May 30, 2014    Views: 3119

újdy jQ wÆ; ldka;djkag je,fËk frda.hla

ffjoH frdIdka m%kdkaÿ
wdh;k Ndr ffjoH ks,Odß
uy.sßW,a, m%dfoaYSh frday,
ksljeráh


uq;%d oeú,a, we;sjkafka wehs@
uq;%dj, idkao%Kh jeäùu yd uq;%dj,g úiîc we;=¿ ùu;a fuhg fya;=jls'
msßñ md¾Yajhg jvd ldka;djkag uq;%d oeú,a, we;sùfï jeä wjodkula mj;skjdo@
Tõ' mqreIhkag jvd ldka;djkaf.a uq;%d ud¾.h fláùu fuhg fya;=jhs' túg ta yryd blaukskau úiîc we;=¿ fõ'

wÆ; újdy jQ ldka;djka fuu ;;a;ajhg fndfyda fihska uqyqKmdhs' fuhg fya;=j l=ulao@
fndfyduhla ldka;djkag fuh we;sjkafka m<uqjr ,sx.slj tlaùfuka miqjhs' fuh Honeymoon cystist f,i y÷kd .kshs' m<uq tlaùfï§ mqreIhdf.a YÍrfha we;s nelaàßhd ldka;djf.a ,sx.sl m%foaYhg we;=¿ùu ksid fuh isÿfõ'

udisl Timaùfï§;a ldka;djkag uq;%d oeú,a, we;súh yelso@
Tõ' udisl Timaùfï§ ks;ru reêrh msgùu ksid ta yryd nelaàßhd wdidok myiqfjkau we;súh yelsh' úfYaIfhkau Tn Ndú; lrk ikSmdrla‍Il ;=jd udre lsÍug jeä fõ,djla .;fjhs kï nelaàßhd uq;%d ud¾.h yryd .uka lrñka uq;%d oeú,a, we;sùug mq¿jk'

wd¾;jyrKfhka miqj;a uq;%d oeú,a, we;sfjkjo@
wd¾;jyrKfhka miqj ldka;djf.a Biag%cka fydafudak l%shdldß;ajh wju jk ksid blaukska frda.j,g f.dÿre úh yelsh' fï ksid fhdaks ud¾.h wjg Biag%cka l%shdldÍ;ajh ÿ¾j,ùfuka wdï,sl nj wvq fjkjd' túg flá uq;%d ud¾.h yryd j¾Okh jk nelaàßhd myiqfjka .uka lsÍfuka uq;%d oeú,a, we;s fjkjd'

.¾NKS iufha§ uq;%d oeú,a, we;sjkafka ljr fya;+ka ksido@
iajdNdjfhkau .¾N” ldka;djkaf.a m%;sYla;sh wvqhs' fï ksid fudjqkag uq;%d wdidok we;sùug mq¿jk' úfYaIfhkau .¾N” ldka;djkag uq;%d msg lsÍfï wmyiq;d we;sjk ksid;a uq;%dYfha hï uq;%d m%udKhla /£ ;sfnk ksid;a blaukskau uq;%d wdidokj,g f.dÿre fõ'

fujeks uq;%d wdidokj,ska je<lS isàug kï l=ula l< hq;=o@
• uq;%d idkao%Kh jeä kï fyd¢ka c,h mdkh lsÍu'
• ks;ru msßiqÿj isàu'
• uq;%d lsÍfuka miqj ,sxf.akao%h wjg fidaod yßkak'
• ikSmdrla‍Il ;=jd blaukska udre lsÍu'
• ,sx.slj tlaùug fmr msßiqÿj isàu'

Image

Views: 3      May 22, 2020

Views: 3126      Apr 20, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3132      Mar 17, 2020

Views: 3130      Mar 15, 2020

Views: 3129      Mar 04, 2020

Views: 3132      Feb 20, 2020

Views: 3130      Jan 05, 2020

Views: 3130      Jan 05, 2020

Views: 3132      Jan 05, 2020

Views: 3130      Jan 05, 2020

Views: 3131      Dec 30, 2019

Views: 3133      Dec 30, 2019

Views: 3130      Dec 30, 2019

Views: 3133      Dec 17, 2019

Views: 3130      Dec 17, 2019

Views: 3132      Dec 17, 2019

Views: 3134      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3139      Nov 27, 2019

Views: 3135      Nov 27, 2019

Views: 3128      Oct 22, 2019

Views: 3134      Oct 14, 2019

Views: 3131      Oct 14, 2019

Views: 3133      Oct 02, 2019

Views: 3131      Oct 02, 2019

Views: 3133      Sep 23, 2019

Views: 3130      Sep 23, 2019

Views: 3135      Sep 23, 2019

Views: 3130      Sep 19, 2019

Views: 3134      Sep 19, 2019

Views: 3131      Sep 04, 2019

Views: 3134      Sep 04, 2019

Views: 3133      Aug 05, 2019

Views: 3132      Aug 05, 2019

Views: 3137      Jul 23, 2019

Views: 3131      Jul 15, 2019

Views: 3133      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 13, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019