Jun 29, 2013    Views: 3120

mSkig .=K fok fldaudßld

mSki frda.fhka wm fndfyda fofkla‌ mSvd ú¢;s' fuu frda.h ksid" ldka;djkag iy msßñkag ú¢kakg isÿjk wmyiq;d ms<sn|j miq .sh ,sms follska wms úuid neÆfjuq'

fndfyda fokd mSki frda. iqjlr .ekSu i|yd fyda bka ú¢kakg isÿ jk mSvdjka wju lr .ekSug f.dgqfld< r;= ¨kq ks;r ks;r wdydrhg .ks;s' kuq;a bka isÿjkafka tljr wêl YS;,la‌ u;=ùu ksid kdä wl%sh ùuh' tksid mSkih i|yd wdydr mdk .ekSfï§ ffjoH Wmfoia‌ u; kshñ; ud;%djg tu wdydr .; hq;=h' tfia fkdjqK fyd;a kdä l%shdldÍ;ajh fjkia‌ ù lïmk kdäh wêl%shdldÍ fõ' bka úúO frda. u;=úh yelsh' tkï wêl f,i fidgq Èhr kdifhka .,dheu ysiroh" ks;r ks;r lsúiqï hdu" ks;r fiïm%;sYHdj we;s ùu" kshqfudakshdj jeks oreKq Yajik frda. we;s ùug ms<sjk'

mSki frda.Skg b;d .=Kodhl wdydrhla‌ f,i fldaudßld jHxckh ye¢kaúh yelsh' tys§ ySka oKa‌v iys; fld<" È.eá fld<" frdai mdg fld<" iy <d meye;s fld< iys; fldudßld b;d .=Kodhlh' úYd, u,a yg.kakd fldaudßld fï i|yd iqÿiq ke;'

mSki i|yd .=Kodhl fldaudßld j¾.j,ska tla‌ j¾.hla‌ f.k tys uoh iQrd Ndckhlg oud Bg nq,;aúg i|yd Ndú; lrk yqKq hï m%udKhla‌ oud c,h iu. ñY%lr meh Nd.hla‌ muK ;nkak' bka miq yqKq fidaod yer jHxckhla‌ f,i ilia‌ lr wdydrhg .kak'

fuh i;shlg 03-04 jrla‌ wdydr iu. lEug .ekSu iqÿiqh' fuu jHdxckh wdydrhg .kakd úg uia‌ udxY .ekSfuka je,lsh hq;=h'

fuu fldaudßld jHxckh u.ska .eyekq <uqkaf.a fhdaks ud¾.h leiSfï frda." fhdaks ud¾.fha ÿ¾.kaOh" uq;%d oeú,a, wd§ frda. kihs' f,a Od;=j jvjhs' iu meyem;a fõ'

flfia fj;;a fuu wdydrh .; hq;af;a ksis ffjoH Wmfoia‌ u;h' tfia fkdjqK fyd;a úlD;s kdäh wêl%shdldÍ ù úúO frda. u;= úh yelsh'

kdä ffjoH úoHdj ms<sn| uydpd¾h
ðkisß ,shkafj,
ÿrl:k - 011-2632225

Image

Views: 28      May 22, 2020

Views: 3152      Apr 20, 2020

Views: 3164      Mar 17, 2020

Views: 3159      Mar 17, 2020

Views: 3160      Mar 17, 2020

Views: 3161      Mar 15, 2020

Views: 3163      Mar 04, 2020

Views: 3163      Feb 20, 2020

Views: 3161      Jan 05, 2020

Views: 3159      Jan 05, 2020

Views: 3170      Jan 05, 2020

Views: 3164      Jan 05, 2020

Views: 3158      Dec 30, 2019

Views: 3168      Dec 30, 2019

Views: 3159      Dec 30, 2019

Views: 3165      Dec 17, 2019

Views: 3164      Dec 17, 2019

Views: 3164      Dec 17, 2019

Views: 3157      Dec 17, 2019

Views: 3163      Dec 17, 2019

Views: 3169      Nov 27, 2019

Views: 3164      Nov 27, 2019

Views: 3163      Oct 22, 2019

Views: 3163      Oct 14, 2019

Views: 3165      Oct 14, 2019

Views: 3170      Oct 02, 2019

Views: 3158      Oct 02, 2019

Views: 3164      Sep 23, 2019

Views: 3165      Sep 23, 2019

Views: 3169      Sep 23, 2019

Views: 3161      Sep 19, 2019

Views: 3164      Sep 19, 2019

Views: 3162      Sep 04, 2019

Views: 3170      Sep 04, 2019

Views: 3166      Aug 05, 2019

Views: 3156      Aug 05, 2019

Views: 3166      Jul 23, 2019

Views: 3165      Jul 15, 2019

Views: 3162      Jul 15, 2019

Views: 3158      Jul 13, 2019