rej jvjk yhs-*%Sl=fjkais hka;%h


Jan 05, 2020    Views: 3153

rej jvjk yhs-*%Sl=fjkais hka;%hfndfyda ldka;djkaf.a isyskhla jkafka wjg we;s iudch bÈßfha wdl¾IKSh pß;hla ùuhs' tjeks wdl¾IKSh pß;hla fjkakg kï fmkqu m%Odk f,iu n,mdkjd'

kSfrda.s iïm; W;=ïu ,dNh jkakd fiau ukd rE iïm;a;shla hkq úfYaIfhkau ldka;djkag wdNrKhls' kuq;a oeka ldka;d" msßñ fNaohlska f;drj rej /l .ekSug rEm,djKH flfrys úfYaI wjOdkhla fhduq lrkjd' ieneúkau th i;=gg ldrKhla'

fï jk úg rej Tma kexùug rEm,djKH WmlrK rdYshlau ks¾udKh lr ;sfnkjd' ta w;ßka yhs)*%Sl=fjkais hka;%h b;du iqúfYaIshs' ta tu.ska ld¾hhka lsysmhlau lr.ekSug yels ksihs'yhs-*%Sl=fjkais hkq

High-frequency hka;%h úoHq;h u.ska l%shd;auljk WmlrKhls' rEm,djKH ;=<§ muKla fkdj we;eï frda. iqjlr .ekSu i|yd fuh ffjoH úoHdj ;=<§ o ks;ru jdf.a fhdod .efkkjd'

High-frequency hka;%fhys fldgia lsysmhls' tla tla fldgi u.ska isÿlrk ld¾hhka o tlsfklg fjkia fõ' fuu.ska uq,slju isÿ lrkq ,nkafka hka;%h u.ska ksl=;a lrkq ,nk wê ixLHd; ;rx. iug .uka lrùuhs'

hka;%fhka ksl=;a jk tu r;= iy ks,a meye;s wdf,dal lsrK u.ska iug W;af;ackhla we;s lrñka ifuys .egÆ u.Ûyrjd fohs'Image

Views: 18      May 22, 2020

Views: 3142      Apr 20, 2020

Views: 3152      Mar 17, 2020

Views: 3148      Mar 17, 2020

Views: 3150      Mar 17, 2020

Views: 3147      Mar 15, 2020

Views: 3151      Mar 04, 2020

Views: 3148      Feb 20, 2020

Views: 3150      Jan 05, 2020

Views: 3147      Jan 05, 2020

Views: 3153      Jan 05, 2020

Views: 3149      Jan 05, 2020

Views: 3146      Dec 30, 2019

Views: 3151      Dec 30, 2019

Views: 3147      Dec 30, 2019

Views: 3154      Dec 17, 2019

Views: 3154      Dec 17, 2019

Views: 3151      Dec 17, 2019

Views: 3151      Dec 17, 2019

Views: 3150      Dec 17, 2019

Views: 3157      Nov 27, 2019

Views: 3153      Nov 27, 2019

Views: 3147      Oct 22, 2019

Views: 3151      Oct 14, 2019

Views: 3151      Oct 14, 2019

Views: 3155      Oct 02, 2019

Views: 3146      Oct 02, 2019

Views: 3150      Sep 23, 2019

Views: 3149      Sep 23, 2019

Views: 3154      Sep 23, 2019

Views: 3149      Sep 19, 2019

Views: 3152      Sep 19, 2019

Views: 3146      Sep 04, 2019

Views: 3157      Sep 04, 2019

Views: 3155      Aug 05, 2019

Views: 3147      Aug 05, 2019

Views: 3155      Jul 23, 2019

Views: 3149      Jul 15, 2019

Views: 3148      Jul 15, 2019

Views: 3145      Jul 13, 2019

Views: 3149      Jul 08, 2019

Views: 3147      Jul 08, 2019