Dec 10, 2013    Views: 2870

iajdNdúl l%uhg yev fjkak leue;s kï fï fyhd¾ iaghs,a tl iafmI,a úfYaIdx.
,sõfõ uxcq,d u,aldka;s

iajdNdúl l%uhg yev fjkak leue;s kï fï fyhd¾ iaghs,a tl iafmI,a
k;a;,a idohg hkak iQodkï jk Tn b;du;a myiqfjka ,iaikg fhÈh yels fyhd iaghs,a tlla .ek ys;kjd kï''' n,kak" fï ú,dis;dj Tng;a ,iaik fmkqula f.kfoaú'


fldKav fudaia;rhla fhdod .ekSug l,ska fldKavh fyd¢ka Ieïmq lkaäIk¾ lr íf,dav%h¾ lr.kak'

túg wmg wjYH wdldrhg fldKavh myiqfjka yiqrejd .; yelshs'

iuyreka fldKavd fudaia;r fhdok úg fyhdfc,a fyhdl%Sï jeks foa Ndú; lsÍug leue;a;la fkd olajhs'

iajNdúl wdldrhgu fyhdiaghs,a tl oud .ekSug leue;s whg fuys oelafjk wdldrhg ,iaik fudaia;rhla ks¾udKh lr.; yelshs'

uq,skau uqyqKg .e<fmk wdldrhg fldKavh ihsâlr fnod.kak' ^1 rEmh n,kak'&

l%jqka ,hska tl <.ska fyd¢ka nelafldaïílr ;rula Wig isák fia ilid.kak' ^2 rEmh n,kak'& lk fomi fldgia o miqmig f.k lgq .ikak'

bkamiqj fuys fmfkk fia l¾,ska fgdx tl wdOdrfhka fldKavh l¾,alr .kak' ^3 rEmh n,kak'&

fuys§ fyhd fc,a wdÈh Ndú; lsÍug wjYH fkdfõ'

leue;s kï ysifliaj,g wdrlaIdj f.k fok fyhd fm%dfglaIka tlla Ndú; l< yelshs' th jqjo wjYHu fkdfõ'

iajdNdúl wdldrhg ;u fyhdiaghs,a tl fhdod .ekaug leue;s whg fuu ir, ú,dis;dj lÈu fmkqula f.kfoaú'

Wmfoia - m%ùK rEm,djKH Ys,amskS ,xld l=udß iquKfialr

,larE ief,daka - o¿.u

Pdhd - m%Nd;a rUqlaje,a,

 

 

 

Image

Views: 25      Oct 14, 2019

Views: 21      Oct 14, 2019

Views: 43      Oct 02, 2019

Views: 51      Oct 02, 2019

Views: 65      Sep 23, 2019

Views: 60      Sep 23, 2019

Views: 57      Sep 23, 2019

Views: 66      Sep 19, 2019

Views: 57      Sep 19, 2019

Views: 96      Sep 04, 2019

Views: 125      Aug 05, 2019

Views: 182      Jul 23, 2019

Views: 199      Jul 15, 2019

Views: 182      Jul 15, 2019

Views: 201      Jul 13, 2019

Views: 329      Jul 08, 2019

Views: 189      Jul 08, 2019

Views: 224      Jul 04, 2019

Views: 234      Jun 28, 2019

Views: 194      Jun 28, 2019

Views: 202      Jun 28, 2019

Views: 203      Jun 28, 2019

Views: 198      Jun 28, 2019

Views: 190      Jun 24, 2019

Views: 189      Jun 24, 2019

Views: 170      Jun 19, 2019

Views: 192      Jun 19, 2019

Views: 177      Jun 19, 2019

Views: 170      Jun 19, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 190      Jun 03, 2019

Views: 197      Jun 03, 2019

Views: 198      Jun 03, 2019

Views: 216      Jun 02, 2019

Views: 167      Jun 01, 2019

Views: 202      May 29, 2019

Views: 197      May 29, 2019

Views: 186      May 29, 2019

Views: 187      May 29, 2019

Views: 204      May 29, 2019

Views: 177      May 28, 2019