Jun 29, 2013    Views: 2843

mSkig .=K fok fldaudßld

mSki frda.fhka wm fndfyda fofkla‌ mSvd ú¢;s' fuu frda.h ksid" ldka;djkag iy msßñkag ú¢kakg isÿjk wmyiq;d ms<sn|j miq .sh ,sms follska wms úuid neÆfjuq'

fndfyda fokd mSki frda. iqjlr .ekSu i|yd fyda bka ú¢kakg isÿ jk mSvdjka wju lr .ekSug f.dgqfld< r;= ¨kq ks;r ks;r wdydrhg .ks;s' kuq;a bka isÿjkafka tljr wêl YS;,la‌ u;=ùu ksid kdä wl%sh ùuh' tksid mSkih i|yd wdydr mdk .ekSfï§ ffjoH Wmfoia‌ u; kshñ; ud;%djg tu wdydr .; hq;=h' tfia fkdjqK fyd;a kdä l%shdldÍ;ajh fjkia‌ ù lïmk kdäh wêl%shdldÍ fõ' bka úúO frda. u;=úh yelsh' tkï wêl f,i fidgq Èhr kdifhka .,dheu ysiroh" ks;r ks;r lsúiqï hdu" ks;r fiïm%;sYHdj we;s ùu" kshqfudakshdj jeks oreKq Yajik frda. we;s ùug ms<sjk'

mSki frda.Skg b;d .=Kodhl wdydrhla‌ f,i fldaudßld jHxckh ye¢kaúh yelsh' tys§ ySka oKa‌v iys; fld<" È.eá fld<" frdai mdg fld<" iy <d meye;s fld< iys; fldudßld b;d .=Kodhlh' úYd, u,a yg.kakd fldaudßld fï i|yd iqÿiq ke;'

mSki i|yd .=Kodhl fldaudßld j¾.j,ska tla‌ j¾.hla‌ f.k tys uoh iQrd Ndckhlg oud Bg nq,;aúg i|yd Ndú; lrk yqKq hï m%udKhla‌ oud c,h iu. ñY%lr meh Nd.hla‌ muK ;nkak' bka miq yqKq fidaod yer jHxckhla‌ f,i ilia‌ lr wdydrhg .kak'

fuh i;shlg 03-04 jrla‌ wdydr iu. lEug .ekSu iqÿiqh' fuu jHdxckh wdydrhg .kakd úg uia‌ udxY .ekSfuka je,lsh hq;=h'

fuu fldaudßld jHxckh u.ska .eyekq <uqkaf.a fhdaks ud¾.h leiSfï frda." fhdaks ud¾.fha ÿ¾.kaOh" uq;%d oeú,a, wd§ frda. kihs' f,a Od;=j jvjhs' iu meyem;a fõ'

flfia fj;;a fuu wdydrh .; hq;af;a ksis ffjoH Wmfoia‌ u;h' tfia fkdjqK fyd;a úlD;s kdäh wêl%shdldÍ ù úúO frda. u;= úh yelsh'

kdä ffjoH úoHdj ms<sn| uydpd¾h
ðkisß ,shkafj,
ÿrl:k - 011-2632225

Image

Views: 80      Oct 22, 2019

Views: 98      Oct 14, 2019

Views: 81      Oct 14, 2019

Views: 92      Oct 02, 2019

Views: 105      Oct 02, 2019

Views: 140      Sep 23, 2019

Views: 98      Sep 23, 2019

Views: 104      Sep 23, 2019

Views: 110      Sep 19, 2019

Views: 100      Sep 19, 2019

Views: 146      Sep 04, 2019

Views: 124      Sep 04, 2019

Views: 165      Aug 05, 2019

Views: 225      Jul 23, 2019

Views: 247      Jul 15, 2019

Views: 224      Jul 15, 2019

Views: 244      Jul 13, 2019

Views: 434      Jul 08, 2019

Views: 234      Jul 08, 2019

Views: 271      Jul 04, 2019

Views: 280      Jun 28, 2019

Views: 233      Jun 28, 2019

Views: 244      Jun 28, 2019

Views: 252      Jun 28, 2019

Views: 245      Jun 28, 2019

Views: 229      Jun 24, 2019

Views: 229      Jun 24, 2019

Views: 208      Jun 19, 2019

Views: 236      Jun 19, 2019

Views: 207      Jun 19, 2019

Views: 203      Jun 19, 2019

Views: 222      Jun 03, 2019

Views: 225      Jun 03, 2019

Views: 236      Jun 03, 2019

Views: 238      Jun 03, 2019

Views: 256      Jun 02, 2019

Views: 201      Jun 01, 2019

Views: 242      May 29, 2019

Views: 233      May 29, 2019

Views: 223      May 29, 2019

Views: 228      May 29, 2019

Views: 508      May 29, 2019

Views: 211      May 28, 2019