frdaiaÜ Ñlka


Jan 05, 2020    Views: 3239

frdaiaÜ ÑlkawjYH o%jH

iïmQ¾K l=l=f<la ^lsf,da 11$2&

ÆKq" .ïñßia ri wkqj

f,uka ^fmd;= iuÛ 8 g m<d.;a& f.ä 1la

frdaiauß y¾íia f;a ye¢ 1 1$2 la

iqÿ¨kq ^fm;s lmd.;a& ìla 4 la

ng¾ fïi ye¢ 2 la

jhsÜ jhska ^;sfí kï muKla&

fldamam 1$2 la

l=l=¿ uia iafgdla j;=r fldamam 1$2 la

fldaka msá f;a ye¢ 1 la ^WKq j;=r fïi

ye¢ 2 l Èhlr .;a&

ñßia l=vq f;a ye¢ 1 la

.ïñßia len,s f;a ye¢ 1$2 la

ng¾ fïi ye¢ 1 la ^fjku&idok l%uh

uq,skau iïmQ¾K l=l=<d fyd¢ka msßiqÿlr fidaod.kak' ^whsia ;sfí kï fyd|gu whsia bj;a jk;=re ;nkak& oeka 8 g m<d.;a f,uka len,"s frdaiauß y¾íia iy iqÿ¨kq fm;s l=l=,df.a we;=<g oud.kak'

we;=<; iy msg; fyd¢ka ÆKq" .ïñßia ;jrd .kak' bkamiq ng¾ fïi ye¢ 2 iu.Û ñßia l=vq iy .ïñßia len,s ñY%lr l=l=<df.a jfÜ fyd¢ka ;jrd .kak'

we;=<;g o ng¾ fïi yekaola len,s lvd oud.kak' bkamiq fuh ;eáhla u; ;nd ñks;a;= 15)20 la muK moï ùug ;nd fi,aishia wxYl 200 l WIaK;ajhg r;alr .;a Wÿkl meh 1 1$4 la muK frdaiaÜ lr.kak' ^frdaiaÜ lr.kakd w;r;=r my<g .,d tk Èhr kej;;a l=l=<df.a ;jrkak&

Wÿfkka msg;g f.k ñks;a;= 15 la muK ;sfnkakg yer ix.%y lrkak'


Image

Views: 59      Sep 01, 2021

Views: 80      Sep 01, 2021

Views: 73      Aug 24, 2021

Views: 3314      Aug 19, 2021

Views: 3301      Aug 16, 2021

Views: 3297      Aug 10, 2021

Views: 3288      Jul 30, 2021

Views: 3309      Jul 30, 2021

Views: 3281      Jul 27, 2021

Views: 3277      Jul 18, 2021

Views: 3256      Jul 09, 2021

Views: 3253      Jul 09, 2021

Views: 3259      May 24, 2021

Views: 3260      May 24, 2021

Views: 3255      May 19, 2021

Views: 3255      May 17, 2021

Views: 3258      May 17, 2021

Views: 3261      May 13, 2021

Views: 3247      Apr 13, 2021

Views: 3247      Apr 13, 2021

Views: 3249      Mar 06, 2021

Views: 3265      Feb 19, 2021

Views: 3258      Jan 23, 2021

Views: 3251      Jan 23, 2021

Views: 3250      Jan 15, 2021

Views: 3244      Dec 28, 2020

Views: 3251      Dec 27, 2020

Views: 3250      Dec 16, 2020

Views: 3258      Dec 16, 2020

Views: 3246      Dec 07, 2020

Views: 3247      Dec 07, 2020

Views: 3244      Oct 26, 2020

Views: 3256      Oct 11, 2020

Views: 3250      Oct 06, 2020

Views: 3252      Sep 27, 2020

Views: 3238      Sep 18, 2020

Views: 3253      Aug 18, 2020

Views: 3243      Aug 18, 2020

Views: 3247      Jul 13, 2020

Views: 3244      May 22, 2020

Views: 3243      Apr 20, 2020

Views: 3245      Mar 17, 2020