Aug 13, 2012    Views: 3119

me∙}ï b∙sfrk iuk"a fh`jkfha miqjk Tngu iqúfYaIS idÍ ú"dis∙d lsysmhla fujr Fashion  ∙}"ska wm bosrsm∙a lrkakg ys∙}jd
tfukau idßh f∙dArd 'ekSfïoS qúfYaI lreKq lsysmhla ms<sn|j ie"ls"su∙a úh hq∙}hs  hqj∙shf'a  ifï meyeh isref¾ yevh iy Wi uy∙ fukau yevùug n"dfmdfrd∙a∙} jk ú"dis∙dj ms<sU|j o ie"lsh hq∙} fõ

 

;rula ia:Q, hqj;shla kï wefËk iqÆ isrerg we,S isák idß t;rï iqÿiq ke;' tuÛska YÍrfha uia msvq wkjYah; f,i fkrd taug bv we;'
isyska isrerla iys; hqj;shlg kï áIq fyda fkÜ j¾.fha idß jvd;a WÑ;h' tu.ska hqj;shf.a msßmqka foay,laIK lemS fmfkkakg .kS''
Wiska wvq hqj;shla úYd, fudaia;r yd fndavr iys; idßhlska yev úu iqÿiq ke;' È.= w;g fudaia;r fh¥ idßhla f;dard .kafka kï hqj;shf.a Wi jeäfldg fmkaúh yelsh'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3125      Apr 20, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3129      Mar 15, 2020

Views: 3127      Mar 04, 2020

Views: 3132      Feb 20, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Jan 05, 2020

Views: 3132      Jan 05, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Dec 30, 2019

Views: 3132      Dec 30, 2019

Views: 3129      Dec 30, 2019

Views: 3132      Dec 17, 2019

Views: 3129      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3132      Dec 17, 2019

Views: 3129      Dec 17, 2019

Views: 3139      Nov 27, 2019

Views: 3134      Nov 27, 2019

Views: 3128      Oct 22, 2019

Views: 3132      Oct 14, 2019

Views: 3131      Oct 14, 2019

Views: 3132      Oct 02, 2019

Views: 3130      Oct 02, 2019

Views: 3132      Sep 23, 2019

Views: 3128      Sep 23, 2019

Views: 3135      Sep 23, 2019

Views: 3130      Sep 19, 2019

Views: 3132      Sep 19, 2019

Views: 3130      Sep 04, 2019

Views: 3134      Sep 04, 2019

Views: 3133      Aug 05, 2019

Views: 3131      Aug 05, 2019

Views: 3134      Jul 23, 2019

Views: 3130      Jul 15, 2019

Views: 3132      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 13, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019