fjila fmdahg t,a,kak ldâfndaâ wgmÜgu


May 19, 2021    Views: 3256

fjila fmdahg t,a,kak ldâfndaâ wgmÜgu

 

wgf,da oyu isysm;a lrjk wgmÜgï fjila l+vqj fjila Èkh iurk fn!oaO wmf.a m%Odk ixfla;hhs' fldúâ jix.; ;;a;ajhla iuÕ Woa.; ù we;s j¾;udk iudcfha isák nyq;rhla fofkl=g WK m;=re fidhd .ekSug fkdyels wjia:djl ldâfndaâj,ska idod .; yels fjila l+vqjla wo wms Tng bÈßm;a lrkakg is;=jd' yßu ir,hs' myiqhs'

 

wjYH øjH

² >klï ldâfndaâ j¾.hla

² iõ fld< lsysmhla

² .ï

² iafgma,¾ tlla

 

idod.kakd wdldrh

>klï ldâfndaâ fydhd .; fkdyels kï wmg ksjfia bj; ouk lsßmsá fmÜá jqj o Ndú; l< yelshs' wÕ,a 10 la È. wÕ,a 2 la m<, ldâfndaâ ;Sre 24 la lmd .kak' fuu È. wjYH kï fjkia lr .; yelshs' rEm igyka fm< wdOdr lr f.k fjila l+vqj iE§ug mgka .kak'

 

tfia lmd .;a ldâfndaâ ;Sre È. w;g folg kjkak' ;Sre 24 tf,i ilia lr .kak' oeka iafgma,rh wdOdrfhka ;Sre y;rla f.k iup;=ri% fldgqjla jk f,i tl;= lr .kak' tf,i y;/ia fldgq 6 idod .; hq;= h' bkamiq fuu iup;=ri% fldgq 6 tl;= lr wgmÜgï l+vq wdldrhg iafgma,¾ lgq .iñka tl;= lr .kak' w,xldr ksudjlska hq;a wgmÜgula Tng oel .; yelsh' wjidkfha fuu l+vqjg iõfld< iy /<s w,jd yev lr .kak'

 

m%ùK w;alï Ys,amskS bf¾Id wfífldaka


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv


 

 

fmam¾ l=hs,ska l,dfjka fjila iqnme;=ï m;a

 

iïnqÿ isisf,ka úYajhu ksù iekfik wuduEKS f,dõ;=rd nqÿmshdKka jykafiaf.a f;uÕ=, isysm;a lrk mskanr fjila ux.,Hh ksñ;af;ka Tnf.a wdorŒhhkag ;s<sK lsÍug Tnf.a oe;skau b;d wvq ld,hla jeh lrñka ks¾udKh l< yels fjila iqnme;=ï m;la idod .kakd wdldrh ms<sn|j lshd fokakhs fï iQodku'

 

wjYH øjH

Iegrh

fmam¾ l=hs,ska gQ,a tl

fmam¾ l=hs,ska fndaâ tl

nhskav¾ .ï

A4 iqÿ mdg fndaâ lsysmhla

A4 lvodis fld< ^ly mdg" r;= mdg" ks,a mdg" ;eô,s mdg" frdai mdg" fld< mdg fld<&


idod.kakd wdldrh

lvodis fld< Iegrh Ndú; lrñka lmd .kak' O¾u pl%hla leghï l,dj Ndú; lrñka lmd .kak' fmam¾ l=hs,ska gQ,a tl Ndú; lrñka ly mdg má 21 ks¾udKh fldg Eye Shep fldhs,a ks¾udKh lrkak' th O¾u pl%h w,xldrh tk f,ig w,jd .kak' fn!oaO fldäfha j¾K Ndú; lrñka w,xldr f,i O¾u pl%h by< fldgi w,xldr f,ig w,j .kak' tf,i l,d;aul f,i ishqï fmam¾ l=hs,ska l,dj Ndú; lrñka ks¾udK l< w,xldrj;a fjila iqnme;=ï m;la Tng b;d myiqfjka ks¾udKh lr .ekSug yels fjhs'

 

w;alï ks¾udK Ys,ams‚

WfmalaId ks,añ‚

chisxy


 

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv

Image

Views: 59      Sep 01, 2021

Views: 80      Sep 01, 2021

Views: 73      Aug 24, 2021

Views: 3314      Aug 19, 2021

Views: 3302      Aug 16, 2021

Views: 3297      Aug 10, 2021

Views: 3288      Jul 30, 2021

Views: 3309      Jul 30, 2021

Views: 3281      Jul 27, 2021

Views: 3277      Jul 18, 2021

Views: 3256      Jul 09, 2021

Views: 3253      Jul 09, 2021

Views: 3259      May 24, 2021

Views: 3260      May 24, 2021

Views: 3256      May 19, 2021

Views: 3256      May 17, 2021

Views: 3259      May 17, 2021

Views: 3262      May 13, 2021

Views: 3248      Apr 13, 2021

Views: 3247      Apr 13, 2021

Views: 3249      Mar 06, 2021

Views: 3265      Feb 19, 2021

Views: 3258      Jan 23, 2021

Views: 3251      Jan 23, 2021

Views: 3250      Jan 15, 2021

Views: 3244      Dec 28, 2020

Views: 3251      Dec 27, 2020

Views: 3250      Dec 16, 2020

Views: 3258      Dec 16, 2020

Views: 3246      Dec 07, 2020

Views: 3247      Dec 07, 2020

Views: 3244      Oct 26, 2020

Views: 3256      Oct 11, 2020

Views: 3250      Oct 06, 2020

Views: 3252      Sep 27, 2020

Views: 3238      Sep 18, 2020

Views: 3253      Aug 18, 2020

Views: 3243      Aug 18, 2020

Views: 3247      Jul 13, 2020

Views: 3244      May 22, 2020

Views: 3243      Apr 20, 2020

Views: 3246      Mar 17, 2020