l=re÷ oÛr


Apr 13, 2021    Views: 3248

l=re÷ oÛr


wjYH o%jH)

 

n;, msá

.%Eï 150 la

mdka msá .%Eï 100 la

ì;a;r lyuo 3 la

ng¾ fïi ye¢

2 ) 3 la

 

msál< iSkS .%Eï 120 la

l=vqlr .;a l=re÷ f;a ye¢ 2 la

foys biau fïi yekaola

lsß ^wjYH kï&

 

by; o%jH ish,a, lj,ï lr frdáhlg msá wkd .kakd whqßka wkd .kak' tu msá fuda,sh ,E,a,l ;=kS lr ;Srej,g lmd tu ;SrE frda,a lr ;rula uy; fldagq len,sj, T;d ^ oÛrhla fuka& u| WKqiqu we;s fmdarKqjl mq¿iaid .kak'

 

 

n;, msá

je,s ;,m

 

wjYH o%jH)

 

n;, msá .%Eï 250la ^ n;, fidaod fm;s lmd wjqfõ oud fyd¢ka fõ<d msá lr .; yelsh&

 

.d .;a fmd,a .%Eï 250la

ls;=,a meKs" fmd,a meKs fyda iSkS .%Eï 250la

 

 

fmd,a iy n;, msá lj,ï lr msÜgqj ;ïnd .kak' fjku n÷kla ,sm ;nd thg iSkS tla lr kQ,la fia wefok m%udKhg Wl= lr .kak ' oeka thgu msi .;a msÜgqj lj,ï lr ;,mhla fia ilid ;eáhlg oud lmd .kak'

 

 

 

n;, msá uqrelal=

 

wjYH o%jH)

 

n;, msá .%Eï 200 la

lv, msá .%Eï 100 la

yd,a msá .%Eï 50 la

iQÿre iaj,amhla

ñßial=vq fïi ye¢ 2la

lyl=vq fïi ye¢ 1$2la

ÆKq f;a yekaola

fmd,af;,a

neo.;a lrmsxpd iy rglcq

 

by; o%jH ish,a, tlg lj,ï lr WKqiqï j;=frka bÈwdmam iE§u i|yd msá wkd .kakd moug ilid .kak' miqj bÈwdmam jxf.ähg ñY%Kfhka fldgila tla lr r;ajQ fmd,af;,a ;dÉÑhg bÈwdmamhla fia ñßld .kak' neÿKq miq len,sj,g lvd neo.;a rglcq iy lrmsxpd tl;= lr fyd¢ka ñY% lr.kak'

 

 

 

 Èjq,a uialÜ

 

wjYH o%jH)

 

Èjq,a .%Eï 500 la

^fyd¢ka bÿKq Èjq,a j;=r iaj,amhla oud weg bj;a lr Wl=jg ñßld .;a miq&

 

iSkS .%Eï 750la

re,x f;a ye¢ 2la

j;=r fldamamhla

.sf;,a f;a ye¢ 2la

 

 

 

hdka;ug neo.;a re,x j;=r fldamamhlg oud fmfÛkakg ;nkak' n÷klg iSks yd Èjq,a tl;= lr u| .skafk ye¢ .dñka msi .kak' Èjq,a ñY%Kh Wl=jk úg fmfÛkakg ;enQ re,x j;=r bj;a lr Èjq,a ñY%Khg tl;= lr fyd¢ka ye¢ .dñka oeka tu ;,mhg .sf;,a o tl;= lrkak' ;,mhla jQ miq ,sfmka nd ;eáhlg oud Wäka lcq bi lE,sj,g lmd .kak'

Image

Views: 59      Sep 01, 2021

Views: 80      Sep 01, 2021

Views: 73      Aug 24, 2021

Views: 3314      Aug 19, 2021

Views: 3301      Aug 16, 2021

Views: 3297      Aug 10, 2021

Views: 3288      Jul 30, 2021

Views: 3309      Jul 30, 2021

Views: 3281      Jul 27, 2021

Views: 3277      Jul 18, 2021

Views: 3256      Jul 09, 2021

Views: 3253      Jul 09, 2021

Views: 3259      May 24, 2021

Views: 3260      May 24, 2021

Views: 3255      May 19, 2021

Views: 3255      May 17, 2021

Views: 3258      May 17, 2021

Views: 3261      May 13, 2021

Views: 3248      Apr 13, 2021

Views: 3247      Apr 13, 2021

Views: 3249      Mar 06, 2021

Views: 3265      Feb 19, 2021

Views: 3258      Jan 23, 2021

Views: 3251      Jan 23, 2021

Views: 3250      Jan 15, 2021

Views: 3244      Dec 28, 2020

Views: 3251      Dec 27, 2020

Views: 3250      Dec 16, 2020

Views: 3258      Dec 16, 2020

Views: 3246      Dec 07, 2020

Views: 3247      Dec 07, 2020

Views: 3244      Oct 26, 2020

Views: 3256      Oct 11, 2020

Views: 3250      Oct 06, 2020

Views: 3252      Sep 27, 2020

Views: 3238      Sep 18, 2020

Views: 3253      Aug 18, 2020

Views: 3243      Aug 18, 2020

Views: 3247      Jul 13, 2020

Views: 3244      May 22, 2020

Views: 3243      Apr 20, 2020

Views: 3245      Mar 17, 2020