Song of the Day - Lyrics
Oba Nathuwa Innna Ba
sihina kandak obe ad
oya asdeka mata adar
Kalpa Kalayak Pura S
Ada Deegeka
Daasa Themila Heena
  Ladies Article
Tn jhig jvd jhi mdgo@ fukak Tfn ;reK fmkqu /l.kak ksjfia§u l, yels i;aldr 9la
Nov 11, 2016  Views 2868
kshfmd;= È,Sr wdidokhg f.dÿre jk wh
Jan 08, 2018  Views 2881
ndf.g bÿkq wUj,ska jHxckhla
Jul 02, 2018  Views 2918
Jul 29, 2014  Views 2844
yßu rihs .ia,nq uialÜ
Jul 12, 2016  Views 2877
NdKav yd WmlrK ñ,g .ekSu
Aug 19, 2014  Views 2898
May 30, 2014  Views 2839
Aug 15, 2014  Views 2863
Sep 21, 2012  Views 2963
ksis fmdaIKh ,ndf.k ksfrda.Sj ðj;a jkafka fldfyduo@
Mar 24, 2014  Views 2854
mqxÑ ikaêfha uõmshkaf.ka we;sjk wvkaf;aÜgï ksid hෞjkfha§ udkisl .egÆ we;súh yelshs
Dec 31, 2017  Views 2863
May 26, 2019  Views 190
Jun 08, 2013  Views 2850
uqo,a miqmi yUd .syska wjidkfha kej;=fKa ,sx.dY%s; frda. idhkhl
Dec 23, 2017  Views 2856
Aug 08, 2012  Views 3024
ksfrda.S flia l,nlg
Aug 03, 2017  Views 2915
Jun 01, 2013  Views 2847
Nov 12, 2014  Views 2844
Jun 05, 2015  Views 2879
orejka ke;sj ,;efjk iqjyila ldka;djkag iqn mKsúvhla
Oct 01, 2015  Views 2886
je yoj;g muKla fkdj
Aug 22, 2012  Views 2880
Feb 07, 2015  Views 2882
iqÿ ljqms jfâ
Apr 18, 2016  Views 2857
Sep 26, 2013  Views 2935
Jan 28, 2014  Views 2886
dengu fiver
Sep 04, 2019
view 129 times
0 Comments
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *