asd
asf
asd


Nov 18, 2013    Views: 2799

Èÿ,k frdai meyehhs fkÜ j¾la rgdjhs


hqj;shkaf.a wdidu mdg ;uhs frdai mdg' ta ksid thd,d fudk we÷u .;a;;a frdai mdg jeäfhka ;sfhk we÷ula .kak ks;ru fm<fUkjd'


n,kakflda fï idßh' tal frdai meye;s fkÜj¾la idßhla' frdai mdgg jeäfhka weÆï lrk Thd,g fï jf.a idßhla yßu ,iaikhs' pdï whqßka W;aijj,g iyNd.sjk hqj;shlg kï fuh lÈuhs'

wjYH o%jH -

fkÜ hdr 5 1$2 la ^leue;s j¾Khlska&
leue;s j¾Khlska hdr 7 l idßhla
*eíßla .a¨
iSl=úkaia" iafgdakaia" fldaâ fudaia;rh ks¾udKh lruq'

fï i|yd m<uqfjkau idßfha Wrysi iy ysma tl i,l=Kq lr.kak' fuh idßfhys w`.,a 45 m<,gu idod.;a fudaia;r rgdjla ksid m<uqfjkau uq¿ fudaia;rhu ysma tfla isg idßfmdg my< olajdu g%ේiska tl idod.; hq;=fõ'

bkamiq fï whqßka idod.;a fudaia;rh Rcqf*daï fndaâtl Wäka ;nd thg Wäka fmd,s;ska fld<hla Bg Wäka idßh iy fkÜ fldgila ;nd fyd¢ka fv%daúka mskaia .id.kak' oeka uq,skau fuu fudaia;rfha jfÜg isyskaj we;s fldgig *eíßla .a¨ oukak'
miqj uq¿ fudaia;rfhau ueo fldgig u,a iy fld< oud.; hq;=hs' ta i|yd wema,sla l%uh fhdod.; yelshs' idßfha /,s fldgi i|yd w`.,a 9 - 10 m%udKfha ;Srejlu *eíßla .a¨ u.ska fudaia;rh oud.kak' oeka fuh fyd¢ka fõf<kakg ;nkak' fõ¿Kq miqj idßh fyd|msg yrjd wkjYH idß fldgia bj;a lr.kak'

bkamiq h<s;a idßh Rðf*daï fndaâtl u; w;=rd fv%daúka mskaia .id uq¿ fudaia;rfhau u,a frdai mdáka o fld< fld< mdákao fldaâ lr.kak' fï idßh i|yd fhdod f.k we;af;a fld< meye;s fkÜ fldgils' tu.ska idßhg wuq;=u l, t<shla ,eî we;'

fuys u,a ueog r;= iafgdaka tlla w,jd we;' bß fldgia w;rg fld< r;= iy frdai mdg iSl=úkaia iy u,aá iafgdakaia <`.ska <`.ska w,jd ;sfí'

yev.ekaùu - iqërd ief,daka ys iqNdê ,shkf.a

ksrEmKh - vhkd

rE rgd - áfrdka


Image

Views: 18      Feb 12, 2019

Views: 23      Feb 12, 2019

Views: 16      Feb 12, 2019

Views: 39      Jan 31, 2019

Views: 50      Jan 26, 2019

Views: 97      Jan 01, 2019

Views: 113      Jan 01, 2019

Views: 113      Jan 01, 2019

Views: 101      Dec 31, 2018

Views: 108      Dec 18, 2018

Views: 104      Dec 18, 2018

Views: 130      Dec 18, 2018

Views: 105      Dec 18, 2018

Views: 123      Dec 04, 2018

Views: 128      Dec 04, 2018

Views: 163      Nov 27, 2018

Views: 149      Nov 23, 2018

Views: 123      Nov 23, 2018

Views: 128      Nov 14, 2018

Views: 94      Oct 22, 2018

Views: 132      Oct 22, 2018

Views: 104      Oct 22, 2018

Views: 101      Oct 22, 2018

Views: 90      Oct 22, 2018

Views: 2901      Oct 04, 2018

Views: 2857      Oct 04, 2018

Views: 2882      Oct 04, 2018

Views: 17159      Oct 04, 2018

Views: 2834      Sep 21, 2018

Views: 2869      Sep 21, 2018

Views: 2869      Sep 21, 2018

Views: 2873      Sep 21, 2018

Views: 2860      Sep 21, 2018

Views: 2838      Sep 17, 2018

Views: 2860      Sep 17, 2018

Views: 2827      Sep 05, 2018

Views: 2847      Sep 05, 2018

Views: 2865      Sep 05, 2018

Views: 2828      Aug 27, 2018