Song of the Day - Lyrics
Wasana Wewa Wasana W
Digu Daasa
Mathkada Handaawe
Kese Kiyannada Oba M
Banen Bada
Me As Diha Balan Dan
  Ladies Article
fi,a,ï nvq iu.Û is.s;s orejkag l%shdldrlï
Feb 21, 2018  Views 2742
wkjYH frdau bj;a lsrSug iqÿiqu l%uh
May 24, 2016  Views 2737
nfâ f;,a ;ekam;a fj,d jdf; msß,d wvq lr.kafka fldfyduo@
Sep 12, 2015  Views 2744
Oct 24, 2013  Views 2740
úgñka ã j, wên, .=Kh
Sep 11, 2016  Views 2742
Aug 28, 2012  Views 2768
Jun 19, 2014  Views 2742
ux., Èkhg fyú j¾la fïâ wma lekaähka idßhla
Jun 26, 2018  Views 2742
Aug 26, 2013  Views 2739
ly n;la
Aug 04, 2017  Views 2742
Oct 18, 2014  Views 2740
Aug 09, 2012  Views 2740
mßmamq iïfnda,
Dec 02, 2016  Views 2744
Nov 13, 2012  Views 2739
Feb 07, 2015  Views 2743
Nov 25, 2013  Views 2742
ksrmrdfoa yDohdndO yod.kafka wehs@
Apr 28, 2016  Views 2756
fjkiau rihlg iSks iïfnda, youq
Oct 12, 2015  Views 2741
Mar 25, 2013  Views 2738
Dec 26, 2012  Views 2739
ksjqka ore Wm; iïnkaO .egÆ
Jan 20, 2018  Views 2742
Tfí orejdf.a hym;a yeisÍï f.dvke.sh hq;af;a fufyuhs
Feb 09, 2018  Views 2749
bka*qÆfjkaid ffjrifhka fífrkafka fldfyduo@
Jun 26, 2018  Views 2738
Aug 28, 2012  Views 2740
fõokd kdYlj,g weíneys jqfKd;a nrm;< ldhsl frda. we;súh yelshs
Dec 31, 2017  Views 2743
cheena katu chikithsawa, china katu
Aug 28, 2012
view 2766 times
0 Comments
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *