Song of the Day - Lyrics
Ane Yaaldevi
Suwanda Hamana Bilid
Daasa Wasa Sitiya Ob
Iwru Thala Ganga Bas
Dura Atha Uwada Daki
Piyaneni Ma Nawatha
  Ladies Article
Jul 21, 2014  Views 2906
May 23, 2013  Views 3017
Èhjeähdj iqj lrk wdhq¾fõo m%;sldr
Jan 05, 2018  Views 2900
mqria‌:s .%ka:s bÈóu
Apr 05, 2014  Views 2861
hqj;shkaf.a wd¾;jh iïnkaO .egÆ
Aug 15, 2018  Views 2967
Aug 03, 2013  Views 2905
YÍrfha Ôj Yla‌;sh jvjk wdhq¾fõo iy Ök lgq m%;sldr
Aug 27, 2018  Views 2909
Dec 06, 2012  Views 3066
Nov 05, 2012  Views 3042
Jun 10, 2013  Views 2942
Nov 16, 2012  Views 3051
Aug 12, 2013  Views 2966
Nov 26, 2012  Views 3038
Apr 02, 2013  Views 3239
rg b¢ mqäu
Jun 04, 2016  Views 2897
ysf;a lror ;sfhk .Ekq <uhskag l=re,E tkjd jeähs
Mar 24, 2014  Views 2871
Aug 08, 2012  Views 3084
isxy, ydf,a w¨;a wjqreÿ n;
Apr 11, 2016  Views 2865
yDo frda. wju lsrSug ì;a;r
Mar 01, 2016  Views 2918
Sep 25, 2012  Views 3051
úúO l%uhg ¨Kqq ñrsia youq
Aug 25, 2015  Views 2907
Aug 11, 2012  Views 3040
flKav fmrf<kafka wehs@
Dec 16, 2015  Views 2884
Nov 09, 2012  Views 3042
Feb 25, 2019  Views 462
vison
Jun 28, 2019
view 452 times
0 Comments
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *