Yql%dKq j¾Okhg ;lald,s


May 09, 2014    Views: 2839

Yql%dKq j¾Okhg ;lald,s

;lald,s lEfuka ore M, fkdue;s msßñkag oreM, ,nd.ekSfï yelshdj jeäjk nj kj;u m¾fhaIKlska ;yjqre lerf.k we;' m¾fhaIlhka mjikafka ;lald,sj, we;s m%Odk fmdaIHodhS ix>glh jk ,sfldfmaka msßñkaf.a Yql%dKq ixLHdj ishhg 70la olajd jeälsÍug fya;=jk njhs'

Tysfhdays ls,sfjkaâ,kaâ frdayf,a m¾fhaIKhlska fï nj ;yjqre lrf.k we;s w;r Tjqka ;u m¾fhaIKhg fmr isÿlrk ,o wOHhk 12 l o;a; o iudf,dapkh lr ;sîu úfYaI;ajhls' m¾fhaIlhka lKavdhu mjikafka n%s;dfkHha muKla újdy fcdavq yhlska tllg oreM, fkdue;s njhs'

oreM, ,nkafka ldka;djka neúka fmdÿ u;h jkafka orejka ySkùu mj;afka ldka;djkaf.a njhs' tfia jqj o oreM, fkdue;s ùfï yß wvlg jvd j.lsjhq;af;a msßukaf.a Yql%dKq l%shdldÍ;ajh nj o ;yjqre lrf.k we;'

;lald,sj, wvx.= ,hsfldfmaka u.ska Yql%dKq .Kkh ÈhqKq jk nj;a tys ixfiapkh i|yd msyskd hdfï yelshdj tu.ska jeäjk nj;a fidhdf.k we;'

fuu wOHhkfha m%OdkS laf,j,kaâ úfYaI{ frdayf,a m%ckl úoHdj iïnkaO ffjoH uOHia:dkfha wOhlaI wfYdal wd.¾j,a mjikafka ,hsfldfmaka j,ska mqreIhkaf.a m%ckl bkao%shj,g jk jeä m%;s,dNhla ,efnk njhs'

wfkla wOHhkfhka fmkSf.dia we;af;a Yql%dKq ksmojk mqria:s .%ka:sfha frda.fhka u¾Okh lrk nj;a tu .%ka:sfha ms<sld iE§fï wjodku wvqlrk nj;ah'Image

Views: 80      Oct 22, 2019

Views: 99      Oct 14, 2019

Views: 81      Oct 14, 2019

Views: 92      Oct 02, 2019

Views: 106      Oct 02, 2019

Views: 141      Sep 23, 2019

Views: 98      Sep 23, 2019

Views: 104      Sep 23, 2019

Views: 112      Sep 19, 2019

Views: 101      Sep 19, 2019

Views: 147      Sep 04, 2019

Views: 124      Sep 04, 2019

Views: 165      Aug 05, 2019

Views: 225      Jul 23, 2019

Views: 247      Jul 15, 2019

Views: 224      Jul 15, 2019

Views: 244      Jul 13, 2019

Views: 434      Jul 08, 2019

Views: 235      Jul 08, 2019

Views: 272      Jul 04, 2019

Views: 280      Jun 28, 2019

Views: 234      Jun 28, 2019

Views: 244      Jun 28, 2019

Views: 252      Jun 28, 2019

Views: 245      Jun 28, 2019

Views: 229      Jun 24, 2019

Views: 229      Jun 24, 2019

Views: 209      Jun 19, 2019

Views: 236      Jun 19, 2019

Views: 207      Jun 19, 2019

Views: 203      Jun 19, 2019

Views: 222      Jun 03, 2019

Views: 226      Jun 03, 2019

Views: 236      Jun 03, 2019

Views: 239      Jun 03, 2019

Views: 256      Jun 02, 2019

Views: 201      Jun 01, 2019

Views: 243      May 29, 2019

Views: 233      May 29, 2019

Views: 225      May 29, 2019

Views: 228      May 29, 2019

Views: 508      May 29, 2019

Views: 211      May 28, 2019