013  Views 2838
May 17, 2013  Views 2828
hire garbhasha
Dec 30, 2012
view 2815 times
0 Comments
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *