Models mirror
Pooja Umashankar Celebrate Vesak
images (22)
sewwandi gunasingha
images (23)
isuri
images (31)
Sherlyn Chopra
images (47)
  Song of the Day - Lyrics
Sinaha Ko Dan
Hadawatha Parana Son
Piyaneni Ma Nawatha
Mage Jeewithe
penena nopenena dura
Sujatha Diyani Theme
  Films
Sitha Man Aawa
Wijaya Geetha sinhal
Love So Divine
SUTTAM VIZHI SUDARE
Dildaar - Hindi Mov
Ran Kevita
  Cartoons
KATHAREY KUMARA -09
Cow The Boy Show
PENGUINS OF MADAGASC
MAD - 02-12
Mini Toon Sinhala Ca
SUTINMAATIN (119) 20
  Ladies Article
wÆ;a weyelska Ôúf;a olskak Tfí <ud úh u;la lr.kak
Aug 15, 2016  Views 612
Aug 03, 2013  Views 4226
Aug 15, 2014  Views 3649
Dec 26, 2012  Views 2517
ÍÉ flala
Nov 24, 2016  Views 514
b;srsh yqre lruq
Mar 13, 2017  Views 623
Oct 29, 2014  Views 2583
Jun 11, 2013  Views 2663
Aug 15, 2012
view 2559 times
0 Comments

r;a;rx .ek bia;rïu l;djla lshkak wm;a tlal fyÜá ùÈhg hkak tkakehs Tng fndfydu f<ka.;=j wdrdOkh lrkjd' le,ekavrfha msgq tlsfkl .e,ú,d kejqï Wodjlg fmrksñ;s neÆ ne¨ iEu w;lskau Èiafjkjd' fï ksidu k.rh;a oeka tlu ieKfl<shla' W;aij iuh wÆ;a wÆ;a ú,dis;dj,ska Tnf.a lklr yevjev lrkak r;a;rx mqrjrh ie§ meye§ isákjd'

wo ld,fha fndfyda hqj;shka w;r w,xldr .,aj,ska ksu lrk ,o ishqï ud, ú,dis;d jvd;a ckms‍%hhs' flfia jqj o jeä r;%x jákdlula Èiajk whqßka o wdNrK ´kE ;rï' tajd tlsfkl fkdmrojk ;rfï wmQre r;%x tl;=jls' ú,dis;d ms‍%h lrkakka w;r bkaÈhdkq we÷ï me<÷ï ú,dis;dj,g ysñjkafka úfYaI ia:dkhla' r;a;rxj,g;a tfiauhs' fmkqfuka jeä jákdlulska iukaú; bkaÈhdkq ú,dis;d ux., wjia:d i|yd fndfyda fokl= f;dard .kakjd' ud,hla kï B<Ûg lrdnq' úúO fudaia;rj,ska hq;= lrdnq fï Èkj, fjf<|fmd<g tl;= fj,d''' yenehs úfYaIfhkau ukd,shlg kï gi,aj,ska ksu jQ lrdnq iqúfYaIhs' ta;a wÆ;au ú,dis;dj wkqj gi,a iys; lrdnq idudkH .ukg jqj;a fhdod.; yels wdldrhg wjYH fõ,djg gi,a .e,ùug yels wdldrhg ksufldg ;sfnkjd'

fí%ia,Ü yd j<Æ i|yd o ldka;djla ;=< we;af;a úYd, leue;a;la' ishqï leghï iys; j<Æ wo ckms‍%h ú,dis;djla njg m;aj ;sfnkjd' lerÜ 18 ka ksmojk fï j<Æ ieneúkau Tfí rE isßh jvd;a Tm lrdú'

úis;=re .,aj,ska ksud jQ f,dl= j<,a,la me<£u wo ;j;a ckms‍%h ú,dis;djla' ukd,shla jk hqj;shlg kï w; msfrk f,dl= j<,a, wmQre l,t<shla f.k foaú'

újdy wfmalaIs; hqj;sm;Ska i|yd  Couple rings hkqfjka fjf<| fmd<g meñK ;sfnk wÆ;au uqÿ úfYaIh wÆ;ska újdym;a ùug n,dfmdfrd;a;=fjka isák hqj<lg lÈug .e<fmkjd' tlu fudaia;rhlska iy yevhlska hq;= fuu uqÿ úfYaIh msßñ md¾Yjhg o iqÿiq f,i ksujd we;' fuu uqÿ ú,dis;dj iqÿ r;a;rxj,ska fukau iqÿ r;a;rx yd r;%x ñY%j ksu lrk ,o uqÿ f,i ñ, § .kak;a mq¿jka'

újdy wfmalaIs; hqj<lg i|yd Couple rings hkqfjka fjf<| fmd<g meñK ;sfnk wÆ;au uqÿ úfYaIh lÈug .e<fmkjd'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 úfYaI ia;=;sh

fyÜá ùÈfha iaj¾K uy,a ys iqika; fmf¾rd uy;d iy ld¾hh uKav,hg

PdhdrEm ) ksfrdaIa nfÜfmd<

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *