2020 ;j;a iqúfYaIS oYlhl wdrïNhhs' fndfyda hym;a foa isÿúh yels" n,dfmdfrd;a;= iy.;


Jan 05, 2020    Views: 3512

fi!Nd.Hfha kj jir iurkakg úúO;ajfhka hq;= lsßn;a2020 ;j;a iqúfYaIS oYlhl wdrïNhhs' fndfyda hym;a foa isÿúh yels" n,dfmdfrd;a;= iy.; kj jirls' ,lajeis" f,dajeis fukau ;reKS mdGl Tng;a wmg;a fuh iqúfYaIShs'

iEu lafIa;%hlu msì§ula we;sjk fi!Nd.Hfha oYlhla' iduh" i;=g" fi!Nd.H imsß iqn kj jirla fõjdhs oi; úisÍ isák ,lajeis" f,dajeis ieugu ;reKS wm yoj;skau iqn m;kafkuq'

2020" jdikdfõ" fi!Nd.Hfha kj oYlhl Wodfõ iqn ksñ;a;la f,iska uq,au ‘ridr’ w;sf¾lfhka wm Tn fj; msßkukafka úúO whqßka ilid .; yels ‘lsßn;a’ wvx.= lEu jÜfgdare lsysmhla'

fïjd w;=ßka Tn leue;s wdldrfha lsßn;a j¾.hla idod wdorKSh ksjeishka" {d;Ska" wi,ajdiSka iu.Û kj jif¾ Wodj iurkak;a mq¿jka'

ta jf.au Tnf.a /lshd ia:dkhg f.khkak;a iqÿiqhs'

idudkH lsßn;aj,g jvd úfYaI o%jH tlalr idok lsßn;aj,g wfma fmdä;a;ka kï yßu leue;shs'

Tn okakjd lsßn;a yokak m%Odk jYfhka fhdod.kafka iy,a' tu iy,a ksmofjkafka f.dhñka' kS, f.dhu lshkafka fi!Nd.Hfha ixfla;h' b;ska fï kj oYlfha Wodjg ta fi!Nd.Hfha ixfla;h Tn ksfjfia lEu fïih u;g f.k tkak;a Tng mq¿jka' u,a" t<j¿" m,;=rej,ska lEu fïih irik tl idudkH fohla'

kj jirg fjkiau ieris,a,la lrkak;a wmg mq¿jka' ta i|yd f;; f.daks lene,a,l me< lr.;a i;s tlyudrl" foll me< ù álla wjYHhs'

ù me< iys; f.daks lene,a, ,iaik n÷kl ;nd lEu fïifha mfilska ;shkak mq¿jka kï lEu fïihg ,iaikla jf.au isßhdjla f.kfoaú'Wmfoia

m%ùK iQmfõÈkS" flala ks¾udK Ys,amskS

i¾jo¾YkS wmaird--------------- ---------------

isxy, lsßn;a

fy< ni l;d lrk" fy< cd;shla isák tlu rg fï fy< Èjhskhs' j¾;udkh jkúg cd;Ska lsysmhlau fuys jdih l< o ;ju;a ;=ka fõ,gu n;a lEu tod isgu meje; tk mqreoaols'

iy,ska iajhxfmdaIs; fï fy< Èjhsfkys iEu iqn fudfyd;lau wdrïN lrkq ,nkafka ‘lsß n;a’ wkqNjfhks' th wm uq;=ka ñ;a;kaf.a mgkau meje; tk iqnodhS lghq;a;ls'

isxy, lsßn; f,iska ye¢kajQ idïm%odhsl lsßn; fï jkúg fkdfhla mßj¾;khkag ,lafjñka mj;S' úúO rifhka" úúO meyefhka fkdfhla fkdfhla o%jH tlalrñka úúO;ajfhka hq;=j ms<sfh, lrkakg iQmfõ§ lafIa;%h oeka oeka W;aiql ù we;' uqx lsßn;a" bUq,a lsßn;a" udn,a lsßn;a fukau tlalrk o%jHka wkqj o lsßn;a y÷kajkakg mgka f.k ;sîu úfYaI;ajhls'

wjYH o%jH

iqÿ fyda r;= lel=¿ iy,a

lsf,da 1 la

ñá lsß wඬq fldamam 6 la

wjYH moug ÆKq

wjYH ;rug j;=r

idok l%uh

iy,a fyd¢ka fidaod.kak' thg wjYH ;rug ^idudkHfhka wf;a ueo we.s,af,a 2 jeks mqrel <.g tk;=re& j;=r ;shkak' wjYH moug ÆKq o thgu tl;=lr n; fyd¢ka msi.kak' fyd¢ka n; msiS wjika jQ miq thgu lsß ál oud fyd¢ka l,jï lrkak' msiqKq n;g fyd¢ka lsß w,a,d .;a miq nkafoaishlg oud ;=kSlr ksfjkakg yßkak' ksjqKq miq lsßn;a yevhg lmd iqÿiq n÷kl ;nd lEu fïihg ;nd ms<s.kajkak'


Image

Views: 26      Jul 18, 2021

Views: 39      Jul 09, 2021

Views: 41      Jul 09, 2021

Views: 189      May 24, 2021

Views: 151      May 24, 2021

Views: 129      May 19, 2021

Views: 164      May 17, 2021

Views: 153      May 17, 2021

Views: 159      May 13, 2021

Views: 154      Apr 13, 2021

Views: 128      Apr 13, 2021

Views: 243      Mar 06, 2021

Views: 315      Feb 19, 2021

Views: 494      Jan 23, 2021

Views: 449      Jan 23, 2021

Views: 457      Jan 15, 2021

Views: 445      Dec 28, 2020

Views: 403      Dec 27, 2020

Views: 313      Dec 16, 2020

Views: 346      Dec 16, 2020

Views: 384      Dec 07, 2020

Views: 313      Dec 07, 2020

Views: 384      Oct 26, 2020

Views: 402      Oct 11, 2020

Views: 425      Oct 06, 2020

Views: 414      Sep 27, 2020

Views: 359      Sep 18, 2020

Views: 439      Aug 18, 2020

Views: 374      Aug 18, 2020

Views: 370      Jul 13, 2020

Views: 389      May 22, 2020

Views: 3486      Apr 20, 2020

Views: 3550      Mar 17, 2020

Views: 3503      Mar 17, 2020

Views: 3503      Mar 17, 2020

Views: 3701      Mar 15, 2020

Views: 3495      Mar 04, 2020

Views: 3556      Feb 20, 2020

Views: 3533      Jan 05, 2020

Views: 3536      Jan 05, 2020