Song of the Day - Lyrics
Langa Inna Pathuwata
Sandak Wenna Barinam
Chanchal Hagumaka Ni
Labendiye
Mandaram Wehi
Hima Kandu Diya Wei
  Ladies Article
Jun 02, 2013  Views 2860
uqyqK msrsiqÿ lsrSug iajdNdúl laf,kai¾ tlla
Jun 08, 2016  Views 2810
id¾:l ldka;djka yeuodu tl jf.a we÷ï w¢kafka wehs''@
Feb 28, 2016  Views 2824
jd; fodIhg ys;lr wdydr
Jan 18, 2018  Views 2828
Sep 26, 2013  Views 2792
Nov 30, 2016  Views 2811
Jul 24, 2014  Views 2813
t¿ uia iqma
Sep 21, 2018  Views 2882
uQKg .e,fmkak wdNrK f;daruq
Mar 13, 2017  Views 2802
w¨;au wdfrl fjkiau rihl
Sep 07, 2015  Views 2800
May 18, 2014  Views 2801
oj,a lEug fldia uÿ¿ mqrj,d rig yod.kak myiq úÈhla fukak
Mar 01, 2017  Views 2823
cdkj, úlD;s idok ms<sld ldrl
Dec 15, 2017  Views 2825
wkd.; ujl ùug iQodkï jk ohdnr hqj;shg
Oct 16, 2015  Views 2837
Oct 30, 2013  Views 2803
l%siauia l=lSia
Dec 17, 2017  Views 2816
bf.kqug ÿ¾j, orejka
Dec 20, 2017  Views 2801
Feb 18, 2013  Views 2827
fyd`ou Wm;a md,k l%uh
Mar 15, 2016  Views 2798
Aug 14, 2014  Views 2776
Apr 01, 2013  Views 2882
Jun 09, 2015  Views 2825
Tfí ksjfi;a fmd,a f.äh ì|,d fmd,a j;=r ál úislrkjo''@ - fï l;dj lsfhõfjd;a Tn ljodj;a ta foa lrk tlla keye
Jan 07, 2018  Views 2812
Aug 20, 2014  Views 2821
b. iq. ñák .; fkdyels ldka;djkag u;= jk f,v frda.
Jun 13, 2018  Views 2811
saree fashion, sinhala saree, saree design sri lanka
Aug 28, 2012
view 2874 times
0 Comments
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *