Song of the Day - Lyrics
Oba Mata Tharuwaki G
Amma Sandaki
Kanda Suriduni Obe O
Ko Ma Pathu Obe Adar
Duka Danne
Sanasum Susuman Pawi
  Ladies Article
b;d,s n;la
Dec 02, 2016  Views 495
lsr, îu
Jun 29, 2016  Views 3447
WIaKdêl frda.j,g .=K fok wdydr mdk
Feb 06, 2016  Views 2517
ux., uq˙
Jul 31, 2012  Views 2964
wjqreÿ 50 jk úg lr.; hq;= wksjd¾h ffjoH mrSlaIK
Mar 01, 2016  Views 2537
Sep 14, 2012  Views 2451
f.j;a; ,iaik lruq
Mar 01, 2017  Views 391
Sep 21, 2014  Views 3015
Jul 09, 2013  Views 2650
Aug 12, 2013  Views 2365
cx.u ÿrl;k Ndú;fhka iakdhq frda. yd ms<Sld
Sep 07, 2015  Views 2489
Oct 30, 2012  Views 3319
uy;a fjkak kï l=rlalka msÜgqhs''' flda,sl=Ügqhs
Dec 16, 2015  Views 2411
wjq,a jQ újdy Èúhlg f;jekafkl=f.a ueÈy;aùu fln`ÿo@
Feb 17, 2015  Views 2412
Dec 30, 2012  Views 3109
t<j¿ m,;=re nyq, wdydr fõ,lska wê reêr mSvkh my<g
Dec 04, 2017  Views 103
Mar 12, 2015  Views 2612
rgb`os .ek Tn fkdo;a foa
Oct 06, 2015  Views 3540
ldka;djkag ks;r je,fok frda.
Nov 29, 2016  Views 368
Aug 09, 2013  Views 2307
Aug 16, 2012  Views 3417
Apr 01, 2013  Views 2382
fldams mdkfhka wlaudfõ ms<sld wjodku wjulr.; yels nj fy<s fõ
Jan 17, 2018  Views 26
Nov 26, 2012  Views 2460
Sep 27, 2012  Views 2482
fish egs make, how to make fish
Nov 29, 2012
view 2424 times
0 Comments
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *