asd
asf
asd

,iaik .ek ys;kjd kï wem,a f.ähla lkak


Mar 29, 2013    Views: 2786

,iaik .ek ys;kjd kï wem,a f.ähla lkak

f,dl= l=vd ljQre;a m%shlrk wem,a ksjfia ;sfnk m,;=re w;ßka wksjd¾hfhka m,;=re n÷kg tlajk m,;=rla yeáhg;a wem,a ye¢kaúh yel'

fï ksid wo wms wjOdkh fhduQ lruQ wem,a j, .=Kh ms<sn|j'


wem,a W;=re bkaÈhdj" ldIaó¾" TiafÜ‍ß,shdj jeks rgj, j.dlrkQ ,nhs' fuh j¾. lsysmhlskao hQ;= fjkjd' wem,a meKsri fukau weUQ,a riskao hQ;= fjkjd' fi!uH m,;=rla yeáhg ye¢kafjk fuh t;rï nr m,;=rla fkdfõ'


fuh úgñka B j,ska fmdfydi;a jk w;r .a¨fldaia ^iSks&" fmdiamria" geksla wï,h" le,aishï" c,h" úgñka iS" fmdaIK .=Kfhkao wka;¾.; fjkjd'


úfYaIfhka wem,a .ek i|yka lrk úg wu;l fkdl< hQ;= lreKla ;sfí' wem,a yDo frda.j,g .=K yoj;g ióm m,;=rla f,i y÷kajkak mQ¿jka'


ta jf.au wem,a hQI reêrh msßisÿ lrhs' reêr jdysks moaO;sh fyd¢ka l%shdlrùuo" ykaÈ wudrej jeks frda.j,go b;du;a .=Kodhl fõ'


u, noaOh ÿre lsÍfï yelshdjo o;aj,go .=K fok wem,a wdhQ¾fõofha i|yka mßÈ frda. i|yd f.ä" uQ,a T!IO f,i fhdod.kQ ,nkjd'


ljQre;a leu;s ,iaik jkakgfka' úfYaIfhka iu meyem;a lr .kakg wo hQj;shka fjfyfik nj Tn okakjd' wem,a rEm,djkH me;af;ka Tfí iu meyem;a lrk iug ,eÈ m,;=rls' fuh *Dá mela tlla f,io fhdod.ekSug mQ¿jka'


wem,a ñßld .;a hQI rij;a mdkhla fukau wm idok m,;=re i,dohg ke;=ju neß m,;=rls'


Tn Èkm;d wem,a f.ähla wdydrhg .kafka kï b;d iQÿiQ nj;a wdhQ¾fõofha i|yka fjkjd'


wdhQ¾fõo Y,H ffjoH ã'tÉ'f;kakfldaka
wdhQ¾fõo YslaIK frday, fnd/,a,


Image

Views: 54      Jan 01, 2019

Views: 53      Jan 01, 2019

Views: 50      Jan 01, 2019

Views: 49      Dec 31, 2018

Views: 73      Dec 18, 2018

Views: 63      Dec 18, 2018

Views: 77      Dec 18, 2018

Views: 64      Dec 18, 2018

Views: 83      Dec 04, 2018

Views: 97      Dec 04, 2018

Views: 129      Nov 27, 2018

Views: 104      Nov 23, 2018

Views: 89      Nov 23, 2018

Views: 96      Nov 14, 2018

Views: 74      Oct 22, 2018

Views: 118      Oct 22, 2018

Views: 92      Oct 22, 2018

Views: 85      Oct 22, 2018

Views: 79      Oct 22, 2018

Views: 2893      Oct 04, 2018

Views: 2849      Oct 04, 2018

Views: 2871      Oct 04, 2018

Views: 2905      Oct 04, 2018

Views: 2827      Sep 21, 2018

Views: 2855      Sep 21, 2018

Views: 2855      Sep 21, 2018

Views: 2861      Sep 21, 2018

Views: 2850      Sep 21, 2018

Views: 2833      Sep 17, 2018

Views: 2848      Sep 17, 2018

Views: 2820      Sep 05, 2018

Views: 2838      Sep 05, 2018

Views: 2848      Sep 05, 2018

Views: 2813      Aug 27, 2018

Views: 2832      Aug 23, 2018

Views: 2836      Aug 15, 2018

Views: 2856      Aug 15, 2018

Views: 2838      Aug 15, 2018

Views: 2849      Aug 15, 2018

Views: 2840      Aug 15, 2018