May 30, 2014    Views: 2847

újdy jQ wÆ; ldka;djkag je,fËk frda.hla

ffjoH frdIdka m%kdkaÿ
wdh;k Ndr ffjoH ks,Odß
uy.sßW,a, m%dfoaYSh frday,
ksljeráh


uq;%d oeú,a, we;sjkafka wehs@
uq;%dj, idkao%Kh jeäùu yd uq;%dj,g úiîc we;=¿ ùu;a fuhg fya;=jls'
msßñ md¾Yajhg jvd ldka;djkag uq;%d oeú,a, we;sùfï jeä wjodkula mj;skjdo@
Tõ' mqreIhkag jvd ldka;djkaf.a uq;%d ud¾.h fláùu fuhg fya;=jhs' túg ta yryd blaukskau úiîc we;=¿ fõ'

wÆ; újdy jQ ldka;djka fuu ;;a;ajhg fndfyda fihska uqyqKmdhs' fuhg fya;=j l=ulao@
fndfyduhla ldka;djkag fuh we;sjkafka m<uqjr ,sx.slj tlaùfuka miqjhs' fuh Honeymoon cystist f,i y÷kd .kshs' m<uq tlaùfï§ mqreIhdf.a YÍrfha we;s nelaàßhd ldka;djf.a ,sx.sl m%foaYhg we;=¿ùu ksid fuh isÿfõ'

udisl Timaùfï§;a ldka;djkag uq;%d oeú,a, we;súh yelso@
Tõ' udisl Timaùfï§ ks;ru reêrh msgùu ksid ta yryd nelaàßhd wdidok myiqfjkau we;súh yelsh' úfYaIfhkau Tn Ndú; lrk ikSmdrla‍Il ;=jd udre lsÍug jeä fõ,djla .;fjhs kï nelaàßhd uq;%d ud¾.h yryd .uka lrñka uq;%d oeú,a, we;sùug mq¿jk'

wd¾;jyrKfhka miqj;a uq;%d oeú,a, we;sfjkjo@
wd¾;jyrKfhka miqj ldka;djf.a Biag%cka fydafudak l%shdldß;ajh wju jk ksid blaukska frda.j,g f.dÿre úh yelsh' fï ksid fhdaks ud¾.h wjg Biag%cka l%shdldÍ;ajh ÿ¾j,ùfuka wdï,sl nj wvq fjkjd' túg flá uq;%d ud¾.h yryd j¾Okh jk nelaàßhd myiqfjka .uka lsÍfuka uq;%d oeú,a, we;s fjkjd'

.¾NKS iufha§ uq;%d oeú,a, we;sjkafka ljr fya;+ka ksido@
iajdNdjfhkau .¾N” ldka;djkaf.a m%;sYla;sh wvqhs' fï ksid fudjqkag uq;%d wdidok we;sùug mq¿jk' úfYaIfhkau .¾N” ldka;djkag uq;%d msg lsÍfï wmyiq;d we;sjk ksid;a uq;%dYfha hï uq;%d m%udKhla /£ ;sfnk ksid;a blaukskau uq;%d wdidokj,g f.dÿre fõ'

fujeks uq;%d wdidokj,ska je<lS isàug kï l=ula l< hq;=o@
• uq;%d idkao%Kh jeä kï fyd¢ka c,h mdkh lsÍu'
• ks;ru msßiqÿj isàu'
• uq;%d lsÍfuka miqj ,sxf.akao%h wjg fidaod yßkak'
• ikSmdrla‍Il ;=jd blaukska udre lsÍu'
• ,sx.slj tlaùug fmr msßiqÿj isàu'

Image

Views: 20      Oct 14, 2019

Views: 15      Oct 14, 2019

Views: 42      Oct 02, 2019

Views: 48      Oct 02, 2019

Views: 63      Sep 23, 2019

Views: 57      Sep 23, 2019

Views: 55      Sep 23, 2019

Views: 63      Sep 19, 2019

Views: 56      Sep 19, 2019

Views: 95      Sep 04, 2019

Views: 120      Aug 05, 2019

Views: 179      Jul 23, 2019

Views: 196      Jul 15, 2019

Views: 180      Jul 15, 2019

Views: 201      Jul 13, 2019

Views: 328      Jul 08, 2019

Views: 188      Jul 08, 2019

Views: 221      Jul 04, 2019

Views: 230      Jun 28, 2019

Views: 193      Jun 28, 2019

Views: 198      Jun 28, 2019

Views: 200      Jun 28, 2019

Views: 198      Jun 28, 2019

Views: 188      Jun 24, 2019

Views: 187      Jun 24, 2019

Views: 169      Jun 19, 2019

Views: 190      Jun 19, 2019

Views: 175      Jun 19, 2019

Views: 166      Jun 19, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 194      Jun 03, 2019

Views: 197      Jun 03, 2019

Views: 215      Jun 02, 2019

Views: 166      Jun 01, 2019

Views: 198      May 29, 2019

Views: 192      May 29, 2019

Views: 186      May 29, 2019

Views: 187      May 29, 2019

Views: 203      May 29, 2019

Views: 174      May 28, 2019