Models mirror
Pooja Umashankar Celebrate Vesak
images (22)
Maryam Badurdeen
images (17)
udari waranakulasooriya
images (0)
Melani
images (6)
  Song of the Day - Lyrics
Sudu Mudu Rala Pela
Dayabarawa Kandulu U
Sadi Ran Abaranin Ri
Sandapana Wage Dilen
Duwe Nuba Mage Prana
Sansare Aala Sina
  Films
Prema Paavuraalu
Wijaya Geetha sinhal
Akasa Kusum
Poda Podi 2012 Tamil
Commando 2013
Mata Thama Mathakai
  Cartoons
Sinhala - Happily N
Sinhala Cartoon 53
CHUTTAI CHUTTI SE3-5
ALI MALLI MAMAI 119
Raja KesBeywo -24
Silvester and Tweety
  Ladies Article
Nov 07, 2012  Views 2555
ysirohg úi÷ula
Dec 29, 2017  Views 127
Jan 29, 2015  Views 2468
Oct 18, 2014  Views 2277
is.s;s orejkag <ud .S yqre lruq
Jan 20, 2018  Views 16
Oct 24, 2013  Views 2297
ifï /<s jeàu bj;a lrk Steam Ultrasonic
Aug 31, 2015  Views 2369
fodaI ke;s jdikdj we;s ksfjila
May 19, 2014  Views 2481
,iaik .ek ys;kjd kï wem,a f.ähla lkak
Mar 29, 2013
view 2483 times
0 Comments

,iaik .ek ys;kjd kï wem,a f.ähla lkak

f,dl= l=vd ljQre;a m%shlrk wem,a ksjfia ;sfnk m,;=re w;ßka wksjd¾hfhka m,;=re n÷kg tlajk m,;=rla yeáhg;a wem,a ye¢kaúh yel'

fï ksid wo wms wjOdkh fhduQ lruQ wem,a j, .=Kh ms<sn|j'


wem,a W;=re bkaÈhdj" ldIaó¾" TiafÜ‍ß,shdj jeks rgj, j.dlrkQ ,nhs' fuh j¾. lsysmhlskao hQ;= fjkjd' wem,a meKsri fukau weUQ,a riskao hQ;= fjkjd' fi!uH m,;=rla yeáhg ye¢kafjk fuh t;rï nr m,;=rla fkdfõ'


fuh úgñka B j,ska fmdfydi;a jk w;r .a¨fldaia ^iSks&" fmdiamria" geksla wï,h" le,aishï" c,h" úgñka iS" fmdaIK .=Kfhkao wka;¾.; fjkjd'


úfYaIfhka wem,a .ek i|yka lrk úg wu;l fkdl< hQ;= lreKla ;sfí' wem,a yDo frda.j,g .=K yoj;g ióm m,;=rla f,i y÷kajkak mQ¿jka'


ta jf.au wem,a hQI reêrh msßisÿ lrhs' reêr jdysks moaO;sh fyd¢ka l%shdlrùuo" ykaÈ wudrej jeks frda.j,go b;du;a .=Kodhl fõ'


u, noaOh ÿre lsÍfï yelshdjo o;aj,go .=K fok wem,a wdhQ¾fõofha i|yka mßÈ frda. i|yd f.ä" uQ,a T!IO f,i fhdod.kQ ,nkjd'


ljQre;a leu;s ,iaik jkakgfka' úfYaIfhka iu meyem;a lr .kakg wo hQj;shka fjfyfik nj Tn okakjd' wem,a rEm,djkH me;af;ka Tfí iu meyem;a lrk iug ,eÈ m,;=rls' fuh *Dá mela tlla f,io fhdod.ekSug mQ¿jka'


wem,a ñßld .;a hQI rij;a mdkhla fukau wm idok m,;=re i,dohg ke;=ju neß m,;=rls'


Tn Èkm;d wem,a f.ähla wdydrhg .kafka kï b;d iQÿiQ nj;a wdhQ¾fõofha i|yka fjkjd'


wdhQ¾fõo Y,H ffjoH ã'tÉ'f;kakfldaka
wdhQ¾fõo YslaIK frday, fnd/,a,


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *