l%siauia Í;a


Dec 28, 2020    Views: 3245

l%siauia Í;a

wjYH o%jH

udIa fuf,daia .%Eï 250 la

ng¾ fïi ye¢ 2 la

fld< mdg j¾Kldrl

fldaka*af,laia fldamam 3la

iam%skal,aia iaj,amhlaudIa fuf,daia iy ng¾ uhsfl%dfõõ lr thg l,ßka oud l,jï lrkak' thgu fldaka*af,laia o l,jï lr fílska ISÜ we;sre ;eáhl ñY%Kfhka fldamamhla oud j<,a,la whqßka idod .kak' oeka thg iam%skal,aia oud YS;lrKfha ;nkak'


whsia fldaka l%siauia g%SwjYH o%jH

whsia fldaka lsysmhla

iagd¾ fkdfi,hla

ng¾ whsiska

lma flala lsysmhla

iSks iaj,amhlawhsia fldaka tl iagd¾ fkdfi,a tflka my< isg by<g iagd¾ wdldrhg mhsma lrkak' lma flala tfla Wv ng¾ whsiska j,ska yev lr whsia fldaka tl thg Wäka ;nd w,jd .kak' oeka iSks bi .kak'
l%siauia g%SwjYH o%jH

mdka msá .%Eï 250la

ng¾ .%Eï 250la

iSks .%Eï 250la

ì;a;r 5la

fílsx mjqv¾ f;a ye¢ 2la

kejqï lsß fyda Èhlr.;a lsßmsá f;a ye¢ 2la

jeks,d f;a ye¢ 2lamdka msáj,g fílska mjqv¾ tl;= lr fo;=ka mdrla y,d .kak' n÷klg ng¾ oud úkdähla muK îÜ lrkak' thg iSks tl;= lr úkdä 2la muK îÜ lrkak' ñY%Khg jrlg tla ì;a;rh ne.ska oud îÜ lrkak' jeks,d o tla lr oeka msá ál ál ouñka l,jï lrkak'

lsf,da tll fldgq yevfha flala ;eáhl fi,aishia wxYl180 WIaK;ajhl úkdä 10la m%S ySÜ l< wjka tfla úkdä 35 ) 40;a w;r ñY%Kh fíla lr.kak' fíla lr.;a flala tflka fmdä m%udKfha isg f,dl= m%udKh olajd rjqï lmd .kak' oeka f,dl= rjqfï isg fmdä rjqu olajd ng¾ whsiskaj,ska w,jd iekaâúÉ lrkak' oeka iagd¾ fkdfi,a tlla f.k iagd¾ wdldrhg my< isg by<g mhsma lrkak' iam%skal,a fnda, ;ekska ;ek tl;= lr wjidkfha Wäka whsiska iSks bi .kak'
l%siauia lmSia

wjYH o%jH

msá .%Eï 125la

ng¾ .%Eï 125la

iSks .%Eï 125la

ì;a;r 2la

fílsx mjqv¾ f;a yekaola

jeks,d f;a yekaola

fmr wldrhgu flala ñY%Kh ilid .kak' lma flala g%ේ tlg lma flala 3$4 la jkfia ,hsk¾ oud fi,aishia wxYl 180 WIaK;ajfha úkdâ 10la m%S ySÜ lr.;a wjka tfla úkdä 20la muK fíla lrkak' oeka 2D fkdfi,a tflka lma flala tfla by<g tifjk .ila wdldrfhka b¾ whsiskaj,ska yev lr Wäka iam%skal,a fyda iSks oud irid.kak'


Image

Views: 59      Sep 01, 2021

Views: 80      Sep 01, 2021

Views: 73      Aug 24, 2021

Views: 3314      Aug 19, 2021

Views: 3302      Aug 16, 2021

Views: 3297      Aug 10, 2021

Views: 3288      Jul 30, 2021

Views: 3309      Jul 30, 2021

Views: 3281      Jul 27, 2021

Views: 3279      Jul 18, 2021

Views: 3257      Jul 09, 2021

Views: 3254      Jul 09, 2021

Views: 3260      May 24, 2021

Views: 3262      May 24, 2021

Views: 3256      May 19, 2021

Views: 3256      May 17, 2021

Views: 3259      May 17, 2021

Views: 3263      May 13, 2021

Views: 3248      Apr 13, 2021

Views: 3247      Apr 13, 2021

Views: 3249      Mar 06, 2021

Views: 3265      Feb 19, 2021

Views: 3258      Jan 23, 2021

Views: 3251      Jan 23, 2021

Views: 3250      Jan 15, 2021

Views: 3245      Dec 28, 2020

Views: 3252      Dec 27, 2020

Views: 3251      Dec 16, 2020

Views: 3259      Dec 16, 2020

Views: 3247      Dec 07, 2020

Views: 3247      Dec 07, 2020

Views: 3245      Oct 26, 2020

Views: 3257      Oct 11, 2020

Views: 3251      Oct 06, 2020

Views: 3254      Sep 27, 2020

Views: 3239      Sep 18, 2020

Views: 3253      Aug 18, 2020

Views: 3243      Aug 18, 2020

Views: 3247      Jul 13, 2020

Views: 3245      May 22, 2020

Views: 3244      Apr 20, 2020

Views: 3246      Mar 17, 2020