Models mirror
Sumana Gomas in USA
images (97)
Miss Sri Lanka for Miss Universe 20
images (0)
Udari yellow
images (7)
Nisandi
images (7)
  Song of the Day - Lyrics
Thanikama huru denet
Miya Yai Do Manda
Daasa Themila Heena
Thurul Wenna Asai Ha
awasan liyumai obata
Jeewithayata Nawa Pa
  Films
Ab Tak Chappan - Hin
Kalloori
Raaz
Please Teach Me
Mouse
Duplicate
  Cartoons
FRANKLIN AND FRIENDS
Yakari Sinhala Carto
Chandi Sinhala Carto
Chandi Sinhala Carto
CHUTTAI CHUTTI 36
SUTINMAATINs3-(538)
  Ladies Article
Jan 07, 2013  Views 3530
o;a nqreiqj .ek fuu lreKq okakjd o @
Jan 05, 2018  Views 95
flala iEoSfuaoS fus jeros lrkak Mmd
Aug 18, 2016  Views 775
Mar 01, 2015  Views 2485
Dec 08, 2012  Views 2409
fl l,lska ish lsys,s iq lrjd .ekSug
Apr 02, 2015  Views 4017
rij;a fmdf,dia ud¿jla
Dec 31, 2017  Views 121
m<;=re i,dohla youq
Aug 12, 2016  Views 2130
,iaik .ek ys;kjd kï wem,a f.ähla lkak
Mar 29, 2013
view 2548 times
0 Comments

,iaik .ek ys;kjd kï wem,a f.ähla lkak

f,dl= l=vd ljQre;a m%shlrk wem,a ksjfia ;sfnk m,;=re w;ßka wksjd¾hfhka m,;=re n÷kg tlajk m,;=rla yeáhg;a wem,a ye¢kaúh yel'

fï ksid wo wms wjOdkh fhduQ lruQ wem,a j, .=Kh ms<sn|j'


wem,a W;=re bkaÈhdj" ldIaó¾" TiafÜ‍ß,shdj jeks rgj, j.dlrkQ ,nhs' fuh j¾. lsysmhlskao hQ;= fjkjd' wem,a meKsri fukau weUQ,a riskao hQ;= fjkjd' fi!uH m,;=rla yeáhg ye¢kafjk fuh t;rï nr m,;=rla fkdfõ'


fuh úgñka B j,ska fmdfydi;a jk w;r .a¨fldaia ^iSks&" fmdiamria" geksla wï,h" le,aishï" c,h" úgñka iS" fmdaIK .=Kfhkao wka;¾.; fjkjd'


úfYaIfhka wem,a .ek i|yka lrk úg wu;l fkdl< hQ;= lreKla ;sfí' wem,a yDo frda.j,g .=K yoj;g ióm m,;=rla f,i y÷kajkak mQ¿jka'


ta jf.au wem,a hQI reêrh msßisÿ lrhs' reêr jdysks moaO;sh fyd¢ka l%shdlrùuo" ykaÈ wudrej jeks frda.j,go b;du;a .=Kodhl fõ'


u, noaOh ÿre lsÍfï yelshdjo o;aj,go .=K fok wem,a wdhQ¾fõofha i|yka mßÈ frda. i|yd f.ä" uQ,a T!IO f,i fhdod.kQ ,nkjd'


ljQre;a leu;s ,iaik jkakgfka' úfYaIfhka iu meyem;a lr .kakg wo hQj;shka fjfyfik nj Tn okakjd' wem,a rEm,djkH me;af;ka Tfí iu meyem;a lrk iug ,eÈ m,;=rls' fuh *Dá mela tlla f,io fhdod.ekSug mQ¿jka'


wem,a ñßld .;a hQI rij;a mdkhla fukau wm idok m,;=re i,dohg ke;=ju neß m,;=rls'


Tn Èkm;d wem,a f.ähla wdydrhg .kafka kï b;d iQÿiQ nj;a wdhQ¾fõofha i|yka fjkjd'


wdhQ¾fõo Y,H ffjoH ã'tÉ'f;kakfldaka
wdhQ¾fõo YslaIK frday, fnd/,a,


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *