iu fmdaIKh lrk kj;u i;aldrh


Sep 18, 2020    Views: 3239

iu fmdaIKh lrk kj;u i;aldrh

rEm,djKH i;aldrl l%ufõo w;r ´kEu flkl=g blaukska yd myiqfjka lr .; yels i;aldrhla f,i YSÜ udiala ye¢kaúh yelshs' fuh ;ju;a ,xldjg ;rula kqyqre jQj;a f,dj mqrd kï oeka oeka ckm%sh rEm,djKH i;aldrl l%uhls' YSÜ udiala lshkafka iu msßiqÿ lsÍug fyda uereK iෛ, bj;a lsÍug fhdod .kakd udiala tlla fkdj iu fmdaIKh lsÍug Ndú; lrkakls'

tÈfkod ysre rYañhg ksrdjrKh ùfuka" lD;%su wdydr mdkj,ska" mdf¾ f;dfÜ .uka lroaÈ iug wef,k ÿú,s iy wmsßiqÿ ÿudrfhka we;=¿ jeä fõ,djla AC tfla isáfuka iug jk ydksfhka iu h:d ;;a;ajhg m;a lr §ma;su;a iula" meyem;a njla tla lsÍu fiau iu jhig hdu md,kh lsÍug fhdod .kakd myiq i;aldrhls' kuq;a l=re,E iys; uqyqKlg kï f*ia YSÜ udiala fh§u iqÿiq ke;'

fndfyda fokd iug fmdaIl i;aldrlhla f,i úúO l%Sï j¾. fhdod .;a; o l%Sï wdf,amkfhka miq jeä fldgila jdIamSlrKh jk nj fkdoek isá lreKls' thska iug ,eìh hq;= fmdaIKh iïmQ¾Kfhkau fkd,efí' kuq;a isrï j¾.hlska fmÛjQ YSÜ udiala tllska iSrï tfla ;sfnk fmdaIK o%jH iug fyd¢ka iïnkaO lr jdIamSlrK l%shdj,sh keje;aùug iu;a fjhs'

YSÜ udiala idokafka Non)woven fiber" Cottons" Hydrogel iy Bio Cellulose j,ska' kuq;a rEm,djKHh Ys,amSka Ndú;hg iqÿiq hehs ks¾foaY lrkafka Bio Cellulose j,ska iE¥ YSÜ udialah' ta" iajdNdúl iy iug fyd¢ka iïnkaO fjk ksid úh yelshs' YSÜ udiala Ndú;hg iSrï j¾.hla wjYHh fjhs' iSrï hkq YSÜ udiala tfla ;sfnk fmdaIKh leá jqKq Èhrhls' isrï idokafka Ydlidr iy iug w;HjYH úgñka j¾. fhdod .ksñks'

YSÜ udiala Ndú;hg fmr iug WÑ; f*ia fjdIa j¾.hla Ndú; lr uqyqK fidaod f;; ud;a;= lr .; hq;=h' f;dard .;a iSrï j¾.h fmdä n÷klg oud f*ia udiala tl thg oud udiala tlg tu o%djKh fyd¢ka Wrd .kakd ;=re ;eìh hq;=h' o%djKh fyd¢ka Wrd .;a miq YsÜ tl uqyqfKa w,jd .; yelsh' th iug iïnkaO ù iq¿ fudfyd;lska ifï ndysr WIaK;ajh by< hk fyhska Tfí frdau l+m újD;j ifï .eUqrgu o%djKfha fmdaIK Wrd .kshs' fufia ;nd úkdä 15 lska muK udiala tl bj;a lr .; yelsh' uqyqfKa iSrï /£ ;sfnkjd kï msioeóug fyda tajd uqyqKg ld jÈk ;=re ;nd .ekSug mq¿jk'

YSÜ udiala fmr lshQ mßÈu b;d myiq i;aldrhla fiau f.or§u YSÜ tl oudf.k fjk;a jevl jqjo ksr; úh yelsh' fï i;aldrh i;shg fojrla lsÍfuka blauka m%;sM, ,nd .; yels fiau u;l ;nd .; hq;= lreK jkafka jrla Ndú; l< YSÜ udiala kej; kej; Ndú; lsÍug fkdyels njhs'


Image

Views: 59      Sep 01, 2021

Views: 80      Sep 01, 2021

Views: 73      Aug 24, 2021

Views: 3314      Aug 19, 2021

Views: 3302      Aug 16, 2021

Views: 3297      Aug 10, 2021

Views: 3288      Jul 30, 2021

Views: 3309      Jul 30, 2021

Views: 3281      Jul 27, 2021

Views: 3278      Jul 18, 2021

Views: 3257      Jul 09, 2021

Views: 3254      Jul 09, 2021

Views: 3260      May 24, 2021

Views: 3262      May 24, 2021

Views: 3256      May 19, 2021

Views: 3256      May 17, 2021

Views: 3259      May 17, 2021

Views: 3263      May 13, 2021

Views: 3248      Apr 13, 2021

Views: 3247      Apr 13, 2021

Views: 3249      Mar 06, 2021

Views: 3265      Feb 19, 2021

Views: 3258      Jan 23, 2021

Views: 3251      Jan 23, 2021

Views: 3250      Jan 15, 2021

Views: 3244      Dec 28, 2020

Views: 3251      Dec 27, 2020

Views: 3250      Dec 16, 2020

Views: 3258      Dec 16, 2020

Views: 3246      Dec 07, 2020

Views: 3247      Dec 07, 2020

Views: 3244      Oct 26, 2020

Views: 3256      Oct 11, 2020

Views: 3250      Oct 06, 2020

Views: 3253      Sep 27, 2020

Views: 3239      Sep 18, 2020

Views: 3253      Aug 18, 2020

Views: 3243      Aug 18, 2020

Views: 3247      Jul 13, 2020

Views: 3245      May 22, 2020

Views: 3244      Apr 20, 2020

Views: 3246      Mar 17, 2020