Song of the Day - Lyrics
Sanda Ra Magr Dasa M
Re Ahase
kaurunda oba mage
Piyaneni Ma Nawatha
kinnaraviye malak ne
Sudu Neluma
  Ladies Article
uq;%d wdidok j<lajd.kafka fldfyduo@
Dec 09, 2015  Views 2435
Jan 26, 2014  Views 2448
Jan 05, 2015  Views 2511
is.s;s orejkag <ud .S yqre lruq
Jan 20, 2018  Views 140
wkj¾: kdufhka orejka wu;kafka wehs@
Aug 30, 2012  Views 2666
Nov 13, 2012  Views 2519
ldka;djkaf.a ,iakg fïl;a lr,d n,kak
Nov 04, 2015  Views 2522
osj mskjk " msmdih ikais`ojk ìu youq
Jan 15, 2016  Views 2860
rEmfha ,ia‌ikg fomdj, ,ia‌ik n,mdkjd
Jul 31, 2012  Views 3025
úgñka ã j, wên, .=Kh
Sep 11, 2016  Views 885
fldia mEka flala
Dec 06, 2016  Views 648
iamhsis Ñlka úka.aia
Aug 12, 2016  Views 554
 ‘w¢kak È. .jqu w¢kak''’
Aug 15, 2012  Views 2610
Aug 22, 2014  Views 2511
lsß o;a .ek f;dr;=re ì|la‌
Sep 12, 2015  Views 2502
fvksu oeka jeäl,a w`Èkak neßo
Aug 18, 2016  Views 815
Sep 03, 2014  Views 2676
,xldfõ oekg l¾KYxL noaO ie;alï 300la ksu lr wjika
Dec 16, 2015  Views 2489
May 19, 2014  Views 7491
w;= lene,a,lska me< isgqùfï id¾:l l%uh
Apr 08, 2014  Views 2606
Feb 17, 2014  Views 4824
Jul 15, 2013  Views 2445
Jan 07, 2013  Views 2482
ks;ru W.=rg fiu tkjd fiïm%;sYHdjo@ mSkio@
Jun 26, 2015  Views 2599
ks¾udxY wdydr m%shlrk Tng frisms j¾. 10lau
Jun 26, 2015  Views 3217
nelli, nelli increes live
Oct 30, 2012
view 2774 times
0 Comments
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *