Models mirror
yureni noshika
images (25)
tamanna stills
images (0)
Michelle-Fernanado
images (10)
Sumudu Prasadini in 2012 Miss
images (21)
  Song of the Day - Lyrics
danena duk vedana hi
Kumariyaka Pa Salaba
Kawadada Aye Enne Ha
Sandak Wenna Barinam
Sudu Neluma
Ekasith Deathanaka N
  Films
Prabhakaran
Thirtha Yathra
Kurumittek Awilla
viyapath bambara
Thana Kirilli
Boys Are Pigs
  Cartoons
Pink Sinhala Cartoon
SUTINMAATIN SE4-(14-
THE GARFIELD SHOW (4
Pink Panther Sinhala
KUNGFU CHANDI (11) 2
ZINBAD
  Ladies Article
ore m, ke;s whg oshqKqu m%;sldrj,ska iykh i,ik yeá fukak
Jul 04, 2017  Views 278
jl=.vq frda.Skag iqÿiq wdydr
Aug 12, 2016  Views 451
Aug 09, 2013  Views 2816
Tn jhig jvd jhi mdgo@ fukak Tfn ;reK fmkqu /l.kak ksjfia§u l, yels i;aldr 9la
Nov 11, 2016  Views 731
May 20, 2013  Views 2321
È.= ks,a jr,ilg fykd ur‍f;dkaä i;aldrh
Dec 27, 2016  Views 626
Nov 26, 2012  Views 2426
r;a;rka jákd f.j;= j.djla
May 12, 2014  Views 8564
Aug 15, 2012
view 2452 times
0 Comments

r;a;rx .ek bia;rïu l;djla lshkak wm;a tlal fyÜá ùÈhg hkak tkakehs Tng fndfydu f<ka.;=j wdrdOkh lrkjd' le,ekavrfha msgq tlsfkl .e,ú,d kejqï Wodjlg fmrksñ;s neÆ ne¨ iEu w;lskau Èiafjkjd' fï ksidu k.rh;a oeka tlu ieKfl<shla' W;aij iuh wÆ;a wÆ;a ú,dis;dj,ska Tnf.a lklr yevjev lrkak r;a;rx mqrjrh ie§ meye§ isákjd'

wo ld,fha fndfyda hqj;shka w;r w,xldr .,aj,ska ksu lrk ,o ishqï ud, ú,dis;d jvd;a ckms‍%hhs' flfia jqj o jeä r;%x jákdlula Èiajk whqßka o wdNrK ´kE ;rï' tajd tlsfkl fkdmrojk ;rfï wmQre r;%x tl;=jls' ú,dis;d ms‍%h lrkakka w;r bkaÈhdkq we÷ï me<÷ï ú,dis;dj,g ysñjkafka úfYaI ia:dkhla' r;a;rxj,g;a tfiauhs' fmkqfuka jeä jákdlulska iukaú; bkaÈhdkq ú,dis;d ux., wjia:d i|yd fndfyda fokl= f;dard .kakjd' ud,hla kï B<Ûg lrdnq' úúO fudaia;rj,ska hq;= lrdnq fï Èkj, fjf<|fmd<g tl;= fj,d''' yenehs úfYaIfhkau ukd,shlg kï gi,aj,ska ksu jQ lrdnq iqúfYaIhs' ta;a wÆ;au ú,dis;dj wkqj gi,a iys; lrdnq idudkH .ukg jqj;a fhdod.; yels wdldrhg wjYH fõ,djg gi,a .e,ùug yels wdldrhg ksufldg ;sfnkjd'

fí%ia,Ü yd j<Æ i|yd o ldka;djla ;=< we;af;a úYd, leue;a;la' ishqï leghï iys; j<Æ wo ckms‍%h ú,dis;djla njg m;aj ;sfnkjd' lerÜ 18 ka ksmojk fï j<Æ ieneúkau Tfí rE isßh jvd;a Tm lrdú'

úis;=re .,aj,ska ksud jQ f,dl= j<,a,la me<£u wo ;j;a ckms‍%h ú,dis;djla' ukd,shla jk hqj;shlg kï w; msfrk f,dl= j<,a, wmQre l,t<shla f.k foaú'

újdy wfmalaIs; hqj;sm;Ska i|yd  Couple rings hkqfjka fjf<| fmd<g meñK ;sfnk wÆ;au uqÿ úfYaIh wÆ;ska újdym;a ùug n,dfmdfrd;a;=fjka isák hqj<lg lÈug .e<fmkjd' tlu fudaia;rhlska iy yevhlska hq;= fuu uqÿ úfYaIh msßñ md¾Yjhg o iqÿiq f,i ksujd we;' fuu uqÿ ú,dis;dj iqÿ r;a;rxj,ska fukau iqÿ r;a;rx yd r;%x ñY%j ksu lrk ,o uqÿ f,i ñ, § .kak;a mq¿jka'

újdy wfmalaIs; hqj<lg i|yd Couple rings hkqfjka fjf<| fmd<g meñK ;sfnk wÆ;au uqÿ úfYaIh lÈug .e<fmkjd'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 úfYaI ia;=;sh

fyÜá ùÈfha iaj¾K uy,a ys iqika; fmf¾rd uy;d iy ld¾hh uKav,hg

PdhdrEm ) ksfrdaIa nfÜfmd<

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *