Aug 13, 2012    Views: 2867

me∙}ï b∙sfrk iuk"a fh`jkfha miqjk Tngu iqúfYaIS idÍ ú"dis∙d lsysmhla fujr Fashion  ∙}"ska wm bosrsm∙a lrkakg ys∙}jd
tfukau idßh f∙dArd 'ekSfïoS qúfYaI lreKq lsysmhla ms<sn|j ie"ls"su∙a úh hq∙}hs  hqj∙shf'a  ifï meyeh isref¾ yevh iy Wi uy∙ fukau yevùug n"dfmdfrd∙a∙} jk ú"dis∙dj ms<sU|j o ie"lsh hq∙} fõ

 

;rula ia:Q, hqj;shla kï wefËk iqÆ isrerg we,S isák idß t;rï iqÿiq ke;' tuÛska YÍrfha uia msvq wkjYah; f,i fkrd taug bv we;'
isyska isrerla iys; hqj;shlg kï áIq fyda fkÜ j¾.fha idß jvd;a WÑ;h' tu.ska hqj;shf.a msßmqka foay,laIK lemS fmfkkakg .kS''
Wiska wvq hqj;shla úYd, fudaia;r yd fndavr iys; idßhlska yev úu iqÿiq ke;' È.= w;g fudaia;r fh¥ idßhla f;dard .kafka kï hqj;shf.a Wi jeäfldg fmkaúh yelsh'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Views: 13      Oct 14, 2019

Views: 7      Oct 14, 2019

Views: 37      Oct 02, 2019

Views: 44      Oct 02, 2019

Views: 57      Sep 23, 2019

Views: 52      Sep 23, 2019

Views: 50      Sep 23, 2019

Views: 59      Sep 19, 2019

Views: 53      Sep 19, 2019

Views: 90      Sep 04, 2019

Views: 119      Aug 05, 2019

Views: 171      Jul 23, 2019

Views: 191      Jul 15, 2019

Views: 173      Jul 15, 2019

Views: 192      Jul 13, 2019

Views: 320      Jul 08, 2019

Views: 180      Jul 08, 2019

Views: 216      Jul 04, 2019

Views: 225      Jun 28, 2019

Views: 191      Jun 28, 2019

Views: 194      Jun 28, 2019

Views: 195      Jun 28, 2019

Views: 190      Jun 28, 2019

Views: 184      Jun 24, 2019

Views: 184      Jun 24, 2019

Views: 164      Jun 19, 2019

Views: 184      Jun 19, 2019

Views: 172      Jun 19, 2019

Views: 164      Jun 19, 2019

Views: 186      Jun 03, 2019

Views: 185      Jun 03, 2019

Views: 191      Jun 03, 2019

Views: 194      Jun 03, 2019

Views: 210      Jun 02, 2019

Views: 163      Jun 01, 2019

Views: 194      May 29, 2019

Views: 192      May 29, 2019

Views: 184      May 29, 2019

Views: 182      May 29, 2019

Views: 201      May 29, 2019

Views: 169      May 28, 2019